Domov > Študenti fizike > Vpis v višji letnik

Vpis v višji letnik ali ponoven vpis v letnik in vpis absolventov

Vpisni postopki za študente dodiplomskih bolonjskih programov bolonjske 1. stopnje v  študijskem letu 2015/16

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik ali se želijo ponovno vpisati v isti letnik in za to izpolnjujejo pogoje (30 ECTS) se  lahko od 4. septembra do 25. septembra 2015 vpišejo v željeni letnik študijskega programa na naslednji način:

Študent vloži v kuverto na katero napišite ime in priimek (kuverto lahko dobi na recepciji):

Posebno opozorilo:  

Kuverto odda na recepciji na Jadranski 19 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Študentski referat Oddelka za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

V primeru, da študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, mora to napisati na list, ki ga prav tako vloži v kuverto.

Študent naj v sistemu VIS pregleda, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov in preveri predmetnik za preteklo leto.  Če ugotovi, da je v e-indeksu kakšna napaka, naj to sporoči v študentski referat. Študentski referata vam bo v pomoč tudi v primeru, da:

V naštetih primerih pošljite e-sporočilo na e-naslov (jasmin.anzicek@fmf.uni-lj.si ali snezana.juric@fmf.uni-lj.si

Ob potrditvi vpisa bomo študentu avtomatično izdali 5 potrdil o vpisu. Če študent potrebuje več potrdil o vpisu, mora to napisati.

Vpis v dodatno leto 

Za študente, ki se vpisujejo v dodatno leto (absolvenski staž) bo potekal vpis v času od 3. septembra do 11. septembra 2015 na enak način kot za ostale letnike, le da mora študent  poslati e-sporočilo v študentski referat OF, da se mu omogoči e-vpis (odpre vpisni list) v dodatno leto.

Potrjen indeks s prilogami študent osebno dvigne po končanem vpisu (nekaj delovnih dni po prejemu kuverte) v recepciji na Jadranski 19. Če študent želi, da mu pošljemo potrdila o vpisu, mora oddati tudi kuverto z znamko in naslovom. Ostalih dokumentov ne bomo pošiljali.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik, mora najkasneje do 21. septembra 2015 oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo preko sistema VIS (izbira: Razno - Prošnje - Prošnja za izjemni vpis). Nato jo natisne in jo pošlje s priporočeno pošto na naslov FMF, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  ali  prinese v študentski referat v času od 1. do 21. septembra 2015.

Komisija za študijske zadeve bo prošnje obravnavala sproti. Odgovor na prošnjo boste prejeli po elektronski pošti, sklep  o odločitvi Študijske komisije, Oddelka za fiziko pa po pošti. Po odobritvi prošnje bo možen vpis po zgornjih navodilih.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve naknadno oddanih prošenj (razen v izjemnih primerih) ne bo mogla obravnavati. Opozarjamo tudi, da bo pritožbeni organ (Senat FMF) obravnaval ugovore na sejah dne 9. septembra 2015 in dne 14. oktobra 2015, da bi lahko zagotovili izvedbo vpisa do zakonsko predvidenega skrajnega datuma za vpis.

Študent se lahko vpiše (odda kuverto z dokumenti), ko ima pozitivno rešeno prošnjo najkasneje do 25. septembra 2015, v primeru ugovora, obravnavanega na seji Senata FMF dne 14. oktobra 2015, pa najkasneje do 30. oktobra 2015.

 

Vpisnina v višji letnik, absolventski staž oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2015/16 znaša 21 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša po ceniku UL za š. l. 2014/15 za en izvod 4,40 EUR (če ima študent status v š. l. 2014/15) oziroma 8,80 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2014/15).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu in ga priložili v kuverto skupaj z ostalimi potrjenimi vpisnimi dokumenti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

Študent starega UN ali VS študijskega programa, ki se želi prepisati na nov bolonjski študijski UN oz. VS program 1. bolonjske stopnje, mora najkasneje do 17. septembra 2015 oddati  Prijavo za vpis v š.l. 2015/16 za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki jo najdete na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis po merilih za prehode.  

Podrobnosti o vpisu si poglejte v razpisu za vpis za študijsko leto 2015/16.

PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2015/16 bo v četrtek, 1. oktobra 2015.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. septembra 2015 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 19.

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.

 

Namestnik za študijske zadeve:
prof. dr. Igor Poberaj, l.r.