Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Seminar II

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: obvezni
Letnik študija: 2.
Semester: 3.

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 45 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski/angleški
Posebnosti:

Seminar II

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti se pri predmetu po eni strani naučijo predstaviti širši fizikalni publiki znanstvene teme, s katerimi se sami ukvarjajo, po drugi strani pa se navadijo na znanstvene diskusije, ki take predstavitve spremljajo.

Opis vsebine

Program seminarjev se oblikuje vsako leto, pretežno zajema snov iz vseh področij fizike, ki se raziskovalno gojijo na FMF in v sorodnih raziskovalnih institucijah. Kot mentorji pri seminarjih nastopajo učitelji UL in raziskovalci na sorodnih raziskovalnih institucijah.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje novosti na širšem področju fizike, poznavanje osnovnih pravil dobrega pisanja člankov in priprave predavanj.

Uporaba
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji. Prenos spoznanj iz enega področja fizika na drugo.

Refleksija
Kritično presojanje podatkov v literaturi, kritično presojanje predavanj drugih predavateljev.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji.

Metode poučevanja in učenja

Uvodno predavanje, seminarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Obisk predavanj, seminarska naloga (v angleščini), ustna predstavitev.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Peter Križan