Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja > Matematična fizika II

Študijski program: Fizika, Meteorologija z geofiziko
Stopnja: prva
Študijska smer:
Steber programa: za Meteoroogijo z geofiziko izbirni
Letnik študija: 3
Semester: 1

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Matematična fizika II

Cilji in predmetno specifične kompetence

Uvedba in diskusija osnovnih tipov parcialnih enačb za kvantitativno obravnavo v predmetih teoretične fizike.

Opis vsebine

Parcialne diferencialne enačbe prvega reda. Udarni valovi. Klasifikacija. Hugoniotove relacije.

Enačbe matematične fizike. Izpeljava. Robni pogoji. Temeljni tipi rešitev.

Fourierova metoda rešitev. Lastne funkcije operatorja. Rešitve v osnovnih geometrijah.

Valovi. Razvoj krogelnih in cilindričnih valov v ravne valove. Sipanje.

Laplaceova enačba. Potenciali.

Variacijsko načelo. Variacijska formulacija problemov matematične fizike. Uporaba pri aproksimativnem reševanju.

Temeljna literatura

  1. I. Kuščer, A. Kodre, Matematika v fiziki in tehniki.
  2. Mathews, Walker, Mathematical Methods of Physics.
  3. Morse, Feshbach, Methods of Theoretical Physics.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Razumevanje splošne strukture stacionarnih, difuzijskih in valovnih pojavov. Sposobnost matematičnega formuliranja problemov iz tega področja.

Uporaba
Priprava matematičnih orodij za predmete teoretične fizike. Veščina kvantitativnega ovrednotenja.

Refleksija
Razumevanje odnosa med realnim fizikalnim pojavom in njegovo matematično idealizacijo.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Veščina numerične izvedbe projekta iz enačb polj. Veščina poročila o izvedenem računskem projektu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta