Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja > Projektno delo II

Študijski program: Fizika, Meteorologija z geofiziko
Stopnja: prva
Študijska smer: vse
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 2
Semester: 1

Predavanja: 0 ur
Vaje: 45 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski
Posebnosti: Delo pri tem predmetu zahteva od študentov zbiranje literature in samostojno organizacijo srečanj izven kontaktnih ur, na katerih skupina oblikuje idejno rešitev projektne naloge. Delo poteka v skupinah, ki štejejo od pet do sedem članov. Pri izvedbi praktičnega dela so skupinam, v omejenem obsegu, na voljo tudi usluge specializiranih delavnic na FMF (mehanska, mizarska, elektronska delavnica).

Projektno delo II

Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilji: Timsko reševanje projektne raziskovalne naloge; izdelava poročila in predstavitve rezultatov v obliki spletne strani.

Kompetence:

Opis vsebine

Temeljna literatura

Iskanje primernih virov je del projektnega dela. Priporočen vir so naslednje štiri revije, ki so dosegljive v Fizikalni knjižnici FMF in na navedenih spletnih straneh omogočajo tudi elektronsko iskanje:

  1. Physics Education.
  2. European Journal of Physics.
  3. American Journal of Physics.
  4. The Physics Teacher.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Znanje: poznavanje opreme in postopkov za merjenje fizikalnih količin, poznavanje načel predstavljanja rezultatov v naravoslovju. Razumevanje: poglabljanje razumevanja zahtevnejših konceptov osnovne fizike ob reševanju konkretnega praktičnega problema.

Uporaba
Uporaba že osvojenega teoretičnega znanja pri predmetih Fizika 1 in 2 ter Moderna fizika 1 in 2, v realnih, praktičnih situacijah.

Refleksija
Kritično ovrednotenje dela skupine ob primerjavi rezultatov dela ostalih skupin (vsa poročila so dostopna na spletni strani predmeta).

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Timsko delo, komuniciranje, uporaba sodobne IKT, izdelava poročila o raziskovalnem delu, izkušnje z rokovanjem z različnimi praktičnimi orodji.

Metode poučevanja in učenja

Projektno delo, učenje z odkrivanjem, raziskovalno delo.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta