Domov > Študij matematike > Interdisciplinarni magistrski program računalništvo in matematika

Interdisciplinarni magistrski program računalništvo in matematika

Stopnja študija:
druga stopnja

Predvideni strokovni naslov:
Magister inženir računalništva in matematike ali magistrica inženirka računalništva in matematike. Okrajšava: mag. inž. rač. mat.

Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:

Program je namenjen diplomantom 1. stopnje naslednjih študijskih programov: Interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika, Matematika ter Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za diplomante drugih prvostopenjskih programov.

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Splošne kompetence:

Splošne kompetence, ki jih magister pridobi s programom so:

Predmetno-specifične kompetence:

Predmetno-specifične kompetence, ki jih magister pridobi s programom so:

Zaposlitvene možnosti:

Spekter delovanja magistrov je širok, saj sega vse od informacijsko-komunikacijskih tehnologij do računalniške in matematične podpore pri obvladovanju kompleksnih sistemov, kot so na primer finančni, zdravstveni, izobraževalni, gospodarski in tehnološki sistemi, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Magistri interdisciplinarnega študija računalništva in matematike torej lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah gospodarstva in javnega sektorja ter v vrsti različnih manjših organizacij iz neprofitnega sektorja.

Omogočeno pa jim je tudi nadaljevanje študija na tretji stopnji ter vključitev v razvojno in znanstveno-raziskovalno delo.

Pogoji za vpis

Kandidat za vpis mora izpolnjevati katerega od naslednjih pogojev

Dodatne študijske obveznosti

Kandidat iz točke (2) mora dodatno opraviti naslednje predmete iz 1. stopnje Interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika: Analiza 3, Diskretne strukture 2, Linearna algebra in Numerične metode.

Kandidat iz točke (3) mora dodatno opraviti naslednje predmete iz 1. stopnje Interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika: Osnove umetne inteligence, Operacijski sistemi, Računalniške komunikacije, Algoritmi in podatkovne strukture 2.

V primeru točke (4) študijska komisija na podlagi seznama minimalnega zahtevanega znanja za študij na drugi stopnji interdiscplinarnega študija Računalništvo in matematika ter strokovnega področja, iz katerega prihaja kandidat, določi študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. To je minimalno znanje, ki je potrebno za začetek študija, ni pa tudi zadostno.

Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva uspeh na študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), ter uspeh pri matematičnih in računalniških predmetih na prvi stopnji študija. Pri razvrščanju kandidatov za vpis splošni uspeh prinaša 50% točk, uspeh pri matematičnih predmetih 25% in uspeh pri računalniških predmetih 25% točk.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih izven programa

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja na področju, ki ga študent pridobi z neformalnim ali izkustvenim učenjem. Po vsebini in zahtevnosti mora to znanje v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam. To znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti in sicer praviloma v višini največ 6 KT pridobljenih znanj zunaj fakultete. Formalno pridobljeno znanje se priznava tako, da se priznajo primerljive študijske vsebine programa v višini KT, s katero je pridobljeno znanje ovrednoteno. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila.

Načini ocenjevanja

Splošna pravila preverjanja znanja urejata izpitna pravilnika Fakultete za matematiko in fiziko ter Fakultete za računalništvo in informatiko. Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so 6-10 pozitivne, 1-5 pa negativne ocene.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v drugi letnik je potrebno opraviti vse obveznosti prvega letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za dokončanje študija mora študent:

Prehodi iz drugih študijskih programov

Ob prehodu na študijski program druge stopnje se magistrom študijskih programov druge stopnje Matematika, Pedagoška matematika, Finančna matematika ter Računalništvo in informatika prizna največ do 60 ECTS obveznosti, ki so jih že opravili na predhodnem študijskem programu.

Pod enakimi pogoji kot v prejšnjem odstavku je možen tudi prehod iz primerljivih univerzitetnih študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike drugih visokošolskih zavodov ter iz tehničnih ali naravoslovnih usmeritev (6.1 po ISCED), če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis na študij 2. stopnje.

Kandidat iz drugega odstavka mora pred vpisom opraviti še študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na že pridobljeno znanje s področja matematike in računalništva in obsegajo do 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Vpis v 2. letnik predlaganega študijskega programa je možen v naslednjih primerih:

Opis študija

Celoten študij traja 2 leti in je vreden 120 kreditnih točk. Vsi predmeti so semestrski. Računalniški predmeti praviloma obsegajo 45 ur predavanj in 30 ur vaj (to je 3/2 tedenskih ur predavanj/vaj), vredni pa so po 6 kreditnih točk. Matematični predmeti praviloma obsegajo 30 ur predavanj in 30 ur vaj (to je 2/2 tedenskih ur predavanj/vaj), vredni pa so po 5 kreditnih točk. Študentovo izbiro predmetov mora potrditi študijska komisija. Študent mora zbrati potrebnih 120 kreditnih točk po sistemu ECTS, ki se delijo na: 17 KT magistrsko delo; 12 KT v dveh obveznih predmetih 80 KT izbirnih matematičnih oziroma računalniških predmetov; 11 KT splošno izbirnih vsebin. Predmeti se delijo na obvezne in izbirne: Obvezna predmeta: računalniška predmeta (Algoritmi in Računalniški sistemi). Izbirni predmeti: 5 izbirnih računalniških predmetov; 4 izbirni matematični predmeti (skupina A v predmetniku); 5 izbirnih matematičnih predmetov (skupina B v predmetniku); strokovni izbirni predmet; 2 splošna izbirna predmeta.

Predmetnik

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVECTSUŠDPVECTSUŠDECTSUŠD
Algoritmi 0
0
0
0 3
2
6
0 6
180
Računalniški sistemi 0
 0 0
0 3
2
6
0 6
180
Strokovni izbirni matematični predmet 2 2 5 150 0 0 0 0 5 150
Strokovni izbirni matematični predmet 2 2 5 150 0 0 0 0 5 150
Strokovni izbirni matematični predmet 2 2 5 150 0 0 0 0 5 150
Splošni izbirni predmet 2 1
3
90 0 0 0 0 3 90
Strokovni izbirni matematični predmet 0 0 0 0 2 2 5 150 5 150
Strokovni izbirni matematični predmet 0 0 0 0 2 2 5 150 5 150
Strokovni izbirni računalniški predmet 3
2
6
180 0
0
0
0 6 180
Strokovni izbirni računalniški predmet 3
2
6
180 0
0
0
0 6 180
Splošni izbirni predmet 0 0 0 0 3 3 8 240 8 240
Vsota 14 11 30 900 13 11 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 165     195 165        

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVECTSUŠDPVECTSUŠDECTSUŠD
Strokovni izbirni matematični predmet 2 2 5 150 0 0 0 0 5 150
Strokovni izbirni matematični predmet 2 2 5 150 0 0 0 0 5 150
Strokovni izbirni računalniški predmet 3
2 6
180 0 0 0 0 6 180
Strokovni izbirni računalniški predmet 3 2 6 180 0 0 0 0 6 180
Magistrsko delo 0 0 8 210 0 0 0 0 8 210
Strokovni izbirni matematični predmet 0 0 0 0 2 2 5 150 5 150
Strokovni izbirni matematični predmet 0 0 0 0 2 2 5 150 5 150
Strokovni izbirni računalniški predmet 0 0 0 0 3 2 6 180 6 180
Strokovni izbirni računalniški ali matematični predmet 0 0 0 0 2 2 5 150 5 150
Magistrsko delo 0 0 0 0 0 0 9 270 9 270
Vsota 10 8 30 900 9 8 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 150 120     135 120        

Strokovni izbirni matematični predmeti (skupina A)

PredmetPVECTSUŠD
Logika v računalništvu 2 2 5 150
Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje 2 2 5 150
Računska geometrija 2 2 5 150
Teorija kodiranja in kriptografija 2 2 5 150
Verjetnostne metode v računalništvu 2 2 5 150

Opomba: Študent opravi 4 strokovne izbirne matematične predmete iz skupine A.

Strokovni izbirni matematični predmeti (skupina B)

PredmetPVECTSUŠD
Analiza in vizualizacija podatkov 2 2 5 150
Izbrana poglavja iz računalniške matematike 2 2 5 150
Izbrana poglavja iz numerične matematike 2 2 5 150
Izbrana poglavja iz teorije iger 2 2 5 150
Matematika z računalnikom 2 2 5 150
Simbolno računanje 2 2 5 150
Teorija grafov 2 2 5 150
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 2 2 5 150
Kombinatorika 2 2 2 5 150
Optimizacijske metode 2 2 2 5 150
Kriptografija in računalniška varnost 2 2 5 150

Opomba: Študent izbere 5 strokovno izbirnih matematičnih predmetov iz skupine B.
Kot strokovne matematične predmete iz skupine B lahko študent izbere tudi največ tri predmete matematične vsebine iz magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, ki se izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko UL.

Strokovni izbirni računalniški predmeti

PredmetPVECTSUŠD
Umetna inteligenca 3 2 6 180
Digitalno procesiranje signalov 3 2 6 180
Izračunljivost in računska zahtevnost 3 2 6 180
Uvod v bioinformatiko 3 2 6 180
Sodobne metode razvoja programske opreme 3 2 6 180
Strojno učenje 3 2 6 180
Zaznavanje v kognitivnih sistemih 3 2 6 180
Mehko računanje in naravni algoritmi 3 2 6 180
Teorija programskih jezikov 3 2 6 180
Interaktivnost in obvladovanje informacij 3 2 6 180
Sodobni pristopi in arhitekture pri razvoju informacijskih sistemov 3 2 6 180
Odkrivanje znanj iz podatkov 3 2 6 180

Opomba: Študent izbere 5 strokovno izbirnih računalniških predmetov.