Domov > Študij matematike > Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika

Stopnja študija:

prva stopnja

Strokovni naslov:

Diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) oziroma diplomirana inženirka računalništva in matematike (UN).
Okrajšava: dipl. inž. rač. in mat. (UN). 

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS. Program ne predvideva usmeritev.

Temeljni cilji:

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomanti so usposobljeni za delo na razvoju informacijskih tehnologij, za raziskovalno delo na področju matematike in računalništva, ta solidna osnova pa jim tudi pomaga pri osvajanju novih znanj v hitro razvijajoči se računalniški znanosti. Diplomant si pridobi naslednje splošne kompetence:

Predmetnospecifične kompetence:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva. Zlasti so usposobljeni za delovna mesta, ki zahtevajo dobro poznavanje računalništva, predvsem programiranja in na delovnih mestih, ki poleg tega zahtevajo strokovno matematično znanje. Predvidevamo, da se bodo diplomanti zaposlovali na področju dela v informacijski tehnologiji in znanosti, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika; če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbirni predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) in c) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

Pogoji za napredovanje v višji letnik

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu vsaj 53 kreditnih točk.
V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so pravili vse obveznosti 1. letnika ter vsaj 53 kreditnih točk iz 2. letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za dokončanje predlaganega študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti vključno z diplomskim delom v obsegu 180 kreditnih točk.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v interdisciplinarnem študijskem programu Računalništvo in matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu.

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja urejata Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI in Izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so ocene 6-10 pozitivne, 1-5 pa negativne.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehod je v sladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.

Pogoji za prehod na interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Računalništvo in matematika iz drugega programa so:

Prehajanje v druge programe je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.

Prehod iz programov na Fakulteti za matematiko in fiziko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FMF.

Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene predmete Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Uvod v programiranje in Računalniški praktikum. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Diskretne strukture 2, Osnove digitalnih vezij in Osnove podatkovnih baz na programu Računalništvo in matematika.

Po drugem letniku programa je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika ter predmete Analiza 2 oz. Analiza 2a in Analiza 2b, Programiranje 1, Programiranje 2 in Diskretna matematika 1. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Algoritmi in podatkovne strukture, Arhitektura računalniških sistemov, Optimizacijske metode, Principi programskih jezikov, Operacijski sistemi in Računalniške komunikacije na programu Računalništvo in matematika.

Prehod iz programov na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na UL FRI.

Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene predmete: Programiranje 1, Osnove matematične analize, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Programiranje 2, Linearna algebra, Računalniške komunikacije in Arhitektura računalniških sistemov. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpita iz predmetov Analiza 2 in Diskretne strukture 2 na programu Računalništvo in matematika (UN).

Po drugem letniku programa je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika in skupne predmete drugega letnika (Algoritmi in podatkovne strukture 1, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Principi programskih jezikov) na programu Računalništvo in matematika (UN). Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Analiza 3, Kombinatorika in Optimizacijske metode na programu Računalništvo in matematika (UN).

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela.

Vsak semester traja 15 tednov.

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLECTSUŠDPVLECTSUŠDECTSUŠD
Analiza 1 3 3 0 7 210 0 0 0 0 0 7 210
Diskretne strukture 1 3 3 0 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Osnove digitalnih vezij 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Programiranje 1 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Linearna algebra 2 2 0 5 150 2 2 0 5 150 10 300
Analiza 2 0 0 0 0 0 3 3 0 7 210 7 210
Diskretne strukture 2 0 0 0 0 0 3 3 0 6 180 6 180
Programiranje 2 0 0 0 0 0 3 0 2 6 180 6 180
Osnove podatkovnih baz 0 0 0 0 0 3 0 2 6 180 6 180
Vsota 14 8 4 30 900 14 8 4 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 120 60     210 120 60        

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLECTSUŠDPVLECTSUŠDECTSUŠD
Analiza 3 2 2 0 5 150 0 0 0 0 0 5 150
Kombinatorika 3 3 0 7 210 0 0 0 0 0 7 210
Algoritmi in podatkovne strukture 1 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Arhitektura računalniških sistemov 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Operacijski sistemi 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Izbrana poglavja iz matematike 0 0 0 0 0 2 2 0 5 150 5 150
Optimizacijske metode 0 0 0 0 0 3 0 3 7 210 7 210
Principi programskih jezikov 0 0 0 0 0 3 0 2 6 180 6 180
Algoritmi in podatkovne strukture 2 0 0 0 0 0 3 0 2 6 180 6 180
Računalniške komunikacije 0 0 0 0 0 3 0 2 6 180 6 180
Vsota 14 5 6 30 900 14 2 9 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 75 90     210 30 135        

3. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLECTSUŠDPVLECTSUŠDECTSUŠD
Numerične metode 3 0 3 7 210 0 0 0 0 0 7 210
Osnove umetne inteligence 3 0 2 6 180 0 0 0 0 0 6 180
Verjetnostni račun in statistika 2 2 0 5 150 2 2 0 5 150 10 300
Modul 6 0 4 12 360 3 0 2 6 180 18 540
Strokovni izbirni predmet 0 0 0 0 0 3 2 0 5 150 5 150
Diplomski seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 4 120
Splošni izbirni predmeti 0 0 0 0 0 4 4 0 10 300 10 300
Vsota 14 2 9 30 900 12 6 2 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 30 135     180 120 30        

Strokovni izbirni predmeti

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLPVLECTSUŠD
Elektronsko poslovanje
3 0 2 0 0 0 6 180
Organizacija in management
3 0 2 0 0 0 6 180
Poslovna inteligenca
0 0 0 3 0 2 6 180
Razvoj informacijskih sistemov
3 0 2 0 0 0 6 180
Tehnologija upravljanja podatkov
3 0 2 0 0 0 6 180
Planiranje in upravljanje informatike
0 0 0 3 0 2 6 180
Postopki razvoja programske opreme
3 0 2 0 0 0 6 180
Spletno programiranje
3 0 2 0 0 0 6 180
Tehnologija programske opreme
0 0 0 3 0 2 6 180
Modeliranje računalniških omrežij
3 0 2 0 0 0 6 180
Komunikacijski protokoli
3 0 2 0 0 0 6 180
Brezžična in mobilna omrežja
0 0 0 3 0 2 6 180
Digitalno načrtovanje
3 0 2 0 0 0 6 180
Porazdeljeni sistemi
3 0 2 0 0 0 6 180
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov
0 0 0 3 0 2 6 180
Računalniška zahtevnost in hevristično programiranje
3 0 2 0 0 0 6 180
Sistemska programska oprema
3 0 2 0 0 0 6 180
Prevajalnik
0 0 0 3 0 2 6 180
Inteligentni sistemi
3 0 2 0 0 0 6 180
Umetno zaznavanje
3 0 2 0 0 0 6 180
Razvoj inteligentnih sistemov
0 0 0 3 0 2 6 180
Računalniška grafika in tehnologija iger
3 0 2 0 0 0 6 180
Multimedijski sistemi
3 0 2 0 0 0 6 180
Osnove oblikovanja
0 0 0 3 0 2 6 180
Splošna topologija
2 2 0 0 0 0 5 150
Algebraične krivulje
0 0 0 2 2 0 5 150
Uvod v geometrijsko topologijo
0 0 0 2 2 0 5 150
Afina in projektivna geometrija
0 0 0 2 2 0 5 150
Teorija kodiranja in kriptografije
0 0 0 2 2 0 5 150
Finančna matematika 1
0 0 0 2 0 2 5 150
Teorija iger
2 0 2 0 0 0 5 150
Matematično modeliranje
0 0 0 2 0 2 5 150
Numerične metode 2
0 0 0 2 0 2 5 150

Opombe: