Domov > Študij matematike > Magistrski študij matematike - izobraževalna smer

Magistrski študij matematike - izobraževalna smer

Strokovni naziv:

Magister znanosti

Trajanje:

2 leti

Cilji:

Namen študija je seznaniti srednješolske profesorje matematike s sodobnimi dosežki na tistih področjih matematike, ki so povezana s poukom matematike v srednji šoli, in s sodobnimi metodami poučevanja matematike. Diplomant dobi znanstveni naslov magister znanosti.

Pogoji za vpis

Na podiplomski študij se lahko vpiše kandidat, ki je končal univerzitetni študij matematike, s programom, ki mu omogoča to obliko študija, in je imel povprečno oceno na dodiplomskem študiju najmanj 8.

Kdor tega pogoja ne izpolnjuje, mora opraviti sprejemni izpit, katerega vsebina in obseg se določita individualno na osnovi kandidatove predizobrazbe.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora zbrati najmanj 45 kreditnih točk (KT) kot pogoj za napredovanje iz I. v II. letnik. Komisija za podiplomski študij lahko ob začetku študijskega leta določi še dodatne pogoje v skladu s predmetnikom.

Obveznosti

Študent mora opraviti izpite iz vseh poslušanih predmetov tega programa (75 KT). Študent lahko pridobi do 15 KT na drugih sorodnih podiplomskih študijskih programih doma ali v tujini ob predhodni odobritvi vodje podiplomskega študija. Študent mora med študijem izdelati dve seminarski nalogi (15 KT) in ju zagovarjati na seminarjih. Študent mora izdelati magistrsko delo (30 KT). Temo magistrskega dela lahko dobi na začetku 3. semestra. O magistrskem delu mora izčrpno poročati na seminarju. Na magistrskem izpitu je treba pokazati pregledno znanje s področij matematike, ki jih je zajel njegov študij. Sestavni del magistrskega izpita je tudi zagovor magistrskega dela.

Predmetnik

 II. letnik 2009/10

  ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPredavateljprtvseprtvseUreŠt. KT
Izbrana poglavja iz analize in algebre
Šemrl, Brešar
2 - - 2 - - 60 15
Geometrija-od vozlov do računalnika
Gornik, Kobal
2 - - 2 - - 60 15
Seminar Hladnik - - 2 - - 2 60 7,5