Domov > Študij matematike > Magistrski in doktorski študij matematike - raziskovalna smer

Magistrski in doktorski študij matematike - raziskovalna smer

Strokovni naziv:

Magister znanosti
Doktor znanosti 

Trajanje:

2 leti (magistrski študij), 4 leta (doktorski študij)

Cilji:

Namen študija je seznaniti študenta s sodobnimi znanji in razvojem matematike ter ga pripraviti za raziskovalno delo v matematiki.

Pogoji za vpis

Na podiplomski študij se lahko vpiše kandidat, ki je končal univerzitetni študij matematike, s programom, ki mu omogoča to obliko študija, in je imel povprečno oceno na dodiplomskem študiju najmanj 8.

Kandidat, ki je končal kak drug univerzitetni študij, ali ki je imel povprečno oceno na dodiplomskem študiju nižjo od 8, se lahko vpiše na podiplomski študij, če opravi sprejemni izpit, katerega vsebina in obseg se določita individualno na osnovi kandidatove predizobrazbe.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora zbrati najmanj 45 kreditnih točk (KT) kot pogoj za napredovanje iz I. v II. letnik. Komisija za podiplomski študij lahko ob začetku študijskega leta določi še dodatne pogoje v skladu s predmetnikom.

Pogoji za napredovanje iz II. v III. letnik

V III. letnik se lahko vpiše kandidat, ki bo študij nadaljeval na doktorskem študiju in je opravil študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Ob vpisu v III. letnik študija morata kandidat in njegov mentor podpisati izjavo, da bo kandidat nadaljeval študij na doktorskem študiju.

Pogoji za napredovanje iz III. v IV. letnik

V IV. letnik se lahko vpiše kandidat, ki je opravil vse študijske obveznosti (izpite in seminarje v obsegu 90 KT), magistrski izpit ter izdelal in zagovarjal magistrsko delo (30 KT) oziroma ima do vpisa v IV. letnik odobren neposreden prehod na doktorski študij s soglasjem k temi doktorske disertacije.

Obveznosti za dokončanje magistrskega študija

Študent mora opraviti izpite iz štirih poslušanih predmetov (72 KT). Študent lahko pridobi do 18 KT na drugih sorodnih podiplomskih študijskih programih doma ali v tujini ob predhodni odobritvi vodje podiplomskega študija. Študent mora med študijem izdelati dve seminarski nalogi (18 KT) in ju zagovarjati v seminarju. Študent mora izdelati magistrsko delo (30 KT). Temo magistrskega dela lahko dobi na začetku 3. semestra. O magistrskem delu mora izčrpno poročati v seminarju. Na magistrskem izpitu je treba pokazati splošno znanje s širšega področja magistrskega dela in (v malo manjšem obsegu) s še enega področja matematike ter magistrsko delo uspešno zagovarjati.

Obveznosti za dokončanje doktorskega študija

Za dokončanje doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v obsegu 240 KT, od tega opravi študent 90 KT v okviru organiziranega podiplomskega magistrskega študija, 150 KT pa z individualnim razskovalnim delom, ki vključuje izdelavo in zagovor doktorske disertacije.

Predmetnik

I. in II. letnik 2007/08

  ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPredavateljprtvseprtvseUreŠt. KT
Teorija kategorij Bauer - - - 2 - - 30 9
Riemannove ploskve in algebraične krivulje Drinovec-Drnovšek, Slapar  2 - - 2 - - 60 18
Kriptografija in teorija kodiranja Jurišić - - - 2 - - 30 9
Teorija polgrup in grup Omladič, Moravec 2 - - 2 - - 60 18
Konfiguracije Pisanski 2 - - 2 - - 60 18
Vektorski svežnji in karakteristični razredi Vavpetič, Smrekar 2 - - 2 - - 60 18
Seminar iz numerične matematike Kozak - - 2 - - 2 60 9
Seminar za teorijo grafov in algoritme Škrekovski - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz kompleksne analize Forstnerič, Globevnik - - 2 - - 2 60 9
Seminar za algebro Omladič - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz funkcionalne analize Legiša - - 2 - - 2 60 9
Seminar za diskretno matematiko Pisanski - - 2 - - 2 60 9
Topološki seminar Pavešić - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz teorije operatorjev Omladič - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz teorije grup in kombinatorike Marušič - - 2 - - 2 60 9
Seminar za verjetnost in statistiko Perman - - 2 - - 2 60 9
Seminar za geometrijsko topologijo Repovš, Strle - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz kriptografije in teorije kodiranja Jurišić - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz geometrije Forstnerič, Košir, Mrčun, Saksida - - 2 - - 2 60 9
Seminar iz finančne matematike Omladič - - 2 - - 2 60 9