Domov > Študij matematike > Praktična matematika I. stopnja

Praktična matematika I. stopnja

Stopnja študija:

visokošolski strokovni program prve stopnje

Strokovni naslov:

Diplomirani matematik (VS) oziroma diplomirana matematičarka (VS).
Okrajšava: dipl. mat. (VS).

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti študijskega programa Praktična matematika imajo možnosti za zaposlovanje:

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če je vpis omejen, so kandidati izbrani glede na:

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 54 ECTS izpitov iz predmetov tekočega letnika. Za vpis v 3. letnik je poleg tega potrebno opraviti vse izpite 1. letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse izpite iz predmetov po učnem programu.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Praktična matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OM FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007. 

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1 - 10, pri čemer so
6 - 10 pozitivne, 1 - 5 pa negativne ocene.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Na podlagi individualne prošnje kandidata je možen prehod iz primerljivega študijskega programa s področja matematike, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča pristojni organ fakultete glede na razlike med programi.

Vse dodatne informacije dobijo kandidati v študentskem referatu Oddelka za matematiko.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela.

Vsak semester traja 15 tednov.

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Matematika 1 4 4 0 0 9 270 4 4 0 0 9 270 18 540
Linearna algebra 3 3 0 0 7 210 3 3 0 0 7 210 14 420
Računalniški praktikum 1 0 2 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Uvod v programiranje 1 0 2 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Programiranje 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 120 4 120
Matematika v praksi 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 120 4 120
Uvod v fiziko 3 0 0 0 3 90 0 0 3 0 2 60 5 150
Splošni izbirni predmet 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Splošni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 120 4 120
Vsota 14 9 4 0 30 900 12 9 7 0 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 135 60 0     180 135 105 0        

Oddelek za matematiko FMF ponuja možnost opravljanja izpita iz tujega jezika kot splošnega izbirnega predmeta:

Zunanju izbirni predmet

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Tuji jezik - Angleščina 2 1 0 0 5 150 2 1 0 0 4 120 9 270

Poleg tujega jezika - angleščine lahko študenti izbirajo tudi med drugimi predmeti, ki se predavajo na visokošolskih strokovnih programih Univerze v Ljubljani, npr. na programu VPEŠ na Ekonomski fakulteti, na programih tehniških fakultet itd. 

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Matematika 2 3 3 0 0 6 180 3 3 0 0 6 180 12 360
Numerične metode 1 2 1 1 0 5 150 2 1 1 0 5 150 10 300
Računalniška orodja v matematiki 1 0 2 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Programiranje 2 2 0 2 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Algebra in diskretna matematika 3 3 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Verjetnost 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Statistika 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Matematična orodja v fiziki 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 180 6 180
Komuniciranje v matematiki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 90 3 90
Diferencialne enačbe 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Vsota 13 9 5 0 30 900 12 7 5 2 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 195 135 75 0     180 105 75 30        

3. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Optimizacija 3 3 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Računalništvo 1 2 0 3 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Mehanika 2 1 1 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Projektno delo 0 0 0 2 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Izbirni predmet 1 2 1 1 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Izbirni predmet 2 2 1 1 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Parcialne diferencialne enačbe 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 450 15 450
Izbirni predmet 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Izbirni predmet 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Vsota 11 6 6 2 30 900 6 4 2 2 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 165 90 90 30     90 60 30 30        

Opomba: Pri predmetu Praktično usposabljanje je 60 ur ostalih oblik dela. 

Izbirni predmeti

  ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPaketPVLSECTSUŠDPVLSECTSUŠDECTSUŠD
Geometrija krivulj in ploskev   2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Numerične metode 2   2 1 1 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Programiranje 3   2 0 3 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Izbrana poglavja iz fizike   2 0 2 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Podatkovne baze   2 0 2 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Numerične metode 3   0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Matematično modeliranje I1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Modeliranje in upravljanje sistemov I1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Dinamično modeliranje I1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Diskretno modeliranje I1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150
Računalništvo 2   0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 150 5 150
Diskretna matematika 2   0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Računalniška varnost   0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 150 5 150

Opomba k predmetniku tretjega letnika: Študent v tretjem letniku izbere vsaj štiri izmed izbirnih predmetov v gornji tabeli: dva v zimskem in dva v poletnem semestru. Od tega obvezno izbere vsaj en predmet iz paketa I1.

Študent, ki je v okviru progama Socrates-Erasmus na izmenjavi na drugi univerzi, lahko prenese največ 30 ECTS (če je na šudiju na drugi ustanovi en semester) oziroma 60 ECTS (če je na celoletnem študiju) iz opravljenih obveznosti na drugi ustanovi.