Domov > Študij matematike > Specialistični podiplomski študij - matematično izobraževanje

Specialistični podiplomski študij - matematično izobraževanje

Strokovni naziv:

Profesor matematike, specialist

Trajanje:

2 leti

Cilji:

Namenjen je predvsem srednješolskim profesorjem matematike. Omogoča razširitev in poglobitev znanja matematike, ki so si ga pridobili na univerzitetnem študiju. Poudarek je na novostih v poučevanju matematike.

Pogoji za vpis

Na specializacijo iz matematičnega izobraževanja se lahko vpišejo tisti, ki so končali univerzitetni študij enopredmetne Pedagoške matematike (na obeh univerzah) in so imeli povprečno oceno najmanj 8. Vključijo se lahko tudi diplomanti univerzitetnega študija Uporabne matematike in Teoretične matematike, če so si pridobili manjkajočo pedagoško in andragoško izobrazbo. Drugi kandidati se lahko vpišejo le, če je njihova izobrazba enakovredna kateri od prej navedenih, kar mora potrditi vodja podiplomskega študija Oddelka za matematiko. Če izobrazba kandidata ne odstopa preveč od zahtevane, vodja podiplomskega študija določi vsebino in obseg preizkusa znanja, ki ga mora kandidat opraviti pred vpisom ali v prvem semestru študija.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Uspešen zagovor ene seminarske naloge.

Obveznosti

Vsak študent med študijem vpiše tri predmete in en seminar iz že obstoječega magistrskega študijskega programa Matematika - izobraževalna smer. Dodatno vpiše še predmet Sodobne metode poučevanja matematike.

Pogoji za dokončanje študija

Za zaključek študija mora študent opraviti vse predpisane izpite, seminarje in nastope.

Prehod med specialističnim in magistrskim programom

Študenti lahko neovirano preidejo iz magistrskega študija Matematike – izobraževalna smer v specialistični program na istem oddelku in obratno.

Predmetnik

  ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPredavateljprtvseprtvseUreŠt. KT
Analitično elementarna geometrija Kobal 2 - - 2 - - 60 15
Sodobne metode poučevanja matematike Batagelj, Legiša, Z. Magajna 3 - - 3 - - 90 15
Seminar Hladnik - - 2 - - 2 60 7,5