Home > News > Luka Boc Thaler: Kompleksna dinamika racionalnih funkcij

Luka Boc Thaler: Kompleksna dinamika racionalnih funkcij

Date: 15. 3. 2012
Source: Complex analysis seminar
Torek, 20.03.2012 ob 12:30, soba 3.06 na Jadranski 21