Home > News > Milan Hladnik: Arhimedova plavajoča telesa

Milan Hladnik: Arhimedova plavajoča telesa

Date: 28. 2. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 6. 3. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Najprej si bomo ogledali Arhimedov
izračun ploščine poljubnega paraboličnega odseka
s t.i. metodo izčrpavanja, ki v resnici pomeni
zgodnji začetek infinitezimalnega računa.
Težišče takega odseka je našel z metodo
mehanskega ravnovesja, ki jo že poznamo.
V drugem delu seminarja bomo obravnavali
Arhimedovo teorijo ravnovesja plavajočih
teles, kot jo je demonstriral na primeru
plavajočega paraboloidnega odseka. Tudi
pri tem je izhajal iz nekaj predpostavk
in iz njih izpeljal pogoje za stabilnost
plavajočega telesa.