Home > News > Brett Chenoweth: Carleman approximation on totally real sets

Brett Chenoweth: Carleman approximation on totally real sets

Date: 27. 5. 2017
Source: Complex analysis seminar
Torek, 30.05.2017 ob 12:30, soba 3.06 na Jadranski 21