Home > News > Jurij Kovič: Grafi praporov, simetrije in parametrizacija konfiguracij

Jurij Kovič: Grafi praporov, simetrije in parametrizacija konfiguracij

Date: 19. 11. 2017
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 21. 11. 2017, od 10h do 12h, Predavalnica 3.07 , Jadranska 21

Povzetek. Abstraktna konfiguracija točk in premic ima lahko različne geometrijske realizacije. Opisali bomo nekaj orodij, s katerimi lahko razlikujemo med bistveno različnimi geometrijskimi realizacijami iste konfiguracije in jih na ta način klasificiramo.  Med ta orodja sodijo grafi praporov in simetrijski grafi konfiguracij.


Konfiguracije točk in premic lahko na različne načine parametriziramo, npr. s pomočjo vektorjev, pa tudi kompleksnih števil. Takšne parametrizacije nam pomagajo identificirati minimalno število (in minimalno množico) neodvisnih elementov dane konfiguracije (podane z indcidencami točk in premic), iz katerih lahko rekonstruiramo celotno konfiguracijo.

 

Flag graphs, symmetries and parametrization of configurations


An abstract configuration of points and lines may have different geometrical realizations. We will describe some tools for distinguishing between essentially different geometrical realizations of the same configuration and for their classification. Among these tools are flag graphs and symmetry type graphs of configurations.


Configurations of points and lines may be described using various parametrizations. e.g. with vectors and also complex numbers. Such parametrizations help us identify the minimal number (and minimal set) of independent elements of a given configuration (given by the incidences of points and lines), from which the whole configuration may be reconstructed.