Home > News > Nada Razpet: Kompleksna števila in geometrija

Nada Razpet: Kompleksna števila in geometrija

Date: 17. 2. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 20. 2. 2020, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Začeli bomo z zgodovino uvajanja kompleksnih števil
in nadaljevali s primeri iz geometrije. S kompleksnimi števili
bomo pokazali lastnosti vzporednih in pravokotnih premic,
dokazali Napoleonov izrek ter posplošeni Napoleonov izrek za
štirikotnike, nadaljevali z van Aubelovim izrekom, krožnico
devetih točk, Eulerjevo in Simsonovo premico in zaključili
z značilnostmi tetivnih štirikotnikov. Ob naštetih izrekih
bomo vpletli tudi nekaj zgodovinskih dejstev.