Domov > O fakulteti > Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/4766-500, Faks: 01/25 17 281 
Spletna stran:
https://www.fmf.uni-lj.si/si/

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Anton Ramšak, dekan
Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2006 
Datum zadnje spremembe: 
 10. 3. 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/kijz/

 

2. Splošni podatki o zavodu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FMF), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je visokošolski izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani, ki v skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravili o organiziranosti in delovanju UL FMF, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program, tako da na področju matematike in fizike opravlja: izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, razvojno, svetovalno ter druge s tem povezane dejavnosti, določene v statutu UL.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja fakulteta je v skladu z ISCED-ovo klasifikacijo (Unesco, november 1997) razvrščeno v naslednja študijska področja in primeroma naštete študije: (44) vede o neživi naravi (matematika, fizika); (14) izobraževanje učiteljev (matematika, fizika).

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del oz. podlaga za pedagoški proces v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

UL FMF izvaja dodiplomske študijske programe in sicer:

UL FMF izvaja podiplomske študijske programe in sicer:

Poleg tega pa UL FMF sodeluje z drugimi fakultetami pri izvajanju naslednjih podiplomskih študijskih programov:

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

2. b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Fakulteta ima naslednja oddelka:

1. Oddelek za matematiko s:

2. Oddelek za fiziko s:

V okviru fakultete delujejo naslednje strokovne službe:

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Najpomembnejši notranji predpisi:

Notranji predpisi Univerze v Ljubljani so objavljeni na: http://www.uni-lj.si/Univerza/Pravilniki/pravilniki.asp

Notranji predpisi UL FMF so objavljeni na: https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/akti/

Državni predpisi:

Vsi predpisi so objavljeni na: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi EU:

/

2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

·         Poslanstvo UL

·         Strategija UL

·         Poslanstvo UL FMF

·         Strategija UL FMF

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin, ki jih uporablja UL FMF

2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja