Domov > Fizikalna knjižnica > Navodila za pripravo magistrskega dela - bolonjski program, 2. stopnja

Navodila za pripravo magistrskega dela - bolonjski program, 2. stopnja

Izbira teme in mentorja pri magistrskem delu

Mentorji pri magistrskem delu na študijskih programih 2. stopnje na Oddelku za fiziko UL FMF so lahko vsi habilitirani učitelji, zaposleni na Oddelku za fiziko UL FMF. Poleg njih lahko študent ob predhodnem soglasju ZPS Oddelka za fiziko izbere za samostojnega mentorja tudi učitelja z drugega oddelka, fakultete, univerze ali instituta, ki je izvoljen v veljaven učiteljski naziv na UL FMF s področij fizike, astronomije in astrofizike, jedrske tehnike, ter meteorologije. V vseh ostalih primerih (npr., pri interdisciplinarnih delih, kjer somentor nima ustrezne izvolitve) mora študent izbrati mentorja - učitelja z Oddelka za fiziko UL FMF.

Kandidat/kandidatka se prijavi na s strani izbranega mentorja podpisano prošnjo za odobritev teme magistrskega dela ob pričetku magistrskega raziskovalnega dela. Komisija za študijske zadeve OF bo vlogo strokovno pregledala in dala soglasje k začetku magistrskega raziskovalnega dela.

Pisanje magistrskega dela

Magistrsko delo se praviloma piše v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko zaprosite tudi za pisanje v angleškem jeziku v primeru, ko opravljate del svojega magistrskega raziskovalnega dela v tujini in je somentor tujec. Komisija za študijske zadeve OF mora podati soglasje k pisanju v angleškem jeziku. V takih primerih morate pripraviti tudi razširjeni povzetek v slovenskem jeziku.

Prijava teme v VIS-u

V VIS-u oddajte prijavo teme in o tem obvestite študentski referat. Ko je vaša tema potrjena, lahko v sistem VIS oddate pdf dokument.

Oddaja magistrskega dela

Magistrsko delo lahko oddate šele takrat, ko opravite vse predpisane študijske obveznosti. Magistrsko delo morate oddati vsaj 14 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija v sistem VIS (Zaključek študija / Oddaja dela). V pomoč so vam lahko navodila Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani: navodila za študente. Največja možna velikost datoteke je 50 MB, enaka omejitev velja tudi za priloge.

PDF dokument celotnega dela mora biti v pdf/a obliki, ker ga morate oddati preko sistema VIS v preverjanje podobnosti in v hrambo Repozitorija UL. Samo preverjanje podobnosti lahko traja tudi nekaj dni, zato oddajte svoje delo v sistem VIS pravočasno. Pri vnosu dela pazite na popolno ujemanje vnesenega naslova z naslovom v elektronski in tiskani verziji. Elektronska in tiskana verzija dela morata biti identični. V sistemu VIS je v vse rubrike možno vnašati matematične simbole, kot so vnešeni v LaTeX-ovi besedilni datoteki. Primer naslova: Študij meritve razpadov $\rm B \to \tau \nu_\tau$ z detektorjem BELLE.

Zagovor magistrskega dela

Ob oddaji magistrskega dela morate predložiti študentski pisarni naslednje dokumente:

Ob prijavi izpolnite obrazec »Prošnja za zagovor«, ki ga mora sopodpisati tudi vaš mentor, in se dogovorite za okvirni datum. Dokumente morate predložiti vsaj 7 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija.

Zagovor magistrskega dela je praviloma v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je eden od članov komisije tujec in se s tem strinja predsednik diplomske komisije.

Vsebina magistrskega dela 

Zelo pomemben je jezik ter razumljivost pisanja. Uporabljene slike in tabele morajo biti opremljene s podnaslovi s čim večjo pojasnjevalno vrednostjo. Pri povzetih besedilih in povzetih slikah mora biti naveden vir. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji. Nekaj koristnih nasvetov o strokovnem pisanju najdete v članku prof. Ivana Kuščerja : O strokovnem pisanju, Obz. mat. fiz. 34 (1987). Pomagate si lahko tudi z navodili Ameriškega fizikalnega društva

Vse strani morajo biti štete, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Osrednje besedilo mora biti oštevilčeno z arabskimi številkami, začetne in končne strani pa so lahko oštevilčene tudi z rimskimi številkami. Številke morajo biti izpisane na spodnjem delu strani. Tisk naj bo razen začetnih strani dvostranski. Obvezna je vezava v trde pletnice.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL, sprejetim 9. 11. 2016, izpolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi osebnih podatkov študenta (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)). Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode magistrskega dela, kot je navedeno v odstavku Vrstni red vsebine. Elektronska oblika magistrskega dela ne vsebuje izjave.

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v slovenskem jeziku: vzorec (pdf)

Vzorec za platnice, hrbet in naslovno stran, če je delo v angleškem jeziku: vzorec (pdf)

Vrstni red vsebine:

Pri pisanju magistrskega dela v LaTeX-u si lahko pomagate s predlogo.

Izdelava zaključnega dela v formatu PDF/A-1b