Domov > Matematična knjižnica > Navodila za izdelavo disertacije (bolonjski program, 3. stopnja)

Navodila doktorskim študentom za pripravo disertacije

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja doktorske disertacije preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v  Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani doktorske disertacije (razen naslovne strani) do vključno kazala naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina doktorske disertacije (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu disertacije.

Začetne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

- Prva stran:

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            ODDELEK ZA MATEMATIKO
                            Modul (navesti samo en modul) - 3. stopnja


              v sredini: Ime in Priimek

                            NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE
                           
                            Doktorska disertacija

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek
                            Somentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek
 
              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bila disertacija oddana.

- Lastnoročno podpisana izjava o avtorstvu, ki jo ustvarite v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela). Stran z izjavo ni šteta. Elektronska oblika doktorske disertacije ne vsebuje izjave.

- Zahvala (neobvezno)

- Povzetek v slovenskem jeziku: Kratek povzetek vsebine v slovenskem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
             Ključne besede:  

- Povzetek v angleškem jeziku: Kratek povzetek vsebine v angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v angleškem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
             Keywords:

- Kazalo

Sledi besedilo disertacije

Zaključki

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks). Seznam literature naj bo urejen po abecednem redu priimkov prvih avtorjev. Literatura mora biti citirana že v tekstu. Citirani viri sproti povedo, od kod je kaj vzeto in kje naj bralec išče dodatne informacije.

Sledijo lahko dodatki in stvarno kazalo

Platnice - vezava v platno je obvezna

Na sprednji platnici piše na sredini:

DOKTORSKA DISERTACIJA

Spodaj desno: Ime in Priimek

Na hrbtu disertacije naj bo (od spodaj navzgor) zapisano: DOKTORSKA DISERTACIJA, ime in priimek, leto.

Število izvodov

Delo oddate v sedmih tiskanih izvodih, ter na CD-ju v elektronski obliki (.pdf ali .ps).

V primeru, da je doktorska disertacija pisana v tujem jeziku (glej 111. člen statuta UL), naj bodo strani v delu zapisane v naslednjem vrstnem redu: