Domov > Matematična knjižnica > Navodila za izdelavo disertacije (bolonjski program, 3. stopnja)

Navodila doktorskim študentom za pripravo disertacije

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja doktorske disertacije preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v  Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani doktorske disertacije (razen naslovne strani) do vključno kazala naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina doktorske disertacije (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu disertacije.

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL, sprejetim 9. 11. 2016, dopolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije doktorske disertacije in objavi osebnih podatkov študenta. Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode doktorske disertacije, kot je navedeno v odstavku "Začetne strani naj vsebujejo". Elektronska oblika doktorske disertacije ne vsebuje izjave. 

Začetne strani naj vsebujejo:

Prva stran:

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            ODDELEK ZA MATEMATIKO
                            Modul (navesti samo en modul) - 3. stopnja


              v sredini: Ime in Priimek

                            NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE
                           
                            Doktorska disertacija

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek
                            Somentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek
 
              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bila disertacija oddana.

Od druge strani dalje naj si strani sledijo v naslednjem vrstnem redu:

- Izjava (ženska oblika, moška oblika, English version) o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije doktorske disertacije in objavi osebnih podatkov študenta (obvezno z lastnoročnim podpisom).

- Zahvala (neobvezno)

- Povzetek v slovenskem jeziku

Kratek povzetek vsebine v slovenskem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
             Ključne besede:  

- Povzetek v angleškem jeziku

Kratek povzetek vsebine v angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v angleškem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
             Keywords:

- Kazalo

- Uvod ali prva stran teksta

- Osrednji del

- Zaključki

- Seznam literature naj bo urejen po abecednem redu priimkov prvih avtorjev. Literatura mora biti citirana že v tekstu. Citirani viri sproti povedo, od kod je kaj vzeto in kje naj bralec išče dodatne informacije.

- Sledijo lahko dodatki in stvarno kazalo

Platnice

Na sprednji platnici piše na sredini:

DOKTORSKA DISERTACIJA

Spodaj desno: Ime in Priimek

Na hrbtu disertacije naj bo (od spodaj navzgor) zapisano: DOKTORSKA DISERTACIJA, ime in priimek, leto.

Število izvodov

Delo oddate v sedmih tiskanih izvodih, ter na CD-ju v elektronski obliki (.pdf ali .ps).

V primeru, da je doktorska disertacija pisana v tujem jeziku (glej 111. člen statuta UL), naj bodo strani v delu zapisane v naslednjem vrstnem redu: