Domov > Matematična knjižnica > Navodila za pripravo magistrskega dela (bolonjski program, 2. stopnja)

Navodila za pripravo magistrskega dela (bolonjski program, 2. stopnja)

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja magistrskega dela preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v  Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani dela (razen naslovne strani) do vključno povzetka naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina dela (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami od 1 naprej; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. 

V skladu s Pravilnikom o zaključnih delih študentov FMF UL, sprejetim 9. 11. 2016, dopolnite Izjavo o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi osebnih podatkov študenta. Izjavo natisnite, podpišite in jo uvežite v vse tiskane izvode magistrskega dela, kot je navedeno v odstavku "Začetne strani naj vsebujejo". Elektronska oblika magistrskega dela ne vsebuje izjave.

Začetne strani naj vsebujejo:

Prva stran:

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (velja samo za program IŠRM)

                            Matematika - 2. stopnja ali
                            Finančna matematika - 2. stopnja ali
                            Računalništvo in matematika - 2. stopnja ali
                            Pedagoška matematika

 

              v sredini: Ime in Priimek

                            NASLOV MAGISTRSKEGA DELA 
                           
                            Magistrsko delo

                            Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek

              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.

Od druge strani dalje naj si strani sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

- Izjava (ženska oblika, moška oblika, English version) o avtorstvu, istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi osebnih podatkov študenta (obvezno z lastnoročnim podpisom). Stran z izjavo ni šteta.

- Zahvala (neobvezno)

- Kazalo

- Program dela, ki ga je mentor predpisal kandidatu (obvezno z lastnoročnim podpisom mentorja).

- Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku

Kratek povzetek vsebine. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

        Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          Keywords:

- Besedilo

Uvod ali prva stran besedila. Delo ne vsebuje predgovora. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji.

- Literatura in stvarno kazalo

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Platnice

Vezava v platno je obvezna. Na sprednji platnici piše na sredini:

MAGISTRSKO DELO

Spodaj desno: Ime in Priimek

Število izvodov

Delo oddate v študentsko pisarno v treh tiskanih izvodih, od katerih prvi ostane mentorju, drugi Matematični knjižnici in tretji avtorju (v primeru, da imate pri pripravi dela še somentorja, delo oddate v štirih izvodih), ter elektronsko obliko končne verzije dela skrbniku programa (.pdf oz. .zip če ima delo priloge).