Domov > Matematična knjižnica > Navodila za pripravo diplomskega in magistrskega dela (stari programi)

Navodila za pripravo diplomskega in magistrskega dela (stari programi)

Diplomsko delo, diplomska naloga ali magistrsko delo mora biti napisano po navodilih za pripravo rokopisa, ki so izšla v Obzorniku mat. fiz. 21 (1974), str. 62-64. Še posebej morate upoštevati naslednje: strani z besedilom morajo biti oštevilčene z arabskimi številkami od 5 (pet) dalje. Šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu dela. Uvodne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

1. stran: (vzorec)

              zgoraj:    UNIVERZA V LJUBLJANI
                            FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
                            Smer (navesti samo eno smer) 


              v sredini: Ime in Priimek
                            NASLOV DIPLOMSKEGA DELA 
                            Diplomsko delo (univerzitetni študij)
                            Diplomska naloga (visokošolski strokovni študij) 
                            Magistrsko delo (podiplomski študij)

              spodaj:    Kraj in letnica, ko je bilo delo/naloga oddano.
                            

2. stran: Kazalo

Če je kazalo daljše od ene strani, se vse nadaljnje strani ustrezno preštevilčijo.

3. stran: Program dela 

Program dela, ki ga je mentor predpisal kandidatu (obvezno s lastnoročnim podpisom mentorja).

4. stran: Povzetek 

Kratek povzetek vsebine. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2010), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku. Oblika:

          Math. Subj. Class. (2010):  
          Ključne besede:  
          Keywords:

Besedilo

Uvod ali prva stran besedila. Delo ne vsebuje predgovora. Besedilo mora biti pripravljeno v skladu s pravili za objavo v znanstveni reviji.

Literatura in stvarno kazalo

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks).

Platnice

Vezava v platno je obvezna. Na sprednji platnici piše na sredini:

DIPLOMSKO DELO ali
DIPLOMSKA NALOGA ali 
MAGISTRSKO DELO

Spodaj desno: Ime in Priimek

Število izvodov

Delo oddate v treh tiskanih izvodih, od katerih prvi ostane mentorju, drugi Matematični knjižnici in tretji avtorju, ter na CD-ju v elektronski obliki (.pdf ali .ps).

Magistrskemu delu mora kandidat priložiti pisno izjavo, da je njegov avtor oziroma soavtor.