Domov > Obvestila > Vpisni roki in ostali vpisni postopki za dodiplomski študij v študijskem letu 2012/13

Vpisni roki in ostali vpisni postopki za dodiplomski študij v študijskem letu 2012/13

Datum objave: 12. 9. 2012
Vir: Obvestilo študentom matematike

 

 • VPISI V Š. L. 2012/13

a) Postopek vpisa, če so izpolnjeni pogoji za vpis 

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik ali za ponovni vpis v isti letnik ali za vpis absolventskega staža (dodatno leto):

 • v sistemu VIS izpolni splošno anketo (ne velja za študente brez statusa v š. l. 2011/12) in anketo za predmete iz letnika, v katerega je bil nazadnje vpisan (ne velja za študente brez statusa v š. l. 2011/12 in za študente, ki ponavljajo letnik v š. l. 2011/12),
 • v sistemu VIS izpolni vpisni list (na strani 2 je potrebno izpolniti tudi podatek o najvišji doseženi predhodni izobrazbi - KLASIUS-SRV), ga natisne (obojestransko) in podpiše,
 • izpolni indeks (predmetnik za zimski in poletni semester; predmetniki so objavljeni na spletni strani; študent, ki se vpisuje v absolventski staž, v indeks ne vpiše ničesar),
 • študent, ki se vpisuje v 2. letnik študija Matematika UN, mora pred natisom vpisnega lista v sistemu VIS izpolniti tudi anketo za skupino pri predmetu Seminar 1,
 • študent, ki se vpisuje v 3. letnik študija Matematika UN ali 3. letnik študija Finančna matematika UN, mora pred natisom vpisnega lista v sistemu VIS izpolniti tudi anketo za rezervne predmete.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik, mora študentski pisarni sporočiti svojo namero, ko izpolni pogoje za ponovni vpis, sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.

Študent vloži v kuverto (na kuverto napišite ime in priimek; kuverto lahko dobite pri vratarici):

 • izpolnjen indeks,
 • izpolnjen in podpisan vpisni list,
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 2. stopnji" (velja samo za študente, ki se vpisujejo v 3. letnik študija Matematika UN in želijo opravljati predmet na 2. stopnji),
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja zunanjega izbirnega predmeta" (velja samo za študente, ki se vpisujejo v 3. letnik študija Matematika UN, 3. letnik študija Finančna matematika UN ali 4. letnik študija Pedagoška matematika EMŠP in želijo opravljati zunanji splošni izbirni predmet),
 • študentsko izkaznico (obvezno, naknadno ne bo možno dobiti nalepke za š. l. 2012/13!),
 • dovolilnico za računalniške učilnice,
 • obrazec za mesečno vozovnico, če ga potrebujete (obrazec za izdajo šolske terminske kartice Urbana za prevoz v mestnem potniškem prometu lahko dobite na spletni strani LPP; vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pridobitev mesečne medkrajevne vozovnice lahko dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na portalu e-uprava ali v nekaterih knjigarnah),

in jo odda pri vratarici na Jadranski 21 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

V primeru, da študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, mora to napisati na list, ki ga prav tako vloži v kuverto.

Študent naj v sistemu VIS preveri, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovi, da kakšna ocena manjka, naj se oglasi pri izvajalcu predmeta.

Ob potrditvi vpisa bomo študentu avtomatično izdali 5 potrdil o vpisu. Če študent potrebuje več potrdil o vpisu, mora to napisati.

Vpisi (študent lahko odda kuverto z dokumenti) bodo potekali:

 • vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo predvidoma od 3. septembra do vključno 21. septembra 2012,
 • absolventski staž (dodatno leto) bo predvidoma od 3. septembra do vključno 14. septembra 2012.

Zaželeno je, da študent odda dokumente čim prej po izpolnitvi pogojev za vpis.

Potrjen indeks s prilogami študent osebno dvigne po končanem vpisu (nekaj delovnih dni po prejemu kuverte) pri vratarici na Jadranski 21. Če študent želi, da mu pošljemo potrdila o vpisu, mora oddati tudi kuverto z znamko in naslovom. Ostalih dokumentov ne bomo pošiljali.

b) Postopek, če niso izpolnjeni pogoji za vpis ali če želi študent zamenjati študijski program 

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, ponovni vpis v isti letnik ali vpis absolventskega staža (dodatno leto), in študent, ki želi podaljšati absolventski staž ali zamenjati študijski program, mora najkasneje do 21. septembra 2012 do 12. ure oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo preko sistema VIS (izbira: Razno - Prošnje - Prošnja za izjemni vpis). Prošnji mora biti priložen indeks in v posebnih primerih ustrezna dokazila (glej tudi "Dodatno obvestilo o vpisnih postopkih v š. l. 2012/13"). V primeru prepisa v nov študijski program mora študent prošnji priložiti še prošnjo za izpis iz starega študijskega programa (ni predpisanega obrazca).  

Študent odda prošnjo v študentski pisarni, pri vratarici na Jadranski 21 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

Komisija za študijske zadeve bo prošnje obravnavala najkasneje do 26. septembra 2012. Študent bo v sistemu VIS videl, kdaj bo njegova prošnja rešena (izbira: Razno - Prošnje). Študent bo lahko v roku treh dni od rešitve prošnje osebno prevzel izvirnik sklepa pri vratarici na Jadranski 21. Po preteku treh dni mu bo sklep poslan po pošti.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve naknadno oddanih prošenj ne bo mogla obravnavati. Opozarjamo tudi, da bo pritožbeni organ (Senat FMF) obravnaval ugovore na sejah dne 12. septembra 2012 in dne 10. oktobra 2012, da bi lahko zagotovili izvedbo vpisa do zakonsko predvidenega skrajnega datuma za vpis (30. oktober).

Študent se lahko vpiše (odda kuverto z dokumenti), ko ima pozitivno rešeno prošnjo (sklep v sistemu VIS) in najkasneje do 28. septembra 2012, v primeru ugovora, obravnavanega na seji Senata FMF dne 10. oktobra 2012, pa najkasneje do 30. oktobra 2012. Postopek vpisa - glej navodilo pod točko a).

 

 • VPISNI STROŠKI

Vpisnina v višji letnik, absolventski staž oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2012/13 znaša 20,19 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša po ceniku UL za š. l. 2011/12 za en izvod 4,20 EUR (če ima študent status v š. l. 2011/12) oziroma 8,40 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2011/12).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu in ga priložili v kuverto skupaj z ostalimi potrjenimi vpisnimi dokumenti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

 • PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2012/13 bo v ponedeljek, 1. oktobra 2012.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 28. septembra 2012 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 21 (oglasna deska na stopnišču med pritličjem in 1. nadstropjem).

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.

 

Predstojnikov namestnik za študijske zadeve:
prof. dr. Miran Černe, l.r.