Domov > Obvestila > Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za matematiko in fiziko

Datum objave: 19. 4. 2017
Vir: Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (pričetek dela predvidoma 1. oktobra 2017)

Na FMF ponujamo mesto mladega raziskovalca na temo razvoja verifikacijskih metod za vremenske napovedi vetra.

Čeprav tema sodi na področje meteorologije, je primeren tudi kandidat s področij fizika ali matematika (kandidat bo potrebna meteorološka znanja pridobil tekom študija na 3. stopnji).

Vremenska napoved se izdela s pomočjo numeričnega modela za napovedovanje vremena. Napoved ni nikoli povsem natančna, do večjih napak pa pride pri napovedi za več dni vnaprej (npr. petdnevna ali desetdnevna napoved). Izkušnje kažejo, da so lahko razlike med opazovanim in napovedanim poljem vetra tako velike, da je težko primerjati kvaliteto napovedi dveh različnih modelov. V teh primerih tradicionalne preproste metode verifikacije (kot je npr. Root Mean Square Error) ne omogočajo smiselne primerjave. To je glavni razlog, da je v zadnjem desetletju potekal intenziven razvoj novih »prostorskih metod« verifikacije. Te so deloma sorodne z metodami za digitalno primerjavo slik in uporabljajo pristope, kot so deformacija polja (morphing), iskanje v okolici ter identifikacija objektov. Razvoj novih metod pa je bil zaenkrat omejen le na padavinska polja, medtem ko se z vetrom še niso veliko ukvarjali, kljub temu da je veter pomemben meteorološki parameter za številne aplikacije (npr. pridelava energije iz vetrnih elektrarn, širjenje onesnaženja v ozračju). Polje vetra je v svoji osnovi fundamentalno drugačno od drugih meteoroloških spremenljivk (npr. padavin, temperature). Veter je vektor, medtem ko so druge spremenljivke skalarji, kar zahteva drugačen pristop k verifikaciji. V okviru doktorske naloge bi kandidat razvijal napredne metode verifikacije vetra. To vključuje razvoj novih metod verifikacije, analitično in numerično testiranje lastnosti metod na različnih idealiziranih in realnih podatkih ter razvoj/uporaba statističnih pristopov za detekcijo statistične signifikantnosti razlik uspešnosti različnih modelov.

Kandidat bi bil zaposlen na Katedri za meteorologijo na oddelku za fiziko FMF, UL. Delo bi potekalo pod mentorstvom doc. dr. Gregorja Skoka, ki ima na področju verifikacije precej izkušenj, v sodelovanju z raziskovalci na inštitutih v tujini.

Kandidat mora izpolnjevati formalne pogoje za pridobitev mesta mladega raziskovalca (npr. zaključen magistrski študij, dovolj visoka povprečna ocena ...).

Več informacij na Gregor.Skok@fmf.uni-lj.si.