Domov > Obvestila > Vpisni roki in ostali vpisni postopki za magistrski študij v študijskem letu 2017/18 (vpis v višji letnik)

Vpisni roki in ostali vpisni postopki za magistrski študij v študijskem letu 2017/18 (vpis v višji letnik)

Datum objave: 18. 8. 2017
Vir: Obvestilo študentom matematike

 • VPISI V Š. L. 2017/18

a) Postopek vpisa, če so izpolnjeni pogoji za vpis 

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik ali za ponovni vpis v isti letnik, in študent, ki želi vpisati dodatno leto (absolventski staž):

 • v sistemu VIS izpolni anketo,
 • v sistemu VIS izpolni vpisni list, ga natisne (obojestransko) in podpiše,
 • v indeksu izpolni podatke v zgornjem delu (visokošolski zavod, študijski program in stopnja študija, študijsko leto, letnik ter obkroži način študija), predmetnika od š. l. 2016/17 ni potrebno več vpisati.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik, mora študentski pisarni sporočiti svojo namero, ko izpolni pogoje za ponovni vpis, sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.

Študent, ki je v š. l. 2016/17 opravljal kak predmet vnaprej, ali študent, ki bo šel v š. l. 2017/18 na mednarodno izmenjavo Erasmus, in ima zaradi tega pri izpolnjevanju e-vpisnega lista težave z izbiro predmetov, naj smiselno izbere predmete v zahtevanem obsegu (npr. Splošni izbirni predmet 1, čeprav ga ne bo opravljal), v kuverto pa vloži list s pojasnilom (npr. katere predmete, ki jih je bil primoram izbrati, da mu je sistem VIS dovolil vpis, naj se mu izbrišejo iz elektronskega indeksa).

Študent za vpis pripravi naslednje dokumente:

 • izpolnjen indeks,
 • izpolnjen in podpisan vpisni list (natisnjen iz VIS-a),
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 3. stopnji" (velja samo za študente študija Matematika MAG, ki želijo opravljati predmet na 3. stopnji; obrazec bo dostopen na spletni strani),
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja zunanjega izbirnega predmeta" (velja samo za študente študija Matematika MAG ali študija Finančna matematika MAG ali študija Računalništvo in matematika MAG, ki želijo opravljati zunanji splošni izbirni predmet; obrazec bo dostopen na spletni strani),
 • študentsko izkaznico (obvezno, naknadno ne bo možno dobiti nalepke za š. l. 2017/18!),
 • izpolnjen obrazec za mesečno vozovnico, če ga potrebujete (obrazec "Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice" in ustrezna pojasnila lahko dobite na spletni strani LPP).
 • Če študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, to jasno zapiše v kratki izjavi. Študent naj v sistemu VIS preveri, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovi, da kakšna ocena manjka, naj se oglasi pri izvajalcu predmeta.
 • Če študent potrebuje več kot 5 potrdil o vpisu, to jasno zapiše v kratki izjavi (ob potrditvi vpisa bomo študentu avtomatično izdali 5 potrdil o vpisu).
 • Če študent želi, da mu potrdila o vpisu po potrditvi vpisa pošljemo po pošti, pripravi tudi kuverto z znamko in svojim naslovom.

Ostalih dokumentov ne pošiljamo po pošti in jih študent osebno dvigne po končanem vpisu.

Tako pripravljene dokumente študent odda v kuverti z jasno napisanim imenom in priimkom, programom ter letnikom študija, na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jih pošlje s priporočeno pošto na naslov UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

Roki za oddajo vpisnih dokumentov so naslednji:

 • vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik od 4. septembra 2017 do vključno 18. septembra 2017,
 • dodatno leto (absolventski staž) od 4. septembra 2017 do vključno 18. septembra 2017.

Zaželeno je, da študent odda dokumente čim prej po izpolnitvi pogojev za vpis.

Potrjen indeks s prilogami študent osebno dvigne po končanem vpisu (nekaj delovnih dni po oddaji vpisne dokumentacije) na recepciji UL FMF na Jadranski 21.

 

b) Postopek, če niso izpolnjeni pogoji za vpis (izjemni vpis in podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov) ali če želi študent zamenjati študijski program (prehod-vpis v višji letnik)

Študent, ki želi zamenjati študijski program (nadaljevanje študija po merilih za prehode - vpis v višji letnik) mora oddati prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. septembra 2017 do vključno 15. septembra 2017. O nadaljnjem postopku vpisa bo študent obveščen.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik ali ne izpolnjuje pogojev za ponovni vpis v isti letnik ali želi podaljšati dodatno leto (absolventski staž) in ima upravičene razloge, mora najkasneje do 15. septembra 2017 do 12. ure oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo v sistemu VIS (izbira: Razno - Prošnje - Prošnja za izjemni vpis ali Prošnja za podaljšanje statusa). Prošnji mora biti priložen indeks in v posebnih primerih ustrezna dokazila (glej tudi "Dodatno obvestilo o vpisnih postopkih v š. l. 2017/18").

Študent odda natisnjeno in podpisano prošnjo v študentski pisarni, na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

Komisija za študijske zadeve bo prošnje obravnavala najkasneje do 20. septembra 2017. Študent bo v sistemu VIS videl, kdaj bo njegova prošnja rešena (izbira: Razno - Prošnje).

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve naknadno oddanih prošenj ne bo mogla obravnavati. Opozarjamo tudi, da bo pritožbeni organ (Senat UL FMF) obravnaval ugovore v rokih, ki bodo zagotavljali izvedbo vpisa do zakonsko predvidenega skrajnega datuma za vpis (30. oktober).

Študent se lahko vpiše (odda vpisno dokumentacijo), ko ima pozitivno rešeno prošnjo (sklep v sistemu VIS) in najkasneje do 22. septembra 2017, v primeru pozitivno rešenega ugovora, obravnavanega na seji Senata UL FMF, pa najkasneje do 30. oktobra 2017. Postopek vpisa - glej navodilo pod točko a). 

 

 • VPISNI STROŠKI

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto (absolventski staž) oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2017/18 znaša 21,00 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša po ceniku UL za š. l. 2016/17 za en izvod 4,50 EUR (če ima študent status v š. l. 2016/17) oziroma 9,00 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2016/17).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu in ga poslali po elektronski pošti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

 • PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2017/18 bo v ponedeljek, 2. oktobra 2017.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. septembra 2017 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 21 (oglasna deska na stopnišču med 1. in 2. nadstropjem).

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.

 

Predstojničin namestnik za študijske zadeve:
prof. dr. Matjaž Konvalinka l.r.