Domov > Obvestila > Vpisni roki in ostali vpisni postopki za magistrski študij v študijskem letu 2019/20 (vpis v višji letnik)

Vpisni roki in ostali vpisni postopki za magistrski študij v študijskem letu 2019/20 (vpis v višji letnik)

Datum objave: 11. 9. 2019
Vir: Obvestilo študentom matematike

 • VPISI V Š. L. 2019/20

a) POSTOPEK VPISA, ČE SO IZPOLNJENI POGOJI ZA VPIS 

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik ali za ponovni vpis v isti letnik, in študent, ki želi vpisati dodatno leto (absolventski staž):

 • v sistemu VIS izpolni anketo,
 • v sistemu VIS izpolni vpisni list, ga natisne (obojestransko) in podpiše.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik, mora študentski pisarni sporočiti svojo namero, ko izpolni pogoje za ponovni vpis (najkasneje do 13. septembra 2019), sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.

Študent, ki je v š. l. 2018/19 ali prej opravljal kak predmet vnaprej, ali študent, ki bo šel v š. l. 2019/20 na mednarodno izmenjavo Erasmus+, in ima zaradi tega pri izpolnjevanju e-vpisnega lista težave z izbiro predmetov, naj smiselno izbere predmete v zahtevanem obsegu (npr. Splošni izbirni predmet 1, čeprav ga ne bo opravljal), v kuverto pa vloži list z jasnim pojasnilom (npr. katere predmete, ki jih je bil primoram izbrati, da mu je sistem VIS dovolil vpis, naj se mu izbriše iz elektronskega indeksa).

Študent za vpis pripravi naslednje dokumente:

 • izpolnjen in podpisan vpisni list (natisnjen iz VIS-a),
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 3. stopnji" (velja samo za študente študija Matematika MAG, ki želijo opravljati predmet na 3. stopnji; obrazec je dostopen na spletni strani),
 • izpolnjen obrazec "Prošnja za odobritev opravljanja zunanjega izbirnega predmeta" (velja samo za študente študija Matematika MAG ali študija Finančna matematika MAG ali študija Računalništvo in matematika MAG, ki želijo opravljati zunanji splošni izbirni predmet; obrazec je dostopen na spletni strani),
 • študentsko izkaznico (obvezno, naknadno ne bo možno dobiti nalepke za š. l. 2019/20!),
 • Če študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, to jasno zapiše v kratki izjavi. Študent naj v sistemu VIS preveri, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovi, da kakšna ocena manjka, naj se oglasi pri izvajalcu predmeta.
 • Če študent potrebuje več kot 5 potrdil o vpisu, to jasno zapiše v kratki izjavi (ob potrditvi vpisa bomo študentu avtomatično izdali 5 potrdil o vpisu).
 • Če študent želi, da mu potrdila o vpisu po potrditvi vpisa pošljemo po pošti, pripravi tudi kuverto z znamko in svojim naslovom. Ostalih dokumentov ne pošiljamo po pošti in jih študent osebno dvigne po končanem vpisu.

Tako pripravljene dokumente študent odda v kuverti z jasno napisanim imenom in priimkom, študijskim programom ter letnikom študija, na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jih pošlje s priporočeno pošto na naslov UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

Roki za oddajo vpisnih dokumentov so naslednji:

 • vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik od 2. septembra 2019 do vključno 16. septembra 2019,
 • dodatno leto (absolventski staž) od 20. avgusta 2019 do vključno 16. septembra 2019.

Zaželeno je, da študent odda dokumente čim prej po izpolnitvi pogojev za vpis.

Potrjeno vpisno dokumentacijo študent osebno dvigne po končanem vpisu (nekaj delovnih dni po oddaji vpisne dokumentacije) na recepciji UL FMF na Jadranski 21.

 

b) POSTOPEK, ČE NISO IZPOLNJENI POGOJI ZA VPIS (izjemni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov) ali če želi študent HITREJE NAPREDOVATI ali če želi študent ZAMENJATI ŠTUDIJSKI PROGRAM (prehod-vpis v višji letnik)

Študent, ki želi zamenjati študijski program (nadaljevanje študija po merilih za prehode - vpis v višji letnik) mora oddati prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. septembra 2019 do vključno 17. septembra 2019. O nadaljnjem postopku vpisa bo študent obveščen.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik ali ne izpolnjuje pogojev za ponovni vpis v isti letnik ali želi podaljšati dodatno leto (absolventski staž) in ima upravičene razloge, mora najkasneje do 13. septembra 2019 do 12. ure oddati prošnjo.

Študent, ki želi hitreje napredovati, mora najkasneje do 13. septembra 2019 do 12. ure oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo v sistemu VIS (izbira: Razno - Prošnje - Prošnja za izjemni vpis v višji letnik ali Prošnja za podaljšanje statusa študenta ali Prošnja za hitrejše napredovanje). Prošnji morajo biti v posebnih primerih priložena ustrezna dokazila (glej tudi "Dodatno obvestilo o vpisnih postopkih v š. l. 2019/20").

Študent odda natisnjeno in podpisano prošnjo v študentski pisarni, na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana.

Komisija za študijske zadeve UL FMF bo prošnje obravnavala najkasneje do 18. septembra 2019. Študent bo sklep o rešeni prošnji videl v sistemu VIS (izbira: Razno - Prošnje, status prošnje »zaključen«).

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve UL FMF naknadno oddanih prošenj ne bo mogla obravnavati.

Opozarjamo tudi , da bo pritožbeni organ (Senat UL FMF) obravnaval ugovore v rokih, ki bodo zagotavljali izvedbo vpisa do zakonsko predvidenega skrajnega datuma za vpis (30. oktober).

Študent se lahko vpiše (odda vpisno dokumentacijo), ko ima pozitivno rešeno prošnjo (sklep v sistemu VIS), vendar najkasneje do 23. septembra 2019, v primeru pozitivno rešenega ugovora, obravnavanega na seji Senata UL FMF, pa najkasneje do
30. oktobra 2019.
Postopek vpisa - glej navodilo pod točko a). 

 

 • VPISNI STROŠKI

Vpisnina v višji letnik, dodatno leto (absolventski staž) oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2019/20 znaša 21,00 EUR.

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih znaša po ceniku UL za š. l. 2018/19 za en izvod 4,60 EUR (če ima študent status v š. l. 2018/19) oziroma 9,20 EUR (če študent nima statusa v š. l. 2018/19).

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu in ga poslali po elektronski pošti. Študent plača račun v roku, navedenem na računu.

 

 • PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2019/20 bo v torek, 1. oktobra 2019.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. septembra 2019 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 21 (oglasna deska na stopnišču med 1. in 2. nadstropjem).

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.

 

Predstojnikova namestnica za študijske zadeve:
doc. dr. Anita Buckley l.r.