Domov > Računalniški center > Pravila o uporabi računalniške opreme za študente FMF

Pravila o uporabi računalniške opreme za študente FMF

Kazalo:

Povzetek pravil

Splošna pravila

 1. Računalniško opremo v računalniških učilnicah lahko uporabljajo le študenti Fakultete za matematiko in fiziko oziroma drugi študenti (glej t. 3.), ki imajo veljavno dovolilnico.
 2. Oprema se lahko uporablja le za delo v povezavi s študijem na FMF.
 3. Dovolilnico za tekoče šolsko leto lahko pridobijo le študenti, v tem šolskem letu vpisani na FMF, oziroma vpisani na študij, ki ga izvaja FMF skupaj z drugimi fakultetami (npr. IŠRM). O izjemah odloča UO FMF in ne RC.
 4. Dovolilnico študentje praviloma pridobijo ob vpisu, možno pa jo je dobiti tudi med šolskim letom v študentskem referatu.
 5. Če študent ni vpisan na FMF, v prejšnjih šolskih letih pa je bil študent te fakultete, za pridobitev dovolilnice napiše prošnjo. V prošnji navede obveznosti, ki jih mora opraviti v zvezi s študijem in zahtevajo uporabo računalniške opreme. Prošnjo potrdi s svojim podpisom profesor, pri katerem se navedene obveznosti opravljajo. S podpisano prošnjo v študentskem referatu predloži potrdilo o plačanem prispevku za uporabo računalniške učilnice v višini, ki ga določi kolegij dekana  in potrdi veljavnost dovolilnice. Z veljavno dovolilnico se oglasi v Računalniškem centru, kjer aktivira svoj uporabniški račun.
 6. Delo v računalniških učilnicah je možno takrat, ko učilnica ni zasedena s poukom ali drugimi aktivnostmi v skladu z urnikom.
 7. Vse prošnje in predloge glede uporabe računalniške opreme študentje lahko pošljejo po el. pošti na naslov rc@fmf.uni-lj.si ali pa povedo osebno v prostorih RC (Jadranska 21/III, soba 3.14) ali pri vodji RC (Jadranska 21/III, soba 3.13).

Vstop v računalniško učilnico

 1. Je dovoljen le študentom, ki imajo ustrezno dovolilnico in sicer ob urah, ki so določene za posamezno učilnico. Če je učilnica zaklenjena, lahko z veljavno dovolilnico pri receptorju dobi ključ.
 2. Dovolilnico mora študent ob pričetku dela položiti na vidno mesto. Če dovolilnica ni na tem mestu, se šteje, da študent nima dovolilnice.
 3. Študent v času posedovanja ključa odgovarja za red in opremo v učilnici.
 4. Ob urah, ko je učilnica zasedena s poukom, vstop in delo v učilnici ni možno. Študenti, ki delajo na računalnikih, so dolžni učilnico zapustiti vsaj deset minut pred začetkom napovedane zasedenosti učilnice. Zasedenost učilnice je objavljena na urniku, ki visi na vratih posamezne učilnice.
 5. Sodelavci RC imajo nalogo, da preverjajo, če je na vidnem mestu položena dovolilnica. Če jo študent ni dal na ustrezno mesto, se mora takoj odjaviti in zapustiti učilnico. Če ima dovolilnico v torbi, se lahko vrne in jo tokrat položi na ustrezno mesto. Brez veljavne dovolilnice vstop v te učilnice ni dovoljen!
 6. Ključ v zameno za dovolilnico dobijo študenti pri receptorjih (za vsako stavbo posebej). Če študent s ključem zadnji zapušča učilnico, mora zakleniti vrata in vrniti ključ nazaj. Če zapušča učilnico, pa je notri še kdo, ključ v zameno za dovolilnico preda komu od navzočih. Dovolilnico nato odnese v recepcijo, kjer jo zamenja za svojo. Če se ne more dogovoriti glede prevzema ključa, zahteva, da vsi zapustijo učilnico in jo zaklene. Če to ni mogoče, javi receptorju, kaj se je zgodilo!
 7. V primeru, da študent, ki je prevzel ključ, zapusti računalniško učilnico in receptorju ne vrne ključa, mora na svoje stroške poskrbeti za zamenjavo ključavnice na vratih učilnice in za ustrezno število ključev, kar uredi z vodjem RC FMF. Dokler tega ne uredi, nima možnosti uporabljati računalniške opreme na FMF.
 8. Študenti brez dovolilnice nimajo vstopa v računalniško učilnico. To velja tudi, če so v spremstvu študenta z veljavno dovolilnico. Če študent z veljavno dovolilnico potrebuje pomoč ali spremstvo osebe brez dovolilnice (denimo za pomoč pri delu na računalniku), mora o tem obvestiti zaposlene v računalniškem centru. Študent, ki ima spremstvo, je lahko prijavljen le na en računalnik v učilnici. Spremljajoča oseba torej ne sme uporabljati dodatnega računalnika, razen, če ni za to dobila dovoljenja zaposlenih v računalniškem centru.
 9. Študent, ki brez dovolilnice vstopi v računalniško učilnico, stori prekršek, ne glede na to, če trenutno ima veljavno dovolilnico.
 10. Urnik: J19/F8, J21/3.08, J21/3.09 in J21/4.27 so ob delovnih dnevih na razpolago študentom med 7:30-19:30. Študent, ki dvigne ključ, odda dovolilnico pri receptorju, ostalim ni potrebno oddajati dovolilnic. Ob sobotah je možno delo v učilnicah J21/3.08, J21/3.09 in J21/4.27 od 8.00 do 13.00. Ob nedeljah in praznikih so računalniške učilnice zaprte.
 11. V času zimskih in letnih počitnic veljajo ob delovnih dnevih pravila, kot veljajo med študijskim letom.
 12. Zaklepanje računalnikov, daljše od 15 minut, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zaklepanje, če bi v času, ko je računalnik zaklenjen, bile v učilnici vodene vaje. Daljše zaklepanje je možno le ob vnaprejšnjem dogovoru z RC FMF. Čas in predvideno trajanje zaklepanja je potrebno označiti z listom na tipkovnici.
 13. V računalnicah ni dovoljeno:
  a. ugašanje računalnikov in druge opreme, razen če navodila RC ne predpisujejo drugače.
  b. poseganje v strojno opremo (prestavljanje kablov, odpiranje računalnikov, spreminjanje nastavitev monitorjev, odpiranje tiskalnika, ...) ali prestavljanje le-te.
  c. prinašanje hrane in pijače v računalniško učilnico.

Elektronska pošta

 1. Vsak študent, ki je vpisan na FMF ima uradni poštni naslov, praviloma oblike Ime.Priimek@student.fmf.uni-lj.si
 2. Poštni naslov obdrži tudi po zaključku študija, med pavziranjem, ...
 3. Poštni naslov se mu ukine le v primeru hujše zlorabe uporabe tega poštnega naslova, o čemer dekan izda sklep.
 4. Vsak uporabnik ima za hranjenje pošte praviloma na voljo vsaj:
  a. 1. – 2. letnik: 50 MB
  b. 3. – 4. letnik, absolventi, podipl. študenti: 100 MB
  c. Ostali (brez statusa, po zaključku študija, ...): 25 MB
  Če potrebuje več prostora, se lahko obrne na vodjo RC za odobritev večje porabe prostora.

Shranjevanje datotek in uporabniško ime

 1. Vsak uporabnik ob prvem vpisu dobi uporabniško ime na omrežju domene STD in svoj poštni predal za elektronsko pošto. Uporabniško ime je veljavno praviloma do 1. 11. naslednjega koledarskega leta.
 2. Vsak uporabnik ima določeno uporabniško področje in količino prostora, ki so mu na voljo za njegove datoteke. Na omrežju Windows in Linux (vsakem posebej) ima študent na voljo vsaj:
  a. 1. – 2. letnik: 100 MB
  b. 3. – 4. letnik, absolventi: 200 MB
  c. podipl. študenti: 200 MB
  d. študenti brez statusa: 50 MB
 3. Dodatni prostor za datoteke je možno začasno ali stalno pridobiti, če to vnaprej odobri vodja RC FMF.
 4. Uporabnik z izjemo na dodeljeni prostor ne sme shranjevati nobenih datotek na trde diske (mrežne in lokalne), razen, če prej dobi ustrezno dovoljenje RC FMF.
 5. Na računalnike ni dovoljeno nameščati kakršnihkoli programov. Za nameščanje programov za potrebe seminarskih nalog in podobno mora vnaprej dobiti dovoljenje RC FMF.
 6. Študenti na diskih ne smejo hraniti datotek, za katere nimajo ustreznih avtorskih pravic (datoteke MP3 in podobno). Tovrstne datoteke tudi ne smejo prenašati po omrežju FMF. V primeru prve kršitve za 14 dni izgubijo dovolilnico, ob ponavljajoči se kršitvi pa za vsaj mesec dni. Seveda so sami odgovorni tudi za kršitev avtorskega prava.

Izpisovanje

 1. Izpisovanje na tiskalnike je možno le za delo neposredno povezano s študijem na FMF.
 2. Študenti naj bi praviloma vse izpise opravili med 9.00 in 15.00, ker je takrat možen poseg RC FMF (dodajanje papirja, ukrepanje v primeru izpada tiskalnika, ...)
 3. Vsakakršno poseganje v tiskalnike (nameščanje papirja, menjava barvnih glav, …) je strogo prepovedano. Če v tiskalniku zmanjka papirja ali se le ta zatakne, je potrebno obvestiti RC.
 4. Uporaba lastnih izpisnih medijev (papir, folije, …) je strogo prepovedana.
 5. Študent ima za izpisovanje na voljo 400 točk na študijsko leto. Neporabljene točke ob koncu šolskega leta (ob prenehanju veljavnosti dovolilnice za tekoče leto) zapadejo.
 6. Če študent iz študijskih razlogov potrebuje večje število izpisanih strani v semestru, se obrne na vodjo RC. Ta mu v primeru utemeljene prošnje lahko odobri povečanje števila točk.
 7. Študent lahko v Matematični knjižnici dokupi dodatne točke. S potrdilom o dokupljenih točkah se oglasi v RC, kjer mu ustrezno povečajo kvoto.
 8. Izpisovanje na črnobeli tiskalnik je vredno 1 točko na izpisano stran, izpisovanje na barvni tiskalnik pa 8 točk na izpisano stran.
 9. Cena točke je določena skladno s sklepom kolegija dekana.

Internet

 1. V času med 8.00 in 16.00 je dovoljeno prenašanje datotek z Interneta le, če so te v neposredni povezavi z opravljanjem obveznosti pri študiju na FMF. V nobenem primeru ni dovoljeno prenašanje datotek mp3, piratskih verzij programov, filmov, melodij za mobilne telefone, ipd. V primeru prve kršitve prenosa datotek, za katere študent nima avtorskih pravic, za 14 dni izgubi dovolilnico, ob ponavljajoči se kršitvi pa za vsaj mesec dni. Seveda je študent sam odgovoren tudi za kršitev avtorskega prava.
 2. Prenos datotek, večji kot 100 MB, je potrebno napovedati RC in z njimi uskladiti čas prenosa. Takrat se tudi dogovori, kam se začasno shranijo te datoteke (pred hranjenjem na izmenljive medije).
 3. Študentje lahko postavljajo svoje spletne strani. Način postavitve je določen z ustreznimi navodili. Na osebnih WWW straneh so lahko le stvari v povezavi z osnovnimi osebnimi podatki in študijem na FMF.
 4. Predstavnik ŠS FMF in RC FMF lahko od uporabnika zahtevajo umik določenih elementov spletnih strani, če te niso primerne.

Ukrepi pri neupoštevanju pravil

 1. V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih pravil in drugih navodil RC FMF, osebje RC FMF lahko izreče naslednje ukrepe:
  a. Prepoved dela (odvzem dovolilnice in zaprtje uporabniškega imena) za teden dni.
  b. Prepoved dela (odvzem dovolilnice in zaprtje uporabniškega imena) za 14 dni.
  c. Prepoved dela (odvzem dovolilnice in zaprtje uporabniškega imena) za mesec dni in obveza po ponovni poravnavi prispevka.
  d. Prepoved dela (odvzem dovolilnice in zaprtje uporabniškega imena) do konca šolskega leta.
  e. Predlog disciplinskega postopka.
  f. Predlog za povrnitev nastale škode.
 2. Ukrepe pod a in b lahko izreče osebje RC FMF, ukrepe pod c, d in e pa vodja RC FMF. Ukrep pod vi pomeni, da RC vodstvu fakultete predlaga, da od študenta zahteva, da poravna škodo, ki jo je zaradi svojega ravnanja povzročil. Ta ukrep se lahko izvede skupaj z ukrepi c – e.
 3. Če je študentu dovolilnica odvzeta za mesec dni, mora študent pred ponovnim vklopom uporabniškega imena ponovno poravnati prispevek, kot ga določa cenik Fakultete. Če ga ne želi, se mu uporabniško ime odvzame.
 4. Za vse izrečene kazni RC FMF vodi evidenco.
 5. Rok ukrepa začne teči v trenutku, ko študent odda svojo dovolilnico v RC in je seznanjen z ukrepom. V času med odvzemom dovolilnice in izrekom ukrepa uporabniku ni dovoljeno delo na računalnikih.
 6. Če se študent ne strinja z izrečenim ukrepom, se lahko obrne na predstavnika ŠS FMF, ki skupaj z vodjem RC FMF premisli, če je smiselno ukrep spremeniti.
 7. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko a, so:
  • Študent ima pri sebi veljavno dovolilnico, a je ni dal na vidno mesto in ni ob opozorilu takoj zapustil računalniške učilnice.
  • Delo v računalniški učilnici, če študent sicer ima veljavno dovolilnico, a je nima s sabo.
  • Prekoračitev velikosti dodeljenega prostora.
  • Prenos datotek večjih od dovoljene meje brez soglasja RC FMF.
  • Zaklepanje računalnika preko 15 minut brez dovoljenja RC FMF.
  • Prekoračitev števila izpisanih stran
 8. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko b, so:
  • Vstop v računalniške učilnice, kadar so zasedene s poukom.
  • Skrivanje datotek, ki niso povezane s študijskim delom, pod drugimi končnicami in na druge načine.
  • Uporaba računalniške opreme v osebne neštudijske namene.
  • Motenje drugih uporabnikov omrežja FMF.
  • Poseganje v tiskalnike (dodajanje papirja in podobno).
 9. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko c so:
  • Ponovna ali večkratna kršitev pravil pod točkama a ali b.
  • Uporaba tujega uporabniškega imena.
  • Posojanje uporabniškega imena drugemu študentu FMF.
  • Poseganje v računalniško opremo.
  • Uporaba računalniške opreme v neštudijske namene z namenom pridobitve materialne koristi.
  • Hujše motenje drugih uporabnikov omrežja FMF.
 10. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko d, so:
  • Ponovna ali večkratna kršitev pravil, ki predvidevajo ukrep pod točko c.
  • Kraja tujega uporabniškega imena.
  • Posojanje uporabniškega imena osebi, ki ni študent FMF.
  • Aktivnosti, zaradi katerih RC FMF dobi pritožbo s strani drugih (pošiljanje nedovoljene pošte, poskusi nepooblaščenega prijavljanja na druge računalnike, …)
 11. Vodja RC FMF lahko izreče navedene kazni tudi za kršitve, ki zgoraj niso posamično navedene, a o tem obvesti predstavnike ŠS.

Sodelovanje ŠS FMF in RC FMF

 1. Študenti preko svojih predstavnikov v ŠS FMF skupaj z RC FMF in vodstvom fakultete sodelujejo pri določitvi pravil glede uporabe računalniške opreme.
 2. ŠS FMF določi predstavnika, ki ureja morebitne nesporazume glede izrečenih ukrepov v primeru neupoštevanja pravil. Ta predstavnik ima vpogled v edvidenco izrečenih ukrepov.
 3. Študenti preko ŠS FMF dajejo pobude glede obnove računalniških učilnic, nabave nove strojne in programske opreme, skupnega izgleda namizja in podobno. Vsaj enkrat letno ŠS FMF pisno predloži RC FMF predloge glede stanja računalniške opreme za študente.
 4. ŠS FMF določi predstavnika za stike z RC FMF.
 5. ŠS FMF določi predstavnike, ki bodo v sodelovanju z RC FMF urejali in nadzirali uporabo spletni strani študentov. RC FMF bo v okviru možnosti poskušal zagotoviti čim zanesljivejše delovanje študentskih spletnih strani.
 6. Študentje bodo sami poskušali pozitivno vplivati na svoje kolege glede upoštevanja pravil uporabe računalniške opreme za študente.
 7. V primeru da v tednu dni pride do več kot 5 kršitev pravil glede izpisovanja (kaj se izpisuje, poseganje v tiskalnike), bodo tiskalniki iz računalniških učilnic za določen čas umaknjeni. V tem času bo možno izpisovati ob poljubnem času, a izpise bo potrebno dvigniti le ob zato določenem času, ko bo izpise izdajal za to določen predstavnik ŠS FMF. Čas izdajanja izpisov bo določen s strani ŠS FMF in to enkrat med 9. in 15. uro. Pri prvi 5 kratni kršitvi pravil se ta ukrep uvede za teden dni, drugič za 14 dni, tretjič za mesec dni in četrtič do konca šolskega leta.
 8. Študentskemu svetu se v okviru zmožnosti poskusi zagotoviti računalniško opremo (računalnike in tiskalnik) za prostore ŠS. Glede uporabe te opreme velja poseben dogovor, ki se sklene s ŠS za tekoče leto.


Ta predlog pravil je sprejel Svet RC FMF UL na svoji seji dne 30.11.2007.

 

Ljubljana 3.december 2007

                                                                                                                                                                              Dekan FMF               

                                                                                                                                                            akad. prof. dr. Franc Forstnerič, l.r.