Domov > Študenti fizike > Vpis v višji letnik

Vpis v višji letnik ali ponoven vpis v letnik in vpis v dodatno leto

Vpisni postopki za študente dodiplomskih bolonjskih programov bolonjske 1. stopnje v  študijskem letu 2019/20

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik ali se želijo ponovno vpisati v isti letnik in za to izpolnjujejo pogoje (30 ECTS) se  lahko od 3. septembra do 26. septembra 2019 vpišejo v željeni letnik študijskega programa na naslednji način:

Študent vloži v kuverto na katero napišite ime in priimek (kuverto lahko dobi na recepciji):

Posebno opozorilo:  

Kuverto odda na recepciji na Jadranski 19 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Študentski referat Oddelka za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

V primeru, da študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, mora to napisati na list, ki ga prav tako vloži v kuverto.

Študent naj v sistemu VIS pregleda, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov in preveri predmetnik za preteklo leto.  Če ugotovi, da je v e-indeksu kakšna napaka, naj to sporoči v študentski referat. Študentski referata vam bo v pomoč tudi v primeru, da:

V naštetih primerih pošljite e-sporočilo na e-naslov (jasmin.anzicek@fmf.uni-lj.si)

Ob potrditvi vpisa bomo študentu avtomatično izdali 6 potrdil o vpisu. Če študent potrebuje več potrdil o vpisu, mora to napisati.

Vpis v dodatno leto 

Za študente, ki se vpisujejo v dodatno leto (absolvenski staž) bo potekal vpis v času od 3. septembra do 17. septembra 2019 na enak način kot za ostale letnike, le da mora študent  poslati e-sporočilo v študentsko pisarno OF, da se mu omogoči e-vpis (odpre vpisni list) v dodatno leto (referat@fmf.uni-lj.si).

Študent dvigne kuvertp po končanem vpisu (nekaj delovnih dni po prejemu kuverte, lahko preverite v VIS-u)) na recepciji na Jadranski 19. Če študent želi, da mu pošljemo potrdila o vpisu, mora oddati tudi kuverto z znamko in naslovom. Ostalih dokumentov ne bomo pošiljali.

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik, mora najkasneje do 13. septembra 2019 oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo preko sistema VIS (izbira: Razno - Prošnje - Prošnja za izjemni vpis, Prošnja za podaljšanje statusa). Nato jo natisne in jo pošlje s priporočeno pošto na naslov FMF, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  ali  prinese v študentski referat v času od 27. avgusta  do 13. septembra 2019.

Komisija za študijske zadeve  FMF, se  bo za obravnavo prošenj sestala enkrat, v tednu od 16. do 20. septembra 2019. Odgovor na prošnjo boste dobili v VIS-u. V primeru, da se želite na sklep študijske komisije pritožiti, morate v roku 3 delovnih dni zahtevati obrazložen sklep. Po prejemu sklepa lahko v roku 8 delovnih dni, v VIS oddate pritožbo nanj, jo natisnete in prinesete ali pošljete, skupaj s dodatnimi dokazili, v tajništvo Fakultete za matematiko in fiziko. Po odobritvi prošnje bo možen vpis po zgornjih navodilih.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve naknadno oddanih prošenj  ne bo mogla obravnavati. Opozarjamo tudi, da bo pritožbeni organ (Senat FMF) obravnaval ugovore na sej predvidoma dne 9.  ali 16. oktobra 2019, da bi lahko zagotovili izvedbo vpisa do zakonsko predvidenega skrajnega datuma za vpis.

Študent se lahko vpiše (odda kuverto z dokumenti), ko ima pozitivno rešeno prošnjo najkasneje do 27. septembra 2019, v primeru ugovora, obravnavanega na seji Senata FMF dne 9. oktobra 2019, pa najkasneje do 15. oktobra 2019 oz. takoj bo prejemu pozitvnega sklepa Senata FMF.

VPISNI STROŠKI

Vpisnina v višji letnik, absolventski staž oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2019/20 znaša 21 EUR.

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu in ga priložili v kuverto skupaj z ostalimi potrjenimi vpisnimi dokumenti in mu ga poslali tudi po e-pošti. Študent mora plačati račun v zakonskem roku.

Prepis iz starega na nove  študijske programe 1. stopnje ali prepis iz UN na VS študijski program 1. stopnje

Študent starega UN ali VS študijskega programa, ki se želi prepisati na nov študijski UN oz. VS program 1. stopnje ali tisti, ki še želijo prepisati iz UN na VS študijski program 1. stopnje in obratno,  mora najkasneje do 17. septembra 2019 oddati  Prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma za hitrejše napredovanje)  v š.l. 2019/20, ki jo najdete na spletnem portalu eVŠ http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis po merilih za prehode.  

Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v študijskem letu 2019/20.

Za študente, ki so že izkoristili prepis ali ponovni vpis v program 1. stopnje velja (skladno z določili 66. člena ZVIS), da morajo plačati šolnino, čeprav se vpisujejo na drug študijski program v višji letnik.

PRIČETEK PREDAVANJ

Pričetek predavanj v š. l. 2019/20 bo v torek, 1. oktobra 2019.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. septembra 2019 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 19.

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb, večkrat preverite urnik.

 

Namestnik predstojnika za študijske zadeve:
prof. dr. Primož Ziherl, l.r.