Domov > Študenti matematike > Navodila za prijavo teme diplomske naloge na visokošolskem strokovnem študiju

Navodila za prijavo teme diplomske naloge na visokošolskem strokovnem študiju

 

Diplomska naloga je zaključna študijska obveznost študentov visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika. Temeljiti mora na sposobnostih študenta in na znanju, ki ga je študent pridobil med študijem. Z njo študent dokaže usposobljenost za strokovno delo.

Študent lahko izbere katero izmed tem, ki jih razpisujejo posamezni univerzitetni učitelji, ali pa si najprej izbere mentorja iz vrst univerzitetnih učiteljev in se z njim dogovori za temo diplomske naloge. Univerzitetni učitelji imajo pravico in dolžnost predlagati okvirne teme diplomskih nalog. Pri tem lahko po svoji presoji vključijo tudi somentorja, kadar tema zajema interdisciplinarno področje. Pravica študenta pa je, da samostojno izbira teme.

Zahtevnost diplomske naloge mora biti odmerjena tako, da jo študent visokošolskega strokovnega študijskega programa lahko izdela v približno 3 mesecih. Urejeno diplomsko nalogo mora oddati najkasneje 6 mesecev po odobritvi teme. Če študent iz utemeljenih razlogov v tem roku ne dokonča diplomske naloge, lahko prosi za podaljšanje tega roka za 3 mesece, sicer tema zapade.

Študent, ki je opravil (skoraj) vse izpite in druge (s študijskim programom predpisane) obveznosti, zaprosi za odobritev teme diplomske naloge s predpisanim obrazcem, ki je v prilogi teh navodil. Obrazce za prijavo diplomske naloge izdajajo in sprejemajo v študentski pisarni. Pred oddajo mora obrazec podpisati tudi predlagani mentor, ki na ta način soglaša s prevzemom mentorstva.

Diplomska naloga je kandidatovo prvo večje samostojno strokovno delo, zato se ga mora lotiti z vso resnostjo. Ker je za uspešno delo zelo pomembno dobro sodelovanje kandidata z mentorjem, se mora kandidat z njim redno posvetovati in ga sproti obveščati o opravljenem delu.