Domov > Študij fizike > Fizika I. stopnja (študijsko leto 2020/21)

Fizika I. stopnja (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:
Prva stopnja.

Predvideni strokovni naslov:

Diplomirani fizik (UN) oziroma diplomirana fizičarka (UN).

Okrajšava: dipl. fiz. (UN).

Smeri:
Program sestavljajo štiri smeri: smer fizika, astronomska smer, izobraževalna smer in meteorološka smer.

Trajanje:
3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija:

Temeljni cilji:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Fizika je usposobiti strokovnjaka, sposobnega reševanja problemov, ki se pojavljajo pri raziskavah naravnih pojavov v širšem smislu, v ožjem pa pri študiju lastnosti in zgradbe snovi ter fizikalnih lastnosti materialov, pri čemer je ključnega pomena spoznavanje z novimi tehnologijami in delo z informacijskimi sistemi. Diplomant astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki jih srečujemo pri fizikalni razlagi pojavov v vesolju. Diplomant izobraževalne smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike in osnovne veščine komuniciranja in posredovanja znanstvenih dognanj širši javnosti. Diplomant meteorološke smeri je usposobljen za reševanje problemov s področja bazične fizike atmosferskih pojavov in za razumevanje osnov njihovega matematičnega opisa v modelih za vremenske in klimatske procese, ter s področja geofizike in interdisciplinarnih področij.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

S študijem na programu Fizika študent pridobi:

Predmetnospecifične kompetence:

Fizika sodi med osnovne naravoslovne predmete. Študent študijskega programa Fizike:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti študijskega programa Fizika se lahko zaposlujejo na področjih, kot so na primer:

Predvidoma bo večina diplomantov nadaljevala študij na drugi stopnji.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Za smeri: Fizika, Astronomska smer in Izobraževalna smer

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Za smer Meteorologija:

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba

Pogoji za prehajanje med programi

Diplomanti visokošolskega strokovnega programa (VSP) Fizikalna merilna tehnika se lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Fizika pod pogojem, da so diplomirali na VSP, da je bila njihova povprečna ocena izpitov najmanj 8 in da so uspešno opravili še dva diferencialna izpita: Klasična mehanika 1 in Statistična termodinamika. V primeru, da se diplomant VSP vpiše v drugi letnik univerzitetnega študijskega programa, opravljanje navedenih diferencialnih izpitov ni potrebno, izpolnjen pa mora biti pogoj o minimalni povprečni oceni izpitov.

Možen je prehod iz starih univerzitetnih študijskih programov, pri čemer se na podlagi doseženih kreditnih točk v predhodnem programu določi, v kateri letnik se lahko kandidat vpiše. Pri priznavanju izpitov odloča študijska komisija OF FMF.

Pri enakih pogojih kot pri prejšnji točki je možen tudi prehod iz primerljivih študijskih programov področja fizika na drugih univerzah, če kandidat izpolnjuje splošne

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS po letniku (skupno 180 ECTS).

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu.

SMER FIZIKA :  

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 0 12 360 20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30 3 90
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 4* 0 0 4 4 120 4 120
Izbirni predmeti         0 0         6 180 6 180
Vsota 13 9
3
4 30 900 9 7 2 4 30 900 60 1800

Opomba: Predmet Proseminar A/B vsebinsko sledi predavanjem predmetov Klasična fizika, zato poteka v obeh semestrih, skozi vse leto prvega letnika. Različica A je namenjena študentom z boljšim srednješolskim predznanjem fizike, različica B pa tistim s slabšim predznanjem.

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 4* 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki     0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

Opomba: Pri predmetu Projektno delo I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 240
0 0 0 0 0 0 8 240
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 4*
0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150
5 150
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 0 0 0 0 0 0 4* 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti         3
90         9
270 12 360
Vsota 13 8
1 4 31 930 8 6 0 4 29 870 60
1800

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 120 4 120
Uvod v fiziko atmosfere
2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 4* 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Meteorološka opazovanja in inštrumenti 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 180 4 120
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF. 

Opomba: Pri predmetu Projektno delo II se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj

3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum V 4* 0 0 6 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Fizikalna merjenja 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         6 180         20 600 26 780
Vsota 9 6 0 6
30 900 3 2 2 0 30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum V se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizikalni praktikum VI 4*
0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 180 6 180
Merjenje ionizirajočega sevanja 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov  2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike   2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum VI se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj

Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF. 

ASTRONOMSKA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360  20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120  4 120
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Izbirni predmeti         0 0         3 90  3 180
Vsota 13 9
3
4 30 900 11 8 2 5 30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 4*
3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opombe: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

Opomba: Pri predmetu Projektno delo I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Astronomija I 3 1 0 1 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 120 4 120
Fizikalni praktikum III 4*
0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika  
2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 90 5 90
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 0 0 0 0 0 0 4* 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti                     4
180 4
180
Vsota 16 9
1
5
32 960 11 7 0 4
28
870 60 1800

Opomba: Pri predmetih Fizikalni praktikum III in Fizikalni praktikum IV se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Meteorološka opazovanja in instrumenti 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.

3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum V 4* 0 0 6 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Fizikalna merjenja 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Teoretična astrofizika 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         8 240         22 660 30 900
Vsota 9 5 0 7
30 900 3 1 2 0 30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum V se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum VI 0 0 0 0 0 0 4*
6 0 0 6 180 6 180
Merjenje ionizirajočega sevanja
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov   2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike   2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I   0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF. 

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum VI se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.

IZOBRAŽEVALNA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360 20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 4*
0 0 4 4 120  4 120
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Izbirni predmeti         0 0         3 90  3 90
Vsota 13 9
3
4 30 900 11 8 2 5 30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetih Fizikalni praktikum I in Fizikalni praktikum II se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 4*
3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki     0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opombe: P = predavanja, V = vaje in S = seminar. Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

Opomba: Pri predmetu Projektno delo I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 240
0 0 0 0 0 0 8 240
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 4*
0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150
5 150
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 4*
0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti         0 0         9 270 9 270
Vsota 15 9
1
4 31 930 8 6 0 4 29 870 60 1800

Opomba: Pri predmetih Fizikalni praktikum III in Fizikalni praktikum IV se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Opomba: V dvoletnem ciklu se izmenjujejo: Psihologija učenja in pouka in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih 5 ali 12 KT)

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 120 4 120
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 4*
3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Meteorološka opazovanja in inštrumenti
0 0 0 0 0 0 1
2 0
0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.

Opomba: Pri predmetu Projektno delo II se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

3.letnik  

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalna merjenja 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Posredovanje fizike 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Psihologija učenja in pouka 2 1 0 0 3 90 2 1 0 0 4 120 7 210
Didaktika fizike I 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizikalni praktikum V 0 0 0 0 0 0 4* 0 0 6 4 120 4 120
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         6
180         9 270 15 450
Vsota 12 8
0 0
30 900 6 5 3 6
30 900 60 1800

Opomba: V dvoletnem ciklu se izmenjujejo: Psihologija učenja in pouka in Izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih 5 ali 12 KT)

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum V se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.  

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizikalni praktikum VI 0 0 0 0 0 0 4* 6 0 0 6 180 6 180
Merjenje ionizirajočega sevanja
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika   0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov 2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum VI se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.   

METEOROLOŠKA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360 20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120  4 120
Izbirni predmeti 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
180 6
180
Vsota 13 9 3
4 30 900 9
7
2
4
30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 4*
3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki     0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet                     3 90 3 90

Opomba: Pri predmetu Projektno delo I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.   

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 240
0 0 0 0 0 0 8 240
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 4*
0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90
3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3
90
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Računalniška orodja v meteorologiji
0 0 0 0 0 0 0
3
0 0
5
150 5
150
Meteorološka opazovanja in inštrumenti 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 3 90
3 90
Praktično usposabljanje v meteorologiji
0 0 5* 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
120
4
180
Vsota 15
9
1
4
31 930 9
10
0
0
29  870 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum III se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj.   

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 120 4 120
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Dodatni izbirni predmet                     3 90 3 90

3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Praktikum meteoroloških opazovanj in inštrumentov
0
4
0 0 3
90
0 0 0 0 0 0 3
90
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Verjetnost v fiziki 2 1
0 0 3
90
0 0 0 0 0 0 3
90
Fizikalna merjenja 3
2
0 0 6
180
0
0
0 0 0
0
6
180
Praktikum sinoptične meteorologije
0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 120 4 120
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti 0
0
0 0
5
150 0
0
0
0
10
300
15
450
Vsota 11
10
1
0
30 900 7
8
2
0
30 900 60 1800

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Merjenje ionizirajočega sevanja
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Izbrana poglavja iz hidromehanike, hidrologije in hidravike 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 150 5 150
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika   0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov   2 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I   0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dodatni izbirni predmet             2 1
0
0
3 90 3 90