Domov > Študij fizike > Fizika I. stopnja

Fizika I. stopnja (študijsko leto 2019/20)
Študijsko leto 2020/21 »

Stopnja študija:
Prva stopnja.

Predvideni strokovni naslov:

Diplomirani fizik (UN) oziroma diplomirana fizičarka (UN).
Okrajšava: dipl. fiz. (UN).

Smeri:

Program sestavljajo štiri smeri: smer fizika, astronomska smer, izobraževalna smer in meteorološka smer.

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:
Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Fizika je usposobiti strokovnjaka, sposobnega reševanja problemov, ki se pojavljajo pri raziskavah naravnih pojavov v širšem smislu, v ožjem pa pri študiju lastnosti in zgradbe snovi ter fizikalnih lastnosti materialov, pri čemer je ključnega pomena spoznavanje z novimi tehnologijami in delo z informacijskimi sistemi. Diplomant astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki jih srečujemo pri fizikalni razlagi pojavov v vesolju. Diplomant izobraževalne smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike in osnovne veščine komuniciranja in posredovanja znanstvenih dognanj širši javnosti. Diplomant meteorološke smeri je usposobljen za reševanje problemov s področja bazične fizike atmosferskih pojavov in za razumevanje osnov njihovega matematičnega opisa v modelih za vremenske in klimatske procese, ter s področja geofizike in interdisciplinarnih področij.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:
S študijem na programu Fizika študent pridobi:

Predmetnospecifične kompetence:
Fizika sodi med osnovne naravoslovne predmete. Študent študijskega programa Fizike:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti študijskega programa Fizika se lahko zaposlujejo na področjih, kot so na primer:

Predvidoma bo večina diplomantov nadaljevala študij na drugi stopnji.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

Za študente prvega letnika bomo razpisali 120 vpisnih mest.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS po letniku (skupno 180 ECTS).

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja in pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik FMF, ki ga potrjuje senat FMF.

Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu.

SMER FIZIKA :  

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 0 12 360  20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30 3 90
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Izbirni predmeti         0 0         6 180 6 180
Vsota 13 10 2 4 30 900 9 7 2 4 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 195 150 30 60     135 106 30 60        

Opomba: Predmet Proseminar A/B vsebinsko sledi predavanjem predmetov Klasična fizika, zato poteka v obeh semestrih, skozi vse leto prvega letnika. Različica A je namenjena študentom z boljšim srednješolskim predznanjem fizike, različica B pa tistim s slabšim predznanjem.

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki    0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

 

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 135 0 0 0 0 0 0 8 135
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 90 5 90
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti         2 60         10 300 12 360
Vsota 12 7 2 4 30 900 8 6 0 4 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 180 105 30 60     120 90 0 60        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 90 0 0 0 0 0 0 4 90
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 90 4 90
Uvod v fiziko atmosfere
2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 180 4 180
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti)

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18


3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum V 0 0 0 6 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Fizikalna merjenja I 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         6 180         20 600 26 780
Vsota 9 6 0 4 30 900 3 2 2 0 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 135 90 0 60     45 30 30 0        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizikalni praktikum VI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 180 6 180
Fizikalna merjenja II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov  2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike   2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I  0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti)  

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18

ASTRONOMSKA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360  20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120  4 120
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Izbirni predmeti         0 0         3 90  3 180
Vsota 13 10 2 4 30 900 11 8 2 5 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 195 150 30 60     165 120 30 75        

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki    0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
                             
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opombe: P = predavanja, V = vaje in S = seminar. Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 135 0 0 0 0 0 0 8 135
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Astronomija I 3 1 0 1 4 90 0 0 0 0 0 0 4 90
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 90 4 90
Fizikalni praktikum III 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika    2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 90 5 90
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti                     6 180 180
Vsota 15 8 2 4 31 930 11 7 0 5 29  870 60 1800
Vsota semestrskih ur 225 120 30 60     165 105 0 75        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 180 0 0 0 0 0 0 4 180
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti).

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18

3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum V 0 0 0 6 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Fizikalna merjenja I 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Teoretična astrofizika 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         8 240         22 660 30 900
Vsota 9   5 0 4 30 900 3 1 2 0 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 135 75 0 60     45 15 30 0        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalni praktikum VI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 180 6 180
Fizikalna merjenja II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov  2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike   2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I  0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti).

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18

 

IZOBRAŽEVALNA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360  20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120  4 120
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Izbirni predmeti         0 0         3 90  3 90
Vsota 13 10 2 4 30 900 11 8 2 5 33 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 195 150 30 60     165 120 30 75        

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki    0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo v znanosti 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 180 0 0 0 0 0 0 4 180
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opombe: P = predavanja, V = vaje in S = seminar. Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 135 0 0 0 0 0 0 8 135
Verjetnost v fiziki 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 90 5 90
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Fizikalni praktikum IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Izbirni predmeti         0 0         9 270 9 270
Vsota 14 8 3 4 31 930 8 6 0 4 29 870 60 1800
Vsota semestrskih ur 210 120 45 60     120 90 0 60        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 90 0 0 0 0 0 0 4 90
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 90 4 90
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo v znanosti 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 180 0 0 0 0 0 0 4 180
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti) 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18

3.letnik  

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kvantna mehanika 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Fizikalna merjenja I 3 2 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Posredovanje fizike 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Psihologija učenja in pouka 2 1 0 0 3 90 2 1 0 0 4 120 7 210
Didaktika fizike I 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizikalni praktikum V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 120 4 120
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         9 270         9 270 18 540
Vsota 10   7 0 0 30 900 6 5 3 4 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 150 105 0 0     90 75 45 60        

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizikalni praktikum VI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 180 6 180
Fizikalna merjenja II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Elektromagnetno polje 3 2 0 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika  0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizika trdne snovi 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov 2 2
0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem študijske komsije FMF OF.  (Priporočamo izbiro naslednjih predmetov: EF; Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, FPP; Osnove teorije prometnega toka, NTF; Materiali in lastnosti).

Seznam zunanjih izbirnih predmetov 2017-18


METEOROLOŠKA SMER:

 1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Klasična fizika 3 3 1 0 8 240 5 5 1 0 12 360  20 600 
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30  3 90 
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 4* 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 3 90
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210  7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120  4 120
Izbirni predmeti         0 0         6
 180 6
180
Vsota         30 900         30 900 60 1800

Opomba: Pri predmetu Fizikalni praktikum I se v uvodu najprej izvede 4 ure predavanj. 

Izbirni predmeti: 

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki    0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Astronomska opazovanja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet                     3 90 3 90

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 135 0 0 0 0 0 0 8 135
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Fizikalni praktikum III 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Klasična mehanika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Numerične metode 0 0 0 0  0 0 2 1 0 0 3 90
3 90
Računalništvo 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3
90
Uvod v fiziko atmosfere 2 1 0 0 3 90
0 0 0 0 0 0 3 90
Praktikum meteoroloških opazovanj in inštrumentov 0 0 0 0 0 0 0
0
0 4 3 90 3 90
Meteorološka opazovanja in inštrumenti 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90
3 90
Praktično usposabljanje v meteorologiji
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti                     6
180
6
180
Vsota         31 930         29  870 60 1800

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Astronomija I 3 1 0 1 4 90 0 0 0 0 0 0 4 90
Astronomija II 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
4 90 4 90
Projektno delo II 0 3 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika I 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 3 2 0 0 4 180 0 0 0 0 0 0 4 180
Dodatni izbirni predmet                     3 90 3 90

3.letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Dinamična meteorologija I
4 2 0 0 8
240 0 0 0 0 0 0 8
240
Računalniška orodja v meteorologiji
0
3
0 0 4
120
0 0 0 0 0 0 4
120
Klimatologija 2
1 1 0
5 150 0 0 0 0 0 0 5
150
Verjetnost v fiziki 2 1
0 0 3
90
0 0 0 0 0 0 3
90
Fizikalna merjenja I 3
2
0 0 6
180
0
0
0 0 0
0
6
180
Praktikum sinoptične meteorologije
0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 120 4 120
Mehanika kontinuov 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 90 5 90
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti    
   
4
120  
 
 
 
6 180
10
300
Vsota         30 900         30 900 60 1800

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizikalna merjenja II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Fizika jedra in osnovnih delcev 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 210 7 210
Izbrana poglavja iz hidromehanike, hidrologije in hidravike 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 150 5 150
Optika 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 2 0 1 0 6 90 0 0 0 0 0 0 6 90
Opazovalna astrofizika 3 1 0 1 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Teoretična astrofizika  0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Fizikalna kemija 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Jedrska tehnika in energetika 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Radiacijska in reaktorska fizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Industrijska fizika 2 0 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Zajemanje in obdelava podatkov  2 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Posredovanje fizike 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Didaktika fizike I  0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 150 5 150
Dodatni izbirni predmet                     3 90 3 90