Domov > Študij fizike > Fizika I. stopnja > Moderna fizika II

Študijski program: Fizika
Stopnja: prva
Študijska smer: vse
Steber programa: obvezni, skupni
Letnik študija: 2.
Semester: 2.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Moderna fizika II

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna osnovne zakonitosti na področju fizike atomov, jeder in osnovnih delcev.
Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in razumevanje interakcij med osnovnimi delci in med njihovimi vezanimi stanji. Sposobnost za reševanje konkretnih problemov s področja fizike atomov, jeder in osnovnih delcev. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in meritev. Kritično ovrednotenje in uporaba novih spoznanj na področju fizike atomov, jeder in osnovnih delcev.

Opis vsebine

Temeljna literatura

  1. J. Strnad, Fizika IV. DMFA.
  2. M. Rosina, Jedrska fizika. DMFA.
  3. D. Perkins, Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press, 2000.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje:
Pridobitev osnovnega znanja na področju fizike atomov, jeder in osnovnih delcev. Poznavanje in razumevanje interakcij med osnovnimi delci. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in meritev.

Uporaba:
Razumevanje interakcij med osnovnimi delci in interakcij med osnovnimi delci in jedri, njihov vpliv na nastanek in razvoj vesolja, stabilnost materije. Razumevanje fizikalnih osnov metod detekcije.

Refleksija:
Kritično ovredotenje teoretičnih napovedi z rezultati meritev.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Prehod od teoretičnih fizikalnih predmetov k razumevanju osnovnih lastnosti atomov, molekul, jeder in osnovnih delcev in k uporabi znanja v tehnologiji in medicini

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače naloge in konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna).

Sestavljalec učnega načrta