Domov > Študij fizike > Fizika I. stopnja > Računalništvo

Študijski program: Fizika
Stopnja: prva
Študijska smer: vse
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 2
Semester: 1

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski
Posebnosti: Aktivno delo študenta z računalnikom.

Računalništvo

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predmet študenta vpelje v osnove strukturiranega programiranja ter ga seznani z osnovnimi podatkovnimi strukturami, algoritmi ter metodami procesiranja in shranjevanja podatkov.

Opis vsebine

Osnove višje-nivojskega programskega jezika: Če je to objektno-orientiran jezik: kontrolni stavki (zanke in pogojni stavek), razredi in objekti, metode, podrazredi in dedovanje. 

Osnove podatkovnih struktur in algoritmov: Pojem časovne in prostorske računske zahtevnosti, podatkovni strukturi seznam in drevo, algoritmi za urejanje podatkov, metoda deli in vladaj, dinamično programiranje.

Procesiranje podatkov in podatkovne zibrke: Regularni izrazi in njihova uporaba pri procesiranju podatkov, grafična predstavitev numeričnih podatkov; osnovni pojmi relacijskih podatkovnih zbirk (tabela, stolpec, vrstica, ključ, referenca, povezovalna tabela), osnovni ukazi SQL.

Temeljna literatura

  1. Priročnik za programski jezik.
  2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms. 2nd ed., MIT Press, Cambridge, 2001.
  3. J. Kozak, Podatkovne strukture in algoritm., DMFA-Založništvo, Ljubljana, 1997.
  4. T. Mohorič, Podatkovne baze. 2. dopolnjena izdaja, BI-TIM, Ljubljana, 2002.
  5. Priročnik za delo s podatkovno bazo.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Osnovno programersko znanje in razumevanje algoritmičnega reševanja problemov.

Uporaba
Pridobljeno znanje študentu omogoča reševanje kompleksnih in obsežnih računskih in drugih problemov s pomočjo računalnika.

Refleksija
Spoznanje, da primerna organizacija podatkov v podatkovne strukture in primerna izbira algoritmov bistveno vplivata na učinkovitost programerske rešitve.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Programerske sposobnosti študent uporabi pri predmetih, ki zahtevajo zahtevnejše računske postopke in računalniške simulacije fizikalnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, vaje in domače naloge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta