Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)

Fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:
Druga stopnja.

Strokovni naslov:
Magister fizike oziroma magistrica fizike, okrajšava je mag. fiz. (velja za vse smeri razen za smer Meteorologija) Za smer Meteorologija je naziv magister meteorologije oziroma magistrica meteorologije, okrajšava je mag. meteorol.

Smeri:
Fizika kondenzirane snovi , Fizika jedra in osnovnih delcev , Tehnična fizika in fotonika , Računalniška fizika , Matematična fizika , Biofizika , Astrofizika , Meteorologija .

Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija:

Temeljni cilji:

Primarni skupni cilj programa je usposobiti raziskovalce in strokovnjake z naprednim poznavanjem fizikalnih zakonitosti narave in sposobnostjo analitičnega in kritičnega pristopa k reševanju vsakovrstnih strokovno-raziskovalnih problemov in nalog. Predlagane smeri predstavljajo zametek ožje specializacije, ki pa je ob relativno majhnem številu obveznih predmetov dovolj prilagodljiva na hitre spremembe in povezovanja različnih področij. Sekundarno program omogoča študentom drugih, predvsem tehniških in naravoslovnih študijskih programov, poglobiti znanja o fizikalnih principih in zakonitostih, povezanih z njihovo ožjo usmeritvijo. Program temelji tako na obvladovanju teoretičnih osnov, kot na aplikaciji le-teh (v povezavi s praktičnim usposabljanjem).

Program ponuja osem smeri, o izbiri katerih se študenti odločajo in prilagajajo na podlagi lastnih interesov ter strokovnih tutorskih nasvetov:

Našteto omogoča slušateljem, ki zaključijo predlagani študijski program, zaposljivost in uspešno delo v široki paleti raziskovalnih in aplikativnih panog v naravoslovnih in tehniških vedah, medicini, ekonomiji, računalništvu, itd.

Splošne kompetence:
S študijem na programu Fizika se pridobi:

Predmetnospecifične kompetence:
Fizika sodi med osnovne naravoslovne predmete in iz tega izhaja, da omogoča študij na študijskem programu Fizika:

Zaposlitvene možnosti:
Diplomanti študijskega programa Fizika imajo možnosti za zaposlovanje na področjih kot so na primer:

Predvidoma bo znaten del diplomantov nadaljeval študij na doktorski (tretji) stopnji.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program 2. stopnje Fizika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:

a) Bolonjski prvostopenjski (dodiplomski) študijski program s strokovnega področja fizika (program Fizika ali program Meteorologija z geofiziko).

b) Bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih področij, pri čemer mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10-60 kreditnih točk. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij. O zahtevi glede vsebine in količine diferencialnih izpitov odloča Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko.

c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnega področja fizika (program Fizikalna merilna tehnika).

d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. O zahtevi glede vsebine in količine diferencialnih izpitov odloča Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo:

kandidati iz točke a) zgoraj izbrani glede na:

kandidati iz točk b), c) in d) so izbrani glede na:

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti vsaj štiri od obveznih predmetov na vpisani smeri ter skupno zbrati vsaj 52 ECTS.

Za ponavljanje letnika mora študent zbrati polovico zahtevanih kreditov za letnik (30 ECTS).

Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Prehodi so možni med študijskimi programi:

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa.

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.

Pri prehodih se lahko priznavajo:

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS po letniku (skupno 120 ECTS). Študent zaključi študij s pozitivno ocenjenim zagovorom magistrskega dela, h kateremu lahko pristopi po opravljenih ostalih študijskih obveznostih v obsegu 100 kreditnih točk.

Predmetnik

Zaradi velike izbirnosti in s tem prilagodljivosti programa je na voljo tutorski način svetovanja študentom, ki se vpisujejo na študijski program, v pomoč pri smiselnem izbiranju predmetov, glede na individualne interese študenta. Nabor izbirnih predmetov, ki jih izbere kandidat, se uskladi ob svetovanju tutorja in ob upoštevanju objavljenega spiska predmetov, ki se bodo izvajali v naslednjih dveh šolskih letih. Pri tem bo tutor upošteval interdisciplinarne interese posameznih študentov in se po potrebi posvetoval z nosilci ustreznih predmetov na drugih študijskih programih. 

Predmetniki po smereh: