Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Analitična mehanika

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 1.
Semester: 1.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Analitična mehanika

Cilji in predmetno specifične kompetence

Kanonična formulacija klasične (hamiltonske) mehanike.

Opis vsebine

Predstavitev kanoničnega formalizma klasične (hamiltonske) mehanike.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Študent naj bi osvojil osnove klasične mehanike temelječe na hamiltonskem formalizmu.

Uporaba
Pridobljeno znanje naj bi študent znal uporabiti za poenoteno razmevanje hamiltonske mehanike in korektno formulacijo pri reševanju praktičnih problemov iz mehanike, ter navezati na sorodne probleme v kvantni mehaniki, teoriji polja in statistični fiziki.

Refleksija
Uporaba abstraktne matematične teorije za trdno formulacijo fizikalnih pojavov v zvezi z mehaniko.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Metode in vsebine predstavljajo osnove za poglobljeno razumevanje kvantne mehanike, teorije polja in statistične fizike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in samostojno reševanje manjših projektnih nalog in njihova predstavitev in diskusija v okviru vaj.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit, ustni izpit; oceni 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno;) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta