Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Astrofizika zvezd in galaksije A

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 2.
Semester: 3.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Astrofizika zvezd in galaksije A

Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilj predmeta je, da študent razume pogoje za nastanek zvezd in različne poti njihovega življenja. Pri tem spozna, da sta osnovna parametra začetna masa in kemijska sestava. Obravnavamo tudi pogoje za stabilost zvezd in kako se različne zvezdne vrste najdejo in združujejo v Galaksiji.

Opis vsebine

Nastanek zvezd: Jeansova masa, faze kolapsa medzvezdnega plina, Hayashijeva linija, rjave pritlikavke.
Vžig vodika in vstop zvezde na glavno vejo.
Lastnosti zvezd na glavni veji.
Razvoj zvezd z majhno maso: gorenje vodika v jedru in v plasteh, helijev blišč.
Razvoj zvezd z veliko maso: jedrsko gorenje v plasteh, stiskanje jedra in razširjanje ovojnice, rdeče orjakinje in vžig helija.
Supernove: klasifikacija supernov po svetlobnih krivuljah in po spektrih, mehanizmi eksplozij supernov.
Bele pritlikavke, nevtronske zvezde, črne luknje: struktura belih pritlikavk, Chandrasekharjeva masa, modeli nevtronskih zvezd, največja masa in kolaps v črne luknje.
Jedro Galaksije: porazdelitev gostote, zvezdna populacija galaktičnega jedra, širši vpliv na Galaksijo.
Študij dinamike Galaksije: modeli strukture, nastanka in razvoja Galaksije, zvezdni tokovi.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Razumevanje nastanka, lastnosti in evolucje zvezd na osnovi osnovnih fizikalnih spoznanj o lastnostih snovi in pogojev, ki jih diktira statika in dinamika struktur v lastnem gravitacijskem polju. Kako s tem razlagamo strukturo Galaksije.

Uporaba
Naravoslovni pogled na fizikalne zakonitosti na velikih skalah.

Refleksija
Zgradba sveta, izvor elementov v vesolju, fizikalno modeliranje procesov na velikih skalah.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Postavljanje problema, numerično modeliranje, metode za preverjanje rezultatov in ocena pravilnosti razlage.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače naloge in konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik. Uspešno opravljeni testi sprotnega razumevanja so pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit pisni in/ali ustni. Ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Andrej Čadež