Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Kvantna optika

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 2.
Semester: 3.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Kvantna optika

Cilji in predmetno specifične kompetence

Seznaniti s kvantno obravnavo svetlobe in najpomembnejšimi kvantnimi pojavi v optiki.

Opis vsebine

Kvantizacija elektromagnetntega polja, fotonska reprezentacija, koherentna stanja.
Merjene količine, štetje fotonov, korelacijske funkcije in koherenca.
Reprezentacija polja s kvantnimi proazdelitvenimi funkcijami.
Interakcija svetlobe z atomi. Oblečena stanja in kvantne Rabijeve oscilacije.
Resonančna fluorescenca.
Stisnjena stanja in optično parametrično ojačevanje.
Interakcija z rezervoarjem, enačba časovnega razvoja gostotne matrike.
Kvantna teorija laserja.
Prepletena stanja, Bellove neenačbe, kvantno kodiranje.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Poznavanje osnovnih pojmov in metod kvantne optike, razumevanje razlik med kvantno in klasično obravnavo svetlobe.

Uporaba
Pridobljeno znanje je podlaga za poglobljeno obravnavo fizike laserjev in kvantne informatike.

Refleksija
Poglobljeno razumevanje narave kvantnih pojavov, svetloba kot primer kvantiziranega polja.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Uporaba stohastičnih tehnik, obravnava operatorskih enačb.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače in seminarske naloge, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit pisni in ustni. Ocene: 6-10 pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil. Namesto pismenega izpita lahko opravljen kolokvij iz vaj.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Martin Čopič