Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Modelska analiza I

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: Računalniška fizika
Steber programa: Obvezni (smer Računalniška fizika), izbirni (ostale smeri)
Letnik študija: 1.
Semester: 1.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 7

Jezik: slovenski
Posebnosti: 14 tedenskih projektov

Modelska analiza I

Cilji in predmetno specifične kompetence

Seznanitev z osnovnimi modelskimi pristopi in usvojitev osnovnih matematičnih orodij modeliranja. Vsaka tedenska enota je kombinacija modelske vsebine in matematičnega orodja.

Opis vsebine

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Znanje osnovnih modelskih postopkov, razumevanje učinkov posameznih modelskih orodij.

Uporaba
Obvladovanje modeliranja podatkov in postopkov stohastične analize.

Refleksija
Razumevanje odnosa med pojavov in njegovim modelom, refleksija kompleksn.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Predstavitve podatkov in rezultatov obdelave – zahtevnejše oblike grafičnih prikazov. Obvladovanje računalniških algoritmov z veliko časovno in prostorsko zahtevnostjo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusija tedenskih projektov, konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Zaključena dodiplomska (prva) stopnja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Skupna ocena tedenskih projektov, ocena zaključnega projekta; ocene 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno;) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Alojz Kodre