Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Nelinearni optični pojavi

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 2.
Semester: 4.

Predavanja: 30 ur
Vaje: 15 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 5

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Nelinearni optični pojavi

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti se naučijo modernih metod uporabe nelinearne optike v laserski fiziki, optičnih telekomunikacijah in optični obdelavi in shranjevanju podatkov.

Opis vsebine

Odziv snovi pri osvetljevanju z močnimi svetlobnimi polji različnih frekvenc. Vpliv simetrije snovi na nelinearno dielektrično polarizacijo, ki je izvor ojačenih ali novih svetlobnih snopov. Opis in katalog pojavov drugega in tretjega reda. Pogoj ujemanja faz pri izbranih pojavih in geometrijah vzorcev in snopov. Ujemanje faz v periodično moduliranih strukturah. Natančnejša obravnava podvojevanja frekvence, mešanja dveh valov in optičnega parametričnega oscilatorja. Stimulirano Brillouinovo in Ramanovo sipanje in uporaba. Elektro-optični pojav, fotorefraktivni pojav, holografija v realnem času. Nelinearni pojavi v optičnih vodnikih in integrirani optiki kot osnova za nova polja uporabe v optičnih telekomunikacijah.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Razumevanje interakcije laserskih snopov s snovjo v različnih režimih, kot so mešanje valov, modulacija in obdelava signalov. Razlikovanje med resonančnimi in neresonančnimi pojavi in specifičnimi posledicami absorpcije svetlobe.

Uporaba
Poznavanje metod nelinearne optike in razumevanje procesov, ki vodijo do uporabnih rešitev v moderni tehnologiji.

Refleksija
Vpogled v nelinearno fiziko, ki prinese pravo bogastvo novih pojavov.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Reševanje sistemov sklopljenih enačb. Poglobljeno razumevanje .

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače in seminarske naloge in konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokviji ali pisni izpit, ustni izpit; oceni 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno;) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna).

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Marko Zgonik