Domov > Študij fizike > Fizika II. stopnja > Seminar I

Študijski program: Fizika
Stopnja: magistrska (druga)
Študijska smer: vse smeri
Steber programa: obvezni predmet
Letnik študija: 1.
Semester: 1. in 2.

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 90 ur

Število ECTS kreditov: 6

Jezik: slovenski/angleški
Posebnosti:

Seminar I

Cilji in predmetno specifične kompetence

Spoznavanje novosti v fiziki in na njenih mejnih področjih.
Sposobnost:

Opis vsebine

Seminarske teme pokrivajo znanja iz najnovejših področij fizike in njene uporabe v naravoslovju, tehniki, medicini, ekonomiji, računalništvu, itd. Študent lahko izbere temo sam in nato ob pomoči vodje seminarja poišče mentorja. Lahko pa študent najprej izbere mentorja, ki mu pomaga do teme. Praviloma je mentor učitelj fizike ali raziskovalec učiteljskimi izkušnjami. Pri izbiri mentorja je posebno uporabna baza SICRIS (ARRS), ki opisuje dejavnost raziskovalcev. Pomembna naloga mentorja je usmerjanje pri izbiri in obravnavi teme, da ne pride do preobsežnih, presplošnih ali prezahtevnih seminarjev. Interdisciplinarne teme so zaželene, vendar morajo biti vsaj metode fizikalne. Pri zbiranje primerne literature si študent pomaga z zbirkami podatkov in drugimi internetnimi orodji. Pri uporabi internetnih virov je potrebna selektivnost. Pomembno je, kdo stoji za posamezno spletno stranjo. Po pripravi koncepta se kandidat posvetuje z mentorjem. Osnutek zapisa pregledata tako mentor kot vodja seminarja. Vsak seminar traja največ 40 minut, da ostane najmanj 5 minut za diskusijo. Predstavitev temelji na računalniški projekciji. Po opravljeni predstavitvi ima študent še dva tedna časa za morebitne popravke in izboljšave zapisa, ki ne presega 15 strani. V končni obliki je zapis seminarja primeren tudi za morebitno objavo v strokovni reviji.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Spoznavanje novosti v fiziki in na povezanih področjih.

Uporaba
Predstavitev izbrane teme, pisanje preglednih člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji. Prenos spoznanj iz enega področja na drugo.

Refleksija
Kritično presojanje zapisov v najrazličnejših virih, kritično presojanje predstavitev , ki jih pripravljajo kolegi.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Samostojna obravnava izbrane teme, ki vključuje iskanje informacij ter pripravo pisne in ustne predstavitve.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače naloge in konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Obisk seminarjev, dve seminarski nalogi (ena v angleščini), ustna in pisna predstavitev. Ocene: 6-10 (pozitivno), 1-5 (negativno), ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (interna in univerzitetna), preverjanje znanja.

Sestavljalec učnega načrta

Prof. dr. Slobodan Žumer