Domov > Študij fizike > Jedrska tehnika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)

Jedrska tehnika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Podatki o študijskem programu:

Zloženka 2020/21 (pdf)

 Predmeti, ki se bodo izvajali v 2020/2021 v slovenskem jeziku:

Predmeti mednarodnega programa SARENA oziroma izbirni predmeti za slovenske študente, ki se bodo izvajali v 2020/2021 v angleškem jeziku:

Drugostopenjski študijski program Jedrske tehnike traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk.

Program se formalno ne deli na smeri, z opravljanjem primernih izbirnih predmetov pa lahko študent dobi izobrazbo na vseh področjih jedrske tehnike.

V letu 2020/21 se programu Jedrska tehnika v 3. semestru pridruži nekaj tujih študentov, ki v okviru skupnega študija jedrske tehnike SARENA opravijo 1. letnik študija na univerzah IMT Atlatique (Nantes, Francija, 1. semester) in Lappeenranta Univ. of Technology (Finska, 2. semester).

Predmeti, posebej označeni v tabeli strokovnih izbirnih predmetov, so ob predmetu "Seminar 2" za študente programa SARENA obvezni. Predavanja pri teh predmetih potekajo v angleškem jeziku. Predmeti ostajajo izbirni za druge študente programa Jedrska tehnika.

Študentom skupnega študija SARENA, ki so 1. letnik študija opravili v Franciji in na Finskem se prizna 60 ECTS, kar vključuje ostale obvezne premete programa Jedrska tehnika. 

Temeljni cilji programa in splošne kompetence:
Cilj programa jedrska tehnika je usposabljanje strokovnjakov s področja jedrske tehnike. Program ponuja študentom široko paleto temeljnih znanj s področij matematike, fizike, tehnike in računalništva, katerih stična točka je jedrska tehnika. Program je namenjen širšemu krogu študentov z univerzitetno diplomo tehničnih ali naravoslovnih smeri kot so fizika, strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo, metalurgija, kemija, matematika. Magister jedrske tehnike bo svojo osnovno univerzitetno izobrazbo nadgradil z znanji s področij jedrske fizike in tehnologije. Poleg tega bo s primernim naborom izbirnih predmetov pridobil vpogled v aktualno znanstveno tematiko na izbranih področjih jedrske tehnike.

Znanja:
Širok spekter znanj diplomantom jedrske tehnike omogoča identifikacijo problemov in njihovo klasifikacijo. Sposoben je ločevanja manj pomembnih od bolj pomembnih plati problema. Trdne matematične osnove in znanja s področij metod modeliranja procesov diplomantu pomagajo problem prevesti v matematično obliko, ga rešiti in ustrezno interpretirati rezultate. V pomoč mu je tudi suvereno obvladovanje visoko zmogljivih računalniških sistemov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Zaposlitvene možnosti:
Pridobljena znanja diplomantu jedrske tehnike omogočajo nadaljnje delo v znanosti, tako na že izoblikovanih raziskovalnih področjih in v delujočih raziskovalnih skupinah, kot tudi samostojno raziskovanje na novih področjih, kjer mora raziskovalec sam utreti prve korake. Magistrski študij jedrske tehnike je osnova za nadaljevanje študija na doktorskem programu. Diplomanti jedrske tehnike so s svojim strokovnim znanjem, veščinami in komunikacijskimi sposobnostmi dobrodošli v gospodarstvu, kjer so pripravljeni na obvladovanje in vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov s področja energetike in jedrske tehnike, na vzdrževanje obstoječih in tudi na uvajanje novih tehnologij. Poznavanje ekoloških vidikov energetike in jedrske tehnike omogoča magistrom jedrske tehnike delovanje v javnih službah s področja energetike in nadzora jedrskih objektov.

Strokovni naslov:
magister/magistrica jedrske tehnike, okrajšava: mag. jedr. teh.

Študijsko področje programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalna disciplina po klasifikaciji FRASCATI:
Šifra KLASIUS: 5 - tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 52 – Tehnika, 522 – Elektrotehnika in energetika, 5224 - Nuklearna energija
FRASCATI: tehniške vede 2.3. T
ISCED klasifikacija: 7. nivo

Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij:
SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij): 8
EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij): 7
EOVK (Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij): druga stopnja

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program se lahko vpiše kdor je končal: 
a) študijski program prve stopnje s strokovnih področij fizike, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, matematike, kemije. 
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, pri čemer mora, glede na zaključeno smer študija, opravljati diferencialne izpite v obsegu do 64 kreditnih točk. Diferencialne izpite izbira študijska komisija OF FMF med naštetimi izpiti programa Fizika I. stopnja: Fizika I (8 ECTS), Fizika II (12 ECTS), Moderna fizika I (8 ECTS), Moderna fizika II (5 ECTS), Matematika I, II, III in IV (10,7,8 in 6 ECTS). Kandidati lahko diferencialne izpite opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. 
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij fizike, strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, matematike, kemije. 
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, pri čemer mora, glede na zaključeno smer študija, opravljati diferencialne izpite v obsegu do 64 kreditnih točk. Diferencialne izpite izbira študijska komisija OF FMF med naštetimi izpiti programa Fizika I. stopnja: Fizika I (8 ECTS), Fizika II (12 ECTS), Moderna fizika I (8 ECTS), Moderna fizika II (5 ECTS), Matematika I, II, III in IV (10,7,8 in 6 ECTS). Kandidati lahko diferencialne izpite opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Pogoji za izbiro ob omejitvi vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:
- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju 75% točk
- uspeh pri predmetih s predmetnih področij matematike in fizike 25% točk

Kandidati iz točk c) in d) so izbrani glede na:
- povprečne ocene na prvostopenjskem oz. univerzitetnem študiju (180-KTdi)/1,8 % točk
- povprečno oceno opravljenih diferencialnih izpitov KTdi/1,8 % točk
kjer je KTdi število kreditnih točk zahtevanih iz diferencialnih izpitov.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti obvezni predmet ter skupno zbrati vsaj 52 ECTS.

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v prvi letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS). Za ponovni vpis v drugi letnik (vpis v dodatno študijsko leto) je potrebno opraviti vse izpite iz prvega letnika in polovico obveznosti iz študijskega programa drugega letnika (30 ECTS). Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS na letnik (skupno 120 ECTS). Študent zaključi študij s pozitivno ocenjenim zagovorom magistrskega dela

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004. Prehodi so možni med študijskimi programi:
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
- med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa.
Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.
O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča študijska komisija.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Jedrska tehnika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

- primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,

- ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Študenti lahko preverijo dosežene učne izide in kompetence ter spremljajo lasten napredek preko podajanja individualne informacije študentu, preko kontaktnih oblik (govorilnih ur, individualnih konzultacij), z različnimi načini preverjanja znanja (pisni ali ustni izpiti, seminarske naloge, diplomski izpiti ipd.), imajo možnost vpogleda v svoj ocenjeni pisni izdelek, pridobijo lahko informacije o lastni uspešnosti v primerjavi z ostalimi študenti na primer s statistiko izpita glede na letnik in posamezni predmet, ki je vidna ob opravljenem izpitu. Povratno informacijo o napredku študenta podajamo tudi z Dekanovimi priznanji, ki jih vsako leto podelimo najboljšim študentom.

Podatki o preverjanju znanja in ocenjevanju so študentom na voljo v programih posameznih predmetov, dostopni so na spletni strani FMF http://www.fmf.uni-lj.si/si/ in v spletni učilnici http://ucilnica.fmf.uni-lj.si/. Profesorji in asistenti te podatke predstavijo tudi na začetku izvajanja predmeta. Študenti lahko podatke o svojem napredku spremljajo v sistemu VIS https://vis.fmf.uni-lj.si/.

Način izvajanja študija

Redni študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za fiziko. Izrednega študija ni.

Predavanja in vaje so pretežno v dopoldanskem času in potekajo v dobro opremljenih prostorih Oddelka za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko UL na Jadranski 19 v Ljubljani.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu.

Delež predavanj, vaj, seminarjev in laboratorijskih vaj se glede na nabor izbirnih predmetov lahko spreminja za nekaj deset ur.

1. letnik (60 ECTS)

 Kontaktne ure
1. semester (30 ECTS)PVSLECTSUŠD
Seminar I 0 0 3 0 45 2 60
Jedrska, reaktorska in radiološka fizika 1 3 0 0 60 6 180
Modelska analiza I 2 2 0 0 60 8 240
Izbirni predmeti           14 420
 Kontaktne ure
2. semester (30 ECTS)PVSLECTSUŠD
Seminar I 0 0 3 0 45 2 60
Raziskovalno - Magistrsko delo I 0 0 0 4 60 10 300
Uvod v raziskovalno delo         30 3 90
Izbirni predmeti           15 450

2. letnik (60 ECTS)

 Kontaktne ure
3. semester (30 ECTS)PVSLECTSUŠD
Seminar II 0 0 3 0 45 3 90
Reaktorska tehnika 3 2 1 0 90 9 270
Izbirni predmeti           18 540
 Kontaktne ure
4. semester (30 ECTS)PVSLECTSUŠD
Raziskovalno - Magistrsko delo II 0 0 0 8 120 20 600
Izbirni predmeti           10 300

Obe leti skupaj: 120 ECTS

Obvezni predmeti: 63 ECTS
Strokovni izbirni predmeti: vsaj 35 ECTS
Ostali izbirni predmeti: do 22 ECTS

Podatki o možnosti izbirnih predmetov

Med 57 ECTS izbirnih vsebin mora študent zbrati 35 ECTS s strokovnimi izbirnimi predmeti programa Jedrska tehnika ali sorodnega programa na drugi fakulteti ali univerzi.

Strokovni izbirni predmeti

 Kontaktne ure
Predmet Izvajanje Nosilec P V S L ECTS UŠD
Fizika fisijskih reaktorjev A L. Snoj, A. Trkov 3 2 1   90 9 270
Materiali v jedrski tehniki A L. Cizelj 2 2     60 6 180
Jedrska varnost A L. Cizelj, A. Volkanovski 2 2     60 6 180
Eksperimentalna reaktorska fizika A L. Snoj, A. Trkov       4 60 6 180
                   
Jedrska termohidravlika B I, Kljenak, I. Tiselj 2 2     60 6 180
Jedrske naprave, regulacija in instrumentacija B M. Čepin 2 2     60 6 180
                   
Modelska analiza II C S. Širca 2 3     75 8 240
Energetski sistemi C M. Sekavčnik 2 2     60 5 125
Eksperimentalno modeliranje v energetskem in procesnem strojništvu C M. Hočevar, M. Dular 2     3 75 5 125
Fizika sevanja in dozimetrija C T. Podobnik, M. Mikuž 3 1     60 6 180
                   
Mehanika konstrukcij v jedrski tehniki D L. Cizelj 2 1 1   60 6 180
Fizika in tehnika fuzijskih reaktorjev D T. Gyergyek 2 2     60 6 180
                   
Varstvo pred sevanji E D. Škrk 2       30 3 90
Lomna mehanika E L. Cizelj 2 2     60 6 180
Računalniška dinamika tekočin E I. Kljenak, I. Tiselj 2 2     60 6 180
Radioaktivni odpadki in življenjski cikel jedrskih objektov E I. Tiselj, T. Žagar 2 1 1   60 6 180
Reaktorski preračuni E R. Jeraj, L. Snoj 2       30 3   90
Modeliranje elektroenergetskih sistemov E M. Čepin, R. Mihalič, I. Papič 2 2     60 6 180

A - izvajanje v zimskem semestru 2020/21 v angleškem jeziku (obvezno za SARENA)
B - izvajanje v šolskem letu 2020/21 ter 2022/23
C - izvajanje vsako leto
D - izvajanje v šolskem letu 2019/20 ter 2021/22
E - se ne izvaja s predavanji

Kratka predstavitev posameznih predmetov

Reaktorska tehnika (obvezni, D, 9 ECTS, I. Tiselj)
Spoznati glavna področja reaktorske tehnike. Pridobiti znanje o pomenu in o delovanju jedrskih reaktorjev in jedrskih objektov.

Jedrska, reaktorska in radiološka fizika (obvezni, B, 6 ECTS, L. Snoj)
Pridobitev temeljnih znanj jedrske in sevalne fizike, predvsem na podlagi praktičnih vaj. Poteka na Reaktorskem centru IJS.

Fizika fisijskih reaktorjev (izbirni, A, 9 ECTS, L. Snoj, A. Trkov)
Pridobiti osnovno teoretično in praktično znanje, ki je potrebno za razumevanje in obvladovanje procesov v fisijskem jedrskem reaktorju.

Jedrska termohidravlika (izbirni, B, 6 ECTS, I. Kljenak, I. Tiselj)
Razumevanje in modeliranje termo-hidravličnih procesov v sistemih jedrskih elektrarn. Spoznavanje prehodnih pojavov v hladilnih sistemih jedrskih elektrarn. Modeliranje in sposobnost reševanja problemov, računalniške spretnosti.

Mehanika konstrukcij v jedrski tehniki (izbirni, D, 6 ECTS, L. Cizelj)
Razumeti osnove mehanike konstrukcij za uporabo pri projektiranju in dimenzioniranju za varnost pomembnih komponent jedrskih elektrarn s poudarkom na tlačnih posodah in cevovodih.

Seminar I (obvezni, C, 4 ECTS, S. Žumer, P. Križan)
Spoznavanje novosti v jedrski tehniki, sposobnost samostojnega izbiranja in obravnave teme, iskanja informacij ter priprave pisne in ustne predstavitve.

Seminar II (obvezni, C, 3 ECTS, P. Križan)
Spoznavanje novosti v jedrski tehniki, sposobnost samostojnega izbiranja in obravnave teme, iskanja informacij ter priprave pisne in ustne predstavitve.

Uvod v raziskovalno delo (obvezni, C, 3 ECTS, B. Golob)
Študent spozna področja, na katerih je mogoče opravljati raziskovalno delo za magistrsko delo ter s tipičnimi raziskovalnimi metodami na izbranem področju.

Modelska analiza I (obvezni, C, 8 ECTS, S. Širca)
Seznanitev z osnovnimi modelskimi pristopi in usvojitev osnovnih matematičnih orodij modeliranja.

Modelska analiza II (izbirni, C, 8 ECTS, S. Širca)
Obvladanje modeliranja trajektorij in polj. Poznavanje in izbira učinkovitih in stabilnih algoritmov.

Eksperimentalna reaktorska fizika (izbirni, A, 6 ECTS, L. Snoj, A.Trkov)
Izvajanje eksperimentov na šolskem reaktorju TRIGA z namenom utrditi znanje reaktorske fizike in pridobiti izkušnje pri vodenju in izvajanju eksperimentov na jedrskem reaktorju.

Reaktorski preračuni (izbirni, E, 3 ECTS, R. Jeraj, L. Snoj)
Osnovno razumevanje izvora in oblike jedrskih podatkov, ki nastopajo v reaktorskih preračunih: pregled in uporaba matematičnih metod za preračun transporta delcev.

Energetski sistemi (izbirni, C, 5 ECTS, M. Sekavčnik)
Pregled in analiza energetskih postrojenj: različne vrste strojev in elektrarn. Predmet magistrskega programa na Fakulteti za strojništvo.

Raziskovalno - magistrsko delo I (obvezni, C, 10 ECTS, B. Golob, mentor)
Raziskave za magistrsko nalogo.

Eksperimentalno modeliranje v energetskem in procesnem strojništvu (izbirni, C, 5 ECTS, M. Hočevar, M. Dular)
Osnove eksperimentalnega modeliranja procesov, merjenj in analize procesov v elektrarnah. Predmet magistrskega programa na Fakulteti za strojništvo.

Radioaktivni odpadki in življenski cikel jedrskih objektov (izbirni, E, 6 ECTS, I. Tiselj, T. Žagar)
Pridobiti osnovno znanje o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu in o razgradnji jedrskih objektov.

Materiali v jedrski tehniki (izbirni, A, 6 ECTS, L. Cizelj)
Pridobiti osnovno znanje o lastnostih in obnašanju snovi ter o vplivih sevanja na spremembe lastnosti snovi. Aplikacija in sinteza znanja termodinamike, fizike trdne snovi in sodelovanja sevanja s snovjo za razumevanje lastnosti snovi.

Računalniška dinamika tekočin (izbirni, E, 6 ECTS, I. Kljenak, I. Tiselj)
Pridobiti praktična znanja potrebna za numerično reševanje osnovnih enačb mehanike tekočin in prenosa toplote ter snovi. Razvoj lastnih računalniških programov in uporaba obstoječih računalniških paketov.

Jedrska varnost (izbirni, A, 6 ECTS, L. Cizelj, A. Volkanovski)
Spoznati osnovne informacije o varnosti in zanesljivosti. Pridobiti znanje o pomenu zanesljivosti sistemov za varno delovanje jedrskih objektov. Razvijati čut odgovornosti za varno uporabo energije in za spodbujanje varnostne kulture.

Jedrske naprave, regulacija in instrumentacija (izbirni, B, 6 ECTS, M. Čepin)
Spoznati osnovne informacije o jedrskih napravah ter o regulaciji in instrumentaciji. Pridobiti znanje o pomenu regulacijskih in instrumentacijskih sistemov za pravilno obratovanje sistemov in varno delovanje jedrske elektrarne.

Lomna mehanika (izbirni, E, 6 ECTS, L. Cizelj)
Razumeti osnovne procese nastajanja in rasti razpok v konstrukcijskih materialih. Seznaniti se z osnovnimi metodami in orodji za napovedovanje nosilnosti in življenjske dobe komponent z razpokami.

Varstvo pred sevanji (izbirni, E, 3 ECTS, D. Škrk)
Pridobiti znanja o merjenju in učinkih ionizirajočih sevanj. Spoznati načela varstva pred ionizirajočimi sevanji skladno z veljavno zakonodajo in mednarodnimi priporočili. Prepoznati različne vrste izpostavljenosti in ukrepe ob izrednih dogodkih.

Fizika sevanja in dozimetrija (izbirni, C, 6 ECTS, T. Podobnik, M. Mikuž)
Ionizirajoče sevanje, interakcija s snovjo, dozimetrija, detektorji sevanja.

Modeliranje elektroenergetskih sistemov (izbirni, E, 6 ECTS, M. Čepin, R. Mihalič, I. Papič)
Delovanja in modeliranje sistemov elektroenergetskega omrežja. Predmet izvajajo učitelji Fakultete za elektrotehniko.

Fizika in tehnika fuzijskih reaktorjev (izbirni, D, 6 ECTS, T. Gyergyek)
Pridobiti osnovno teoretično in praktično znanje, ki je potrebno za razumevanje in obvladovanje procesov v fuzijskem reaktorju.

Raziskovalno - magistrsko delo II (obvezni, C, 20 ECTS, B. Golob, mentor)
Raziskave za magistrsko nalogo.