Domov > Študij fizike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika (študijsko leto 2020/21)

Doktorski študijski program Matematika in fizika, študijska smer Fizika (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:

tretja stopnja

Splošni podatki:

Doktorski študijski program Matematika in fizika, študijska smer Fizika, ki od š. l. 2019/20 naprej traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk, predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Program ima dve študijski smeri: Fizika, Matematika. Študijska smer Fizika ima štiri module: fizika, fizikalno izobraževanje, meteorologija, jedrska tehnika, študijska smer Matematika pa ima dva modula: matematika ter matematično izobraževanje.

Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki uporabljajo sistem ECTS.

Doktorand pridobi znanstveni naslov doktor oz. doktorica znanosti.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj študijskega programa Matematika in fizika, študijska smer FIZIKA, je izobraziti visoko usposobljene raziskovalce in strokovnjake za samostojno raziskovalno in razvojno delo na področjih fizike, astrofizike, jedrske tehnike, meteorologije in fizikalnega izobraževanja na ravni, ki je primerljiva in konkurenčna s trenutnimi vrhunskimi raziskavami na izbranih področjih v najrazvitejših delih sveta. Pri tem daje samostojno raziskovalno delo na doktorski nalogi, ki predstavlja večji del študijskega programa, poglobljeno znanje v sklopu ožje specializacije, struktura organiziranega dela študijskega programa pa zagotavlja tudi dovolj širšega znanja, ki je danes nujno za to, da se mlad strokovnjak zna učinkovito odzivati na hiter razvoj in spremembe v moderni znanosti in da se je sposoben vključevati v večje interdisciplinarne raziskovalne skupine.

Organizirani del študija na smeri Fizika je zasnovan tako, da mora študent en predmet izbrati iz skupine predmetov (A), ki so vezani na izbrani modul in pokrivajo širše področje doktorskega dela ter dajejo poglobljen pogled v splošne fizikalne zakonitosti, kar naj zagotovi tako trdno osnovo za samostojno raziskovalno delo, kot tudi ustrezno širino znanja. Preostali predmeti pa so povsem izbirni (skupina B) in so namenjeni ožji specializaciji na področju doktorata.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Predmetnospecifične kompetence:

Podatki o mednarodnem sodelovanju:

Sodelavci FMF so vključeni v naslednje mednarodne organizacije:

FMF sodeluje s številnimi akademskimi in raziskovalnimi institucijami po vsem svetu. Med drugimi tudi z:

Mednarodno sodelovanje FMF:

http://www.fmf.uni-lj.si/si/raziskave/

Mobilnost študentov in učiteljev v mednarodnem prostoru poteka v okviru programa Erasmus:

http://www.fmf.uni-lj.si/si/studenti-fizike/erasmus/bilateralne-pogodbe/

Podatki o raziskovalnih programih, projektih, sporazumih:

Raziskovalni projekti:

https://www.fmf.uni-lj.si/si/raziskave/fizika/

Raziskovalni projekti FMF v mednarodnem prostoru:

http://sicris.izum.si/search/org.aspx?opt=4&id=767

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

Opomba: Doktorand se mora do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Merila za priznavanje znanj

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programa. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija Oddelka za fiziko FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da Študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik mora študent zbrati minimalno 48 ECTS, od tega vsaj 30 ECTS iz organiziranih oblik študija (predmetov, seminarjev oz. dispozicije, individualnega študija). Za vpis v 3. letnik študija je potrebno opraviti najmanj 90 ECTS obveznosti iz prvih dveh letnikov, od tega vseh 60 ECTS iz organiziranih oblik študija (obvezni predmet izbranega modula, izbirni predmeti, predstavitev dispozicije, predmeti na drugih študijskih programih, mednarodne šole, itd.). Poleg teh pogojev mora študent pred vpisom v 3. letnik študija pridobiti potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ) o ustreznosti teme doktorske disertacije na Senatu fakultete (UL FMF). Za vpis v 4. letnik študija je potrebno opraviti vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in pridobiti potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

Pogoji za prehajanje med programi

Prehod na doktorski (tretjestopenjski) program Matematika in fizika, smer FIZIKA, je mogoč:

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovori doktorsko disertacijo. Do zaključka študija mora zbrati skupno 240 ECTS. Tako mora za končanje študija študent opraviti vse obveznosti v okviru organiziranih oblik študija v obsegu 60 ECTS ter poleg tega pridobiti še 180 ECTS na osnovi individualnega raziskovalnega dela in predstavitve raziskovalnih rezultatov ter priprave in zagovora disertacije. Obveznost doktoranda je tudi sprejem ali objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata s prvim avtorstvom v eni od revij iz skupine I - III interpretacije Meril UL FMF za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL, ki so bila sprejeta na seji Senata UL dne 22. 11. 2016. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo ob oddaji doktorske disertacije v oceno. Študent zaključi študij s pozitivno ocenjeno disertacijo in z zagovorom disertacije

Način ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Predmetnik

Organizirane oblike študija (60 ECTS)

Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo, doktorska disertacija in zagovor (180 ECTS)

Raziskovalno delo je zaključeno z izdelavo doktorske disertacije in njenim javnim zagovorom in z najmanj enim znanstvenim člankom iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom, objavljenim ali sprejetim v objavo v eni od revij iz skupine I - III interpretacije FMF Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben.

Natančnejša razporeditev ECTS 

 ECTS  Naziv študijske vsebine
12  Obvezni predmet modula      

Organizirane oblike študija
60 ECTS

 
9  Individualni študij
15  Priprava in predstavitev teme disertacije
6  Obvezni seminar
18  Izbirni predmeti
180  Individualno raziskovalno delo, izdelava doktorske disertacije in zagovor
240  Skupaj

 

 

 

 

 

 

Obvezni predmeti (skupina A) z nosilci (na posameznem modulu):

Izbirni predmeti (skupina B) z nosilci:

Izbor odobri Študijska komisija Oddelka za fiziko UL FMF, na predlog mentorja za doktorsko delo.

Predmetnik po letnikih:

1. letnik

Naziv predmeta
 ECTS  Delež (%) 
 Obvezni predmet modula 12 20
 Priprava in predstavitev teme disertacije 15 25
 Obvezni seminar 6 10
 Individualni študij 9 15
 Izbirne vsebine 6 10
 Individualno raziskovalno delo 12 20
 Skupaj 60 100

 

 

 

 

  

 

2. letnik

         
Naziv predmeta
 ECTS  Delež (%)
 Izbirne vsebine 12
20
 Individualno raziskovalno delo               
48 80
 Skupaj 60 100

 

 

 

3. letnik

Naziv predmeta  ECTS
 Delež (%)
 Individualno raziskovalno delo               
60
100
 Skupaj  60 100

 

 

4. letnik

Naziv predmeta  ECTS
 Delež (%)
 Individualno raziskovalno delo 54
90
 Izdelava disertacije in javni zagovor       
 6 10
 Skupaj  60 100

 

 

 

 

Podrobnejše informacije o doktorskem študijskem programu (zbornik).