Domov > Študij fizike > Matematika in fizika III. stopnja, smer Fizika > Teorija osnovnih delcev

Študijski program: Doktorski študijski program Matematika in Fizika
Stopnja: tretja
Študijska smer: Fizika
Steber programa: /
Letnik študija: prvi ali drugi
Semester: zimski ali letni

Predavanja: 15 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 15 ur

Število ECTS kreditov: 10

Jezik: slovenski
Posebnosti: /

Nosilec: prof. dr. Svjetlana Fajfer
Izvajalec: prof. dr. Svjetlana Fajfer

Teorija osnovnih delcev

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študent spozna osnove teoreticnih opisov interakcij osnovnih delcev.

Opis vsebine

Modeli hadronov. Kvantna kromodinamika. Umeritvena teorija SU(3) mocne interakcije. Mocna sklopitvena konstanta. Feynmanova pravila za QCD. Renormalizacijska grupa za QCD. QCD in globoko neelasticno sipanje leptonov na hadronskih tarcah. Glashow - Weinberg - Salamova teorija elektrosibke interakcije Od Fermi teorije tok krat tok sibkih interakcij do teorije vmesnega bozona. Umeritvena teorija elektrosibke interakcije. Spontani zlom globalne simetrije. Spontani zlom lokalne simetrije. Higgsov mehanizem v standardnem modelu. Elektrosibka interakcija in kvarki. Mase Z0 in W+,-, Weinbergov kot. Mase leptonov in kvarkov. Mesanje generacij kvarkov in parametrizacija CKM matrike. Feynmanova pravila za elektrosibko interakcijo. Interakcije leptonov v standardnem modelu

Sibki razpadi hadronov. Dinamika razpadov mezonov. Lastnosti hadronskih tokov. Neutralni tokovi. Unitarnost CKM matrike. Simetrije C, P, T v sibki interakciji. Leptonski razpadi mezonov. Semileptonski razpadi mezonov. Neleptonski razpadi mezona. Efektivne Hamiltonove gostote za neleptonske razpade mezonov. Neperturbacijske metode v fiziki mezonov. Higgsov bozon.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

/

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje, domače naloge in konzultacije.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit pisni in ustni. Namesto pismenega izpita lahko opravljen kolokvij iz vaj.

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

Reference izvajalcev predmeta

Prof. dr. Svjetlana Fajfer

  1. Chiral loop corrections to strong decays of positive and negative parity charmed mesons. Svjetlana Fajfer (Stefan Inst., Ljubljana & Ljubljana U.), Jernej Kamenik (Stefan Inst., Ljubljana). Jun 2006. 10pp. Published in Phys.Rev.D74:074023,2006
  2. Chiral corrections and lattice QCD results for F(B(s)) / f(B(d)) and delta(B(s)) / delta m(B(d)). Damir Becirevic (Rome U.), Svjetlana Fajfer, Sasa Prelovsek (Stefan Inst., Ljubljana & Ljubljana U.), Jure Zupan (Stefan Inst., Ljubljana). IJS-TP-33-02, ROMA-1353-02, Nov 2002. 10pp. Published in Phys.Lett.B563:150-156,2003
  3. Resonant and nonresonant contributions to the weak D ---> V lepton+ lepton- decays. S. Fajfer, S. Prelovsek (Stefan Inst., Ljubljana), P. Singer (Technion) . IJS-TP-98-08, TECHNION-PH-98-10, May 1998. 21pp. Published in Phys.Rev.D58:094038,1998