Domov > Študij fizike > Medicinska fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)

Medicinska fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:
Druga stopnja.

Strokovni naslov:
Magister medicinske fizike oziroma magistrica medicinske fizike, okrajšava je mag. med. fiz.

Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija:

Temeljni cilji:
Temeljni cilj programa je izobraževanje strokovnjakov na področju medicinske fizike, ki bodo sodelovali pri tehnološko najbolj zahtevnih preiskavah in zdravljenju v medicini, opravljali kontrolo teh preiskav, imeli ključno vlogo v ekspertnem svetovanju, nadzoru, nakupih in vpeljavi vrhunske medicinske tehnologije. Program bo izobrazil strokovnjake, ki bodo skrbeli za nadaljnje vključevanje fizikalnih znanosti v biomedicinske vede, predvsem na področju splošne diagnostike in zdravljenja raka, ter vključevanje v interdisciplinarne raziskave na področjih medicinsko fizikalnih, biofizikalnih in biomedicinskih ved. Po opravljenem programu bodo strokovnjaki sposobni kritičnega ocenjevanja novih znanosti ter primerljivosti novih tehnologij za prenos v klinično prakso.

Splošne kompetence:
Študij medicinske fizike pripravi študente za analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter posledic ob delu, ki je povezano z uporabo visoke tehnologije v medicini in ostalih biofizikalnih in biomedicinskih vedah. Po končanem študiju študenti obvladajo raziskovalne metode, postopke in procese, ki so potrebni za uspešno delo na širšem biomedicinskem področju in bolj specifičnem področju medicinske fizike. Zaradi izredne interdisciplinarnosti in timskega dela, študenti razvijejo komunikacijske sposobnosti in spretnosti, potrebne za komunikacijo tako s kolegi s področja medicinske fizike, kot tudi zdravniškimi kadri in ostalimi strokami vključenimi v proces diagnostike in zdravljenja bolezni. S številnimi individualnimi nalogami razvijajo kritičnost in samokritičnost presoje, kakor tudi avtonomnost v strokovnem delu. Ker je medicinska fizika aplikativna veda, študenti pridobijo poleg osnovnih raziskovalnih spretnosti tudi spretnosti uporabe znanja v praksi. Povezanost in globalnost področja medicinske fizike spodbuja študente v komunikacijo in kooperativnost v mednarodnem okolju, domače specifičnosti pa v prilagoditev znanj v domače okolje.

Predmetnospecifične kompetence:
Študij medicinske fizike omogoča študentom koherentno obvladanje temeljnega znanja s področja medicinske fizike, kakor tudi sposobnost povezovanja tega znanja z ostalimi širšimi področji, pomembnimi za uspešno diagnostiko in zdravljenje bolezni, kot npr. anatomijo, fiziologijo, radiobiologijo. Študenti pridobijo sposobnosti za reševanje konkretnih delovnih problemov, kot npr. planiranja radioterapije, kalibracije merilnih instrumentov, zagotavljanja kakovosti delovanja naprav v medicini. Širina študija omogoča študentom razumevanje splošne strukture medicinske fizike ter povezanost z njenimi poddisciplinami, predvsem s fiziko radioterapije, fiziko diagnostične radiologije, fiziko nuklearne medicine in zdravstveno fiziko. V času študija študenti spoznajo tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in sisteme, ki so v uporabi v medicinski diagnostiki in zdravljenju.

Zaposlitvene možnosti:
Medicinski fiziki so v grobem vključeni v tri področja delovanja: klinična služba in svetovanje, raziskave in razvoj ter poučevanje. Glede na zahtevnost položaja medicinskega fizika v medicinskem okolju sta nujno potrebna široko osnovno znanje, kakor tudi praktične izkušnje. Zahteva po osnovnem fizikalnem in matematičnem znanju je nujna, tesno sodelovanje medicinskih fizikov z zdravniki ter ostalimi zdravstvenim osebjem pa zahteva tudi poznavanje osnovnih medicinskih ved, kot so anatomija in fiziologija. V Sloveniji do sedaj tega študija ni bilo, predlagani študijski program pa bo to praznino zapolnil.

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:

a) Študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika.

b) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. Okvirni pogoji za vpis na študij medicinske fizike so:

c) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih področij: fizika, matematika.

d) Visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do d) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati sprejeti v vrstnem redu glede na povprečno oceno dodiplomskega (prve stopnje) študija. V primeru, da kandidat ne bo sprejet v določenem letu, se lahko ponovno prijavi na vpis v naslednjem šolskem letu. Izjeme bo individualno obravnavala Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko in pri tem upoštevala druge kazalnike primernosti kandidata (strokovna usposobljenost, praktične izkušnje, raziskovalna dejavnost).

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanje in spretnosti pridobljene pred vpisom se upoštevajo tako pri pogojih za vpis kot pri opravljenih študijskih obveznostih.

Kandidati, ki imajo dolgoletne delovne izkušnje na področju medicinske fizike (v Sloveniji predvsem z delom na Onkološkem Institutu, Kliničnem centru ipd.) imajo prednost pri vpisu. Študijsko obveznost v višini do 30 ECTS je mogoče znižati kandidatom z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju medicinske fizike (najmanj 5 let), ki izkazujejo svojo strokovno in znanstveno uspešnost tudi na druge načine (strokovni in znanstveni članki, seminarji, končani tečaji, uspešno opravljeni projekti ipd). Znižanje študijskih obveznosti pred vpisom se obravnava kot priznanje sorodnih predmetov s področjem delovanja kandidatov.

Tako spremembe vpisnih pogojev kot znižanje študijskih obveznostih se obravnava individualno na podlagi dokumentiranih vlog študentov. Vloge obravnava študijska komisija za magistrski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za prehod iz prvega v drugi letnik so opravljene študijske obveznosti v višini 45 ECTS. Pogoj za ponavljanje letnika so opravljene študijske obveznosti v višini 30 ECTS. Izjeme obravnava individualno študijska komisija za magistrski študij.

Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004. Prehodi so možni med študijskimi programi:

  1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
  2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa. Pri prehodih se lahko priznavajo:

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča študijska komisija.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za končanje magistrskega študija medicinske fizike je, da kandidat zbere najmanj 120 ECTS z opravljenimi obveznostmi pri vseh izbranih predmetih. 18 ECTS je lahko pridobljenih na drugih fakultetah ali univerzah. Izpit iz štirih obveznih strokovnih predmetov se opravi pred komisijo. Kandidat mora uspešno pred komisijo obraniti tudi magistrsko delo.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur vaj na teden,
S = število ur seminarjev na teden,
ECTS = število kreditnih točk,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu,

O = obvezni predmet,
I = izbirni predmet.

1. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Fizika jedra in osnovnih delcev     O 3 1 0
0
0
0
6
 180
Fizika sevanja in dozimetrija     O 3
1 0
0
0
0
6
 180
Modelska analiza I
    O 2
2
0
0
0
0
8
 240
Eksperimentalna fizika jedra in osnovnih delcev
    O 2
1
0
0
0
0
6
 180
Zdravstvena fizika
    O 0
0
0
3
1
1
6
 180
Fizika radioterapije
    O 0
0
0
3
1 1
6
 180
Fiziologija
    O 0
0
0 3
1
0
6
 180
Izbirni predmeti
    I             16
 480
Skupaj      
    60
 1800
Izbiro predmetov preveri in odobri skrbnik programa Medicinska fizika.

2. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Eksperimentalna medicinska fizika     O 0
3
1
0
0
0
6
 180
Fizika anatomskega slikanja     O 3
1 1
0
0
0
6
 180
Fizika funkcionalnega in molekularnega slikanja
    O 0
0
0
3
1
1
6
 180
Magistrska naloga
    O 0
0
0
0
0
0
30
 900
Izbirni predmeti
    I             12
 360
Skupaj             60
 1800
Izbiro predmetov preveri in odobri skrbnik programa Medicinska fizika. 

1. in 2. letnik skupaj

ECTSUŠD
120 3600

Izbirni predmeti za 1. in 2. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Fizikalni eksperimenti 1
    I 0
3
0
0
0
0
4
 120
Fizikalni eksperimenti 2
    I 0
0
0
0
3
0
4
 120
Klinični vidiki diagnostike in terapije
    I 3
0
2
0
0
0
6
 180
Optične metode v medicini
    I 0
0
0
2 1
0
6
 150
Seminar
    I 0
0
2
0
0
2
6
 180
Skupaj             26
 780

Priporočeni izbirni predmeti za 1. in 2. letnik z drugih smeri programa Fizika 2. stopnje

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Praktikum strojnega učenja v fiziki
    I 2
3
0
0
0
0
6
 180
Napredni detektorji delcev in obdelava podatkov
    I 0
0
0
2
1
0
5
 150
Skupaj             11
 330