Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Stopnja študija:

Prva stopnja.

Predvideni strokovni naslov:

Diplomirani meteorolog geofizik (UN) oziroma diplomirana meteorologinja geofizičarka (UN).
Okrajšava: dipl. meteorol.geofiz. (UN).

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati probleme, tako s področja osnovnih raziskav fizike ozračja vremenskih pojavov, klimatskih sistemov in sprememb, kot tudi s področja aplikacij meteorologije in interdisciplinarnih raziskav, predvsem povezanih s kvaliteto zraka, vplivi vremena na ljudi, živali in rastline. Geofizikalne vsebine dajejo širši pregled tudi preko drugih področij geofizike in tako možnost dela na interdisciplinarnih problemih. Diplomant prve stopnje bo sposoben samostojno reševati probleme in naloge na nekaterih področjih meteorologije in geofizike, medtem ko bo npr. za zahtevno delo pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju, ali pa npr. pri analizi in prognozi vremena moral pridobiti dodatna znanja na drugi stopnji študija.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomant prve stopnje bo sposoben samostojno reševati probleme in naloge na nekaterih področjih meteorologije in geofizike, medtem ko bo npr. za zahtevno delo pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju, ali pa npr. pri analizi in prognozi vremena moral pridobiti dodatna znanja na drugi stopnji študija. Tako si bo pridobil naslednje splošne kompetence:

Predmetnospecifične kompetence:

Geofizika in meteorologija kot njen del, uporabljata pri svojem delu matematična in fizikalna orodja, prilagojena za uporabo pri obravnavi dogajanj v ozračju, v zvezi z vodami itd. Iz tega izhaja, da omogoča študij na študijskem programu Meteorogija z geofiziko:

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti študijskega programa Meteorologija z geofiziko  imajo možnosti za zaposlovanje predvsem:

Druga področja, kjer so že in bodo tudi v bodoče zaposlovali diplomante s takim zanjem pa so:

Predvidoma bo večina diplomantov nadaljevala študij na drugi stopnji.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS po letniku (skupno 180 ECTS).

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja in pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik FMF, ki ga potrjuje senat FMF.

Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Diplomanti visokošolskega strokovnega programa (VSP) Fizikalna merilna tehnika se lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko pod pogojem, da so na VSP diplomirali z oceno najmanj 8. Po vpisu v 3. letnik mora študent opraviti še tri diferencialne izpite: Meteorologijo, Meteorološka opazovanja in instrumente in Geofiziko.

Predmetnik

1. letnik
Predmet Predavatelj Število ur Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Klasična fizika Marko Mikuž 3 3 1   5 5 1   270 20
Proseminar A Denis Arčon, Primož Ziherl 1   1       1   45 3
Proseminar B Janez Seliger, Tomaž Prosen 1   1       1   45 3
Matematika I Janez Mrčun 6 4             150 10
Matematika II Janez Mrčun         4 2     90 7
Fizikalni praktikum I Aleš Mohorič   4             60 4

Fizikalni praktikum II 

Aleš Mohorič           4     60 4
Računalniški praktikum J. Bernik, M. Zaveršnik   2             30 3
Kemija I Barbara Modec 3 1             60 3
Izbirni predmeti                     6*
Vsota KT obvezni in izbirni predmeti                     60

* Študent mora izbrati izbirne predmete v višini 6 KT. * Študent mora obvezno izbrati enega od proseminarjev (A ali B).

Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2015/16)

Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Kemija II Cerc Korošec Romana         1 3     60 3
Tehnično projektiranje *2 Mitjan Kalin         1 2     45 3
Projektno delo I Gorazd Planinšič           3     45 3
Računalniška orodja v fiziki Tomaž Rejec         1 1     30 3
Kako stvari delujejo? G.Planinšič, A. Mohorič         2 1     45 3
Dodatni izbirni predmet *1           2 1     45 3

*1 Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje FMF. *2 Predmet Tehnično projektiranje se bo izvajal v zimskem semestru študijskega leta 2015/16

 

2. letnik

Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Moderna fizika I Matin Čopič 4 2 1           105 8
Matematika III Miran Černe 5 3             120 8
Matematika IV Bojan Magajna         4 2     90 6
Meteorologija Nedjeljka Žagar 2 1             45 3
Meteorološka opazovanja in instrumenti Jože Rakovec         1 2     60 3
Geofizika Jurij Bajc         2 1     45 4
Verjetnost v fiziki Simon Širca 1 1             30 3
Statistična termodinamika Primož Ziherl 2 2             60 5
Klasična mehanika Anton Ramšak         2 2     60 5
Računalništvo Andrej Bauer 2 1             45 3
Numerične metode Emil Žagar         2 1     45 3
Praktično usposabljanje Gregor Skok
                  3
Izbirni predmeti                     5
Vsota KT obvezni in izbirni predmeti                     60

* Študent mora izbrati v letnem semestru izbirne predmete v višini 5 KT.

Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2015/16)

Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Matematična fizika I Borut P. Kerševan         3 3     90 6
Moderna fizika II Boštjan Golob         2 2     60 5
Projektno delo II Gorazd Planinšič   3             45 3
Elektronika I Dušan Ponikvar 2 1             45 3
Elektronika II Dušan Ponikvar         2 1     45 3
Elektronski praktikum  Dušan Ponikvar           3     45 3
Dodatni izbirni predmet           2 1     45 3

*1 Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje UL.

 

3. letnik

Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Dinamična meteorologija I Nedjeljka Žagar 4 2             75 8
Klimatologija *1 Lučka Kajfež-Bogataj 2 1 2           75 6
Meteorološki praktikum Gregor Skok   4             60 4
Vremenski sistemi Jože Rakovec         3 1 1   75 7
Fizikalna oceanografija *1 Vlado Malačič         3 1     60 5
Mehanika kontinuov Rudolf Podgornik         2 2     60 5
Seminar N. Žagar             2   30 3
Fizikalna merjenja I Andrej Likar 3 2             75 6
Izbirni predmet                     10*
Vsota KT obvezni in izbirni predmeti                     60

* Študent mora izbrati izbirne predmete v višini 6 KT, v letnem semestru pa 4 KT. *1 Predmeta Klimatologija 1 in Fizikalna oceanografije se v študijskem letu 2015/16 ne bosta izvajala.

Izbirni predmeti (ki se izvajajo v študijskem letu 2015/16)

Predmet Predavatelj Število ur Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S PU P V S PU
Zrak in onesnaženost Gregor Skok, Mirko Bizjak 3 1 1           75 3
Matematična fizika II Tomaž Prosen 2 2             60 5
Matematično fizikalni praktikum Borut P. Kerševan   6             90 6
Fizikalna merjenja II Boštjan Golob         2 2     60 5
Zajemanje in obdelava podatkov Dušan Ponikvar 2 1             45 3
Izbrana pogl. iz hidromehanike, hidrologije in hidravlike (FGG) Mitja Brilly, Matjaž Četina 3 1 1           75 6
Klimatske spremembe Lučka Kajfež-Bogataj         2 1 2   75 6

 

*1 Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov na UL ali drugje. Študent lahko izbere tudi tiste predmete, ki se izvajajo na drugi stopnji, pri katerih ni potrebno predznanje, ki ga kandidat med študijem še ni pridobil. Pred vpisom mora kandidat pridobiti soglasje študijske komisije OF FMF.