Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Meteorologija z geofiziko I. stopnja

Stopnja študija:

Prva stopnja.

Predvideni strokovni naslov:

Diplomirani meteorolog geofizik (UN) oziroma diplomirana meteorologinja geofizičarka (UN).
Okrajšava: dipl. meteorol.geofiz. (UN).

Trajanje:

3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Temeljni cilji:

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati probleme, tako s področja osnovnih raziskav fizike ozračja vremenskih pojavov, klimatskih sistemov in sprememb, kot tudi s področja aplikacij meteorologije in interdisciplinarnih raziskav, predvsem povezanih s kvaliteto zraka, vplivi vremena na ljudi, živali in rastline. Geofizikalne vsebine dajejo širši pregled tudi preko drugih področij geofizike in tako možnost dela na interdisciplinarnih problemih. Diplomant prve stopnje bo sposoben samostojno reševati probleme in naloge na nekaterih področjih meteorologije in geofizike, medtem ko bo npr. za zahtevno delo pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju, ali pa npr. pri analizi in prognozi vremena moral pridobiti dodatna znanja na drugi stopnji študija.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Diplomant prve stopnje bo sposoben samostojno reševati probleme in naloge na nekaterih področjih meteorologije in geofizike, medtem ko bo npr. za zahtevno delo pri numeričnem modeliranju dogajanj v ozračju, ali pa npr. pri analizi in prognozi vremena moral pridobiti dodatna znanja na drugi stopnji študija. Tako si bo pridobil naslednje splošne kompetence:

Predmetnospecifične kompetence:

Geofizika in meteorologija kot njen del, uporabljata pri svojem delu matematična in fizikalna orodja, prilagojena za uporabo pri obravnavi dogajanj v ozračju, v zvezi z vodami itd. Iz tega izhaja, da omogoča študij na študijskem programu Meteorogija z geofiziko:

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Zaposlitvene možnosti:

Diplomanti študijskega programa Meteorologija z geofiziko  imajo možnosti za zaposlovanje predvsem:

Druga področja, kjer so že in bodo tudi v bodoče zaposlovali diplomante s takim zanjem pa so:

Predvidoma bo večina diplomantov nadaljevala študij na drugi stopnji.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi; med opravljenimi predmeti na maturi ali poklicni maturi mora biti tudi matematika,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

kandidati iz točke c) izbrani glede na:

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za končanje študija

Za končanje študija mora študent opraviti vse obveznosti v obsegu 60 ECTS po letniku (skupno 180 ECTS).

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja in pridobljenih veščin. Oblike preverjanja znanja so opredeljene v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik FMF, ki ga potrjuje senat FMF.

Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.

Prehodi iz drugih študijskih programov

Diplomanti visokošolskega strokovnega programa (VSP) Fizikalna merilna tehnika se lahko vpišejo v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Meteorologija z geofiziko pod pogojem, da so na VSP diplomirali z oceno najmanj 8. Po vpisu v 3. letnik mora študent opraviti še tri diferencialne izpite: Meteorologijo, Meteorološka opazovanja in instrumente in Geofiziko.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur teoretičnih vaj na teden,
S = število ur seminarja na teden,
L = število ur laboratorijskih vaj na teden,
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu.

1. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Fizika I 3 3 1 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Proseminar A/B 1 0 1 0 2 60 0 0 1 0 1 30 3 90
Matematika I 6 4 0 0 10 300 0 0 0 0 0 10 300
Fizikalni praktikum I 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Računalniški praktikum 0 2 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Kemija I 3 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Fizika II 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 12 360 12 360
Matematika II 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7 210 7 210
Fizikalni praktikum II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 120 4 120
Izbirni predmeti         0 0         6 180 6 180
Vsota 13 10 2 4 30 900 9 7 2 4 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 195 150 30 60     135 105 30 60        

Opomba: Predmet Proseminar A/B vsebinsko sledi predavanjem predmetov Fizika 1 in Fizika 2, zato poteka v obeh semestrih, skozi vse leto prvega letnika. Različica A je namenjena študentom z boljšim srednješolskim predznanjem fizike, različica B pa tistim s slabšim predznanjem.

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Kemija II 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 90 3 90
Projektno delo I 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Tehnično projektiranje 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 90 3 90
Računalniška orodja v fiziki 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 90 3 90
Kako stvari delujejo? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Naše in druga osončja 4 1 1 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na FMF.

 

2. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Meteorologija 2 1 1 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Statistična termodinamika 2 2 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Moderna fizika I 4 2 1 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Verjetnost v fiziki 1 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Matematika III 5 3 0 0 8 240 0 0 0 0 0 0 8 240
Računalništvo 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Meteorološka opaz. in instr. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 90 3 90
Geofizika 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 120 4 120
Matematika IV 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 180 6 180
Klasična mehanika I 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Numerične metode 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Praktično usposabljanje*         0 0         3 90 3 90
Izbirni predmeti         0 0         6 180 6 180
Vsota 16 10 0 30 900   11 9 0 2 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 240 150 30       165 105 0 30        

Opomba: *v in po 2. letniku je obvezno praktično usposabljanje, ovrednoteno s 3 ECTS (od tega vsaj en teden na poletni počitniški praksi – po možnosti na ARSO - glej pojasnila pri 4.5.d).

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Matematična fizika I 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 180 6 180
Naše in druga osončja 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Projektno delo II 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90
Moderna fizika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Elektronika I 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 3 90
Elektronika II 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Elektronski praktikum 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 90 3 90
Kemija II 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90

Opomba: Kemija 2 je izbirni predmet v letnem semestru 1. letnika. Izbor tega predmeta pa omogočamo tudi v 2. letniku tistim, ki ga niso mogli izbrat v 1. letniku (ker so v tem letniku izbrali kar drug izbirni predmet). Dodatni izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL – priporočen je npr. predmet Geologija na NTF.

 

3. letnik

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Dinamična meteorologija I 3 1 1 0 7 210 0 0 0 0 0 0 7 210
Klimatologija I 2 1 2 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Izbrana poglavja iz hidromehanike, hidrologije in hidravlike (FGG) 3 1 1 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Meteorološki praktikum 0 0 0 4 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120
Vremenski sistemi 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 7 210 7 210
Klimatske spremembe 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 6 180 6 180
Fizikalna oceanografija 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5 150 5 150
Zajemanje in obdelava podatkov 2 1 0 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Seminar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 90 3 90
Izbirni predmeti         7 210         6 180 13 390
Vsota 10 4 4 4 30 900 8 3 5 0 30 900 60 1800
Vsota semestrskih ur 150 60 60 60     120 45 75 0        

Opomba: Izbrana (naravoslovna) poglavja iz hidromehanike, hidrologije in hidravlike na FGG, prilagojene vsebine za ta študijski program se opravijo v okviru seminarja. Predmet Klimatske spremembe je kot izbirni predmet na nekoliko preprostejšem nivoju (3 ECTS, 30 predavanj in 15 ur vaj) namenjen kot izbirni predmet tudi za druge študente, za ta program pa je zahtevnejši (6 ECTS, dodatni seminar).

Izbirni predmeti:

 ZimskiPoletniSkupaj
PredmetPVSLECTSUŠDPVSLECTSUŠDECTSUŠD
Zrak in onesnaženost 3 1 1 0 3 90 0 0 0 0 0 0 3 90
Klasična mehanika II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Matematična fizika II 2 2 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 5 150
Matematično-fizikalni praktikum 0 6 0 0 6 180 0 0 0 0 0 0 6 180
Fizikalna merjenja I 3 2 0 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150
Fizikalna merjenja II 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 150 5 150
Management 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 90 3 90
Dodatni izbirni predmet 2 2 0 0 4 120 0 0 0 0 0 0 4 120

Opombi: