Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja > Seminar

Študijski program: Fizika, Meteorologija z geofiziko
Stopnja: prva
Študijska smer:
Steber programa: obvezni, skupni
Letnik študija: 3
Semester: 2

Predavanja: 0 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 30 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Seminar

Cilji in predmetno specifične kompetence

Za tistega, ki seminar pripravi, je to vaja v samostojni obravnavi izbrane teme, iskanju informacij ter pisni in ustni predstavitvi.

Za poslušalce je seminar priložnost za pridobivanje znanja iz najnovejših področij fizike in njene uporabe, vaja v poslušanju različnih predavateljev in v postavljanju vprašanj ter za učenje preko napak in težav drugih.

Opis vsebine

V okviru seminarja študenti predstavljajo teme iz fizike in interdisciplinarnih področij, kjer se fizika spleta z drugimi področji znanosti in tehnike. Poudarek je na novejših temah, ki v okviru ostalih predmetov ne pridejo na vrsto.  Predstavitev je ustna in pisna in to v angleškem jeziku.

Temeljna literatura

Predvsem fizikalne in interdisciplinarne revije, ki so namenjene širši fizikalni javnosti:

  1. Physics Today.
  2. Physics world.
  3. Europhysics News.
  4. Nature.
  5. Science.
  6. Contemporary Physics.
  7. American Journal of Physics.
  8. Scientific American.
  9. New Scientist.
  10. Obzornik za matematiko in fiziko.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Znanja iz najnovejših področij fizike in povezanih ved in tehnike.

Uporaba
Vaja v obravnavanju in predstavitvi izbrane teme.

Refleksija
Vaja v poslušanju različnih predavateljev in v postavljanju vprašanj, učenje preko napak in težav drugih, itd.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Sposobnost obravnave in predstavitve izbrane teme. Sposobnost aktivnega spremljanja različnih neprofesionalnih predavateljev.

Metode poučevanja in učenja

Mentorstvo, konzultacije, aktivno spremljanje predstavitev.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta