Domov > Študij fizike > Meteorologija z geofiziko I. stopnja > Tehnično projektiranje

Študijski program: Fizika, Meteorologija z geofiziko
Stopnja: prva
Študijska smer: vse
Steber programa: izbirni
Letnik študija: 1.
Semester: 2.

Predavanja: 15 ur
Vaje: 30 ur
Seminar: 0 ur

Število ECTS kreditov: 3

Jezik: slovenski
Posebnosti:

Tehnično projektiranje

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti osvojijo osnove tehničnega sporazumevanja v obliki tehniške risbe in osnove tehniške dokumentacije. Predstavljeni so standardi s področja tehniške dokumentacije. Prav tako osvojijo osnovne značilnosti tehniških površin ter ujemov in toleranc. Študenti na vajah, na osnovi osvojenega znanja, narišejo več manjših strojnih delov v obliki risb, v katerih samostojno predstavijo osvojena pravila.

Opis vsebine

Osnove tehničnega risanja: tehniška risba, vrste risb, risalno orodje, formati risb, zgibanje, merila, črte, tehniška pisava.

Risanje: prostorske projekcije, pogledi, šrafure, prerezi, gube, nevidni robovi, detajli.

Kotiranje: dolžine, premeri, polmeri, koti, krivulje, nagib, konus, zoženje, izvrtine, žleb, razvrstitev kot, vzporedno in zaporedno kotiranje.

Označevanje kvalitete površin: mikro- in makrogeometrijska odstopanja, definicije profilov površin, zapisi kvalitete površin.

Tolerance in ujemi: odstopki, tolerance oblike, lege, teka, ujemi, sistemi ujemov, velikost tolerančnih polj, lega tolerančnih polj, izbira ujemov, uporaba ujemov v praksi, zapis odstopkov in toleranc.

Strojni elementi (risanje, vrste, označevanje, standardi): navoji, vijaki, matice, vijačne zveze, podložke, zagozde, mozniki, utorne gredi, sorniki, razcepke, vskočniki, zatiči, kovice, zobniki, zobniške dvojice, drsni ležaji, kotalni ležaji.

Temeljna literatura

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje
Študent samostojno predstavi in nariše tehnični predmet z vsemi potrebnimi podatki o merah, materilih, kvaliteti, tolerancah in ostalih zahtevah.

Uporaba

Načrtovanje in branje tehničnih rešitev v standardizirani obliki.

Refleksija
Sposobnost kritičnega ovrednotenja ustreznosti in optimalnosti konkretnih tehničnih rešitev.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet

Poznavanje tehničnih standardov je ključnega pomena za sodelovanje s tehničnim osebjem pri načrtovanju in gradnji fizikalnih eksperimentov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, domače delo (risanje)

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija, študentska anketa (univerzitetna in interna).

Sestavljalec učnega načrta