Domov > Študij fizike > Pedagoška fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)

Pedagoška fizika II. stopnja (študijsko leto 2020/21)
« Študijsko leto 2019/20

Stopnja študija:
Druga stopnja.

Predvideni strokovni naslov:
magister profesor fizike oziroma magistrica profesorica fizike (UN), okrajšava je mag. prof. fiz.

Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija:

Temeljni cilji programa:
Temeljni cilj programa je usposobiti študente za samostojno pedagoško in raziskovalno delo v okviru poklica učitelja fizike na vseh stopnjah osnovnega in srednjega izobraževanja, vključno s programi, ki dajejo poseben poudarek naravoslovnim predmetom, delu z nadarjenimi učenci in omogočajo maturo iz fizike. Poleg tega je cilj programa tudi usposobitev za poklice, katerih naloga je učinkovito in korektno posredovanje in predstavljanje znanstvenih izsledkov ter tehnoloških dosežkov široki javnosti.

Splošne kompetence:

Predmetno specifične kompetence:

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:

a) Bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega področja fizika, program Fizika, Izobraževalna smer.

b) Bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega področja fizika (program Fizika - osnovni študij ali program Meteorologija z geofiziko), pri čemer mora pred vpisom obvezno opraviti študijske obveznosti iz naslednjih predmetov
prvostopenjskega programa Fizika, Izobraževalna smer:

c) Bolonjski prvostopenjski pedagoški študijski program dvo-predmetne vezave Fizika in ...

d) Visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja fizika (program Fizikalna merilna tehnika), pri čemer mora pred vpisom obvezno opraviti študijske obveznosti iz naslednjih predmetov prvostopenjskega programa Fizika:

e) Bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih področij, pri čemer mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 10-60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija na programu Pedagoška fizika. To so predmeti s področij fizike, didaktike fizike in psihologije učenja in pouka. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Pedagoška Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik:

Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti dva od obveznih predmetov na vpisani smeri ter skupno zbrati vsaj 52 ECTS. Študenti, ki so se vpisali na program po zaključku prvostopenjskega pedagoškega študijskega programa dvopredmetne vezave Fizika in ... in študenti, ki so se vpisali na program po zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizikalna merilna tehnika, morajo v okviru izbirnih predmetov v 1. letniku opraviti izpit iz predmetov

ki sodita v prvostopenjski študijski program Fizika na FMF. Če so v okviru zaključenega prvostopenjskega študija že opravili predmeta z ekvivalentno vsebino, jim tega pogoja ni treba izpolniti. O ekvivalentnosti predmetov odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Prehodi so možni med študijskimi programi:

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa.

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
Pri prehodih se lahko priznavajo:

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška fizika mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh predmetih vpisanega študijskega programa, opraviti obveznosti v višini 120 KT ter izdelati in uspešno zagovarjati magistrsko delo.

Predmetnik

Legenda:
P = število ur predavanj na teden,
V = število ur vaj na teden,
S = število ur seminarjev na teden,
ECTS = število kreditnih točk,
UŠD = predvideno število ur študentovega dela pri posameznem predmetu,

O = obvezni predmet,
I = izbirni predmet.

1. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Seminar I
    O 0
0
6
0
0
0
4
 120
Didaktika fizike 2*
    O 2
2
1
0
0
0
5
 150
Izbrana poglavja iz fizike snovi *
    O 4
0
1
0
0
0
6
 180
Pedagogika z androgogiko *
    O 3 0
0
2
0
0
6
 180
Izbirni predmet*     I 4
1
1
0
0
0
11
 300
Metodični praktikum
    O 0
0
0 0
4
1
5
 150
Didaktika *
    O 0
0
0
2
1
0
3
 90
Praksa pouka 1
    O 0
0
0
2 0
0
10
 300
Raziskovalno magistrsko delo 1
    O 0
0
0
0
0
0
10
 300
Skupaj 15 3
10
6
5
1
60
 1800

Pri izbirnih predmetih so navedene okvirne vrednosti; dejanske vrednosti so odvisne od izbire predmetov.

* V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:
Pedagogika z andragogiko in Razvoj fizike + izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih +/- 2 KT)

Didaktika in Izbirni predmeti za 3 KT

Didaktika fizike 2 in Didaktika fizike 3

Izbrana poglavja iz fizike snovi ter Izbrana poglavja iz astrofizike in fizike delcev

2. letnik

  ZimskiPoletniSkupaj
Predmet Vrsta predmeta
PVSPVS
ECTS
UŠD
Seminar II     O 0
3
0
0
0
0
4
 120
Didaktika fizike 3*
    O 2
2
1
0
0
0
5
 150
Izbrana poglavja iz astrofizike in fizike delcev*
    O 4
0
1
0
0
0
6
 180
Praksa pouka 2
    O 2
0
0
0
0
0
5
 150
Razvoj fizike *
    O 2
0
1
0
0 0
4
 120
Izbirni predmeti*
    I 5 2 1
4
2
2
16
 480
Raziskovalno magistrsko delo 2
    O 0
0
0
0
0
0
20  600
Skupaj 13
7
3
4
2
2
60
 1800

Pri izbirnih predmetih so navedene okvirne vrednosti; dejanske vrednosti so odvisne od izbire predmetov.

* V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:
Pedagogika z andragogiko in Razvoj fizike + izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih +/- 2 KT)

Didaktika in Izbirni predmeti za 3 KT

Didaktika fizike 2 in Didaktika fizike 3

Izbrana poglavja iz fizike snovi ter Izbrana poglavja iz astrofizike in fizike delcev

Strokovni izbirni predmeti za 1. in 2. letnik

 Zimski/LetniSkupaj
Predmet PVSECTS
UŠD
Kako stvari delujejo? 2
1
0
3
 90
Moderna fizika 2 & 2
2
0
5
 150
Uvod v fiziko atmosfere &
2
1
0
3
 90
Skupaj 6
4
0
11
 330

Pedagoški izbirni predmeti za 1. in 2. letnik

 Zimski/LetniSkupaj
Predmet PVSECTS
UŠD
Projektno delo v znanosti
0
2
1
3
 90
Didaktika pouka toplote in optike + 2
2 1
4
 120
Didaktika pouka mehanike +
2
2
1
4
 120
Poučevanje matematike in fizike v angleškem jeziku
2 2 0
5  150
Skupaj 6
8
3
16
 480

Izbirni predmeti - opombe:

Z izbirnimi predmeti mora študent v dveh letih zbrati 27 KT od tega najmanj 15 KT s predmeti iz ponudbe izbirnih predmetov na UL FMF. Študenti morajo obvezno izbrati enega izmed navedenih predmetov iz UL PEF, ki obravnavata didaktiko fizike za osnovno šolo. Študenti lahko izberejo tudi izbirne predmete druge stopnje drugih programov UL FMF ali drugih fakultet na UL (slednje v skupnem obsegu do vključno 10 ECTS).

+) Predmeta sta del študijskega programa na UL PEF in sta del sklopa predmetov, ki obravnavajo didaktiko fizike za osnovno šolo. Študenti morajo obvezno izbrati enega izmed teh dveh predmetov.

&) Obvezni izbirni predmet za študente, ki so se vpisali na program po zaključku prvostopenjskega pedagoškega študijskega programa dvo-predmetne vezave Fizika in... in študente, ki so se vpisali na program po zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizikalna merilna tehnika. Če so v okviru zaključenega prvostopenjskega študija opravili predmeta z ekvivalentno vsebino, jim tega pogoja ni treba izpolniti. O ekvivalentnosti predmetov odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta.