Domov > Študij fizike > Podiplomski program: Fizika

Podiplomski program: Fizika

Strokovni naslovi:
Magister znanosti s področja fizike, doktor znanosti s področja fizike.

Trajanje študija:

Pogoji študija

Pogoji za vpis v začetni letnik

Na podiplomski študij programa Fizika se lahko vpiše kandidat, ki ima univerzitetno diplomo iz fizike, in oceno diplomskega dela ter povprečno oceno izpitov na dodiplomskem študiju, oboje najmanj 8. Kandidat, ki je končal kak drugi univerzitetni študij oz. ima povprečno oceno dodiplomskih izpitov oz. diplome nižjo od 8, se lahko vpiše, če opravi sprejemni izpit, katerega vsebina in obseg se določita individualno.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora opraviti obveznosti najmanj v višini 45 KT, pri čemer znaša delež iz raziskovalnega dela največ 15 KT, kar odobri vodja smeri na predlog mentorja kandidata.

Pogoji za napredovanje iz II. v III. letnik

V III. letnik podiplomskega študija se lahko vpišejo tisti študenti, ki bodo študij nadaljevali na doktorskem študiju in so opravili študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Ob vpisu v III. letnik študija morata študent in njegov mentor podpisati izjavo, da bo študent nadaljeval študij na doktorskem študiju.

Pogoji za napredovanje iz III. v IV. letnik

Študenti se lahko vpišejo v IV. letnik podiplomskega študija, če so opravili vse študijske obveznosti ( 90 KT ) in izdelali magistrsko nalogo oz. imajo do vpisa v IV. letnik odobren neposreden prehod na doktorski študij s soglasjem k temi doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje magistrskega in specialističnega študija

Za dokončanje specialističnega študija mora študent opraviti predpisane obveznosti in zbrati 60 KT.

Za dokončanje magistrskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 120 KT, pri čemer je 30 KT iz raziskovalnega dela z magistrsko nalogo. Do 15 KT je lahko pridobljenih na drugih fakultetah ali univerzah. Ključni predmet smeri opravi študent s komisijskim izpitom, ki se dodatno ovrednoti s 9 KT.

Pogoj za neposredni prehod na doktorski študij

Študentu se lahko omogoči neposredni prehod na doktorski študij brez opravljene magistrske naloge, če se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in je opravil vse študijske obveznosti magistrskega študija v vrednosti 90 KT, ter je uspešen pri raziskovalnem delu. Rezultate svojega dela mora izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikaciji, ki jo stroka označuje kot mednarodno priznano in to pred zagovorom doktorske disertacije

Obveznosti za dokončanje doktorskega študija

Za dokončanje doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 240 KT, od tega 90 KT v okviru organiziranega podiplomskega študija, 150 KT pa z raziskovalnim delom, ki vključuje doktorsko disertacijo in njen zagovor.

Smeri študija

Fizika kondenzirane snovi
Usmeritve: trdna snov, mehka snov, površine, atomska fizika, dinamični sistemi in nanosistemi
Vodja: prof. dr. Slobodan Žumer

Fizika osnovnih delcev in jedra
Usmeritve: fizika osnovnih delcev, fizika jedra in astrofizika
Vodja : prof. dr. Peter Križan

Elektrooptika
Vodja smeri: prof. dr. Martin Čopič

Biofizika
Vodja: prof. dr. Rudolf Podgornik

Predmetnik

Fizika kondenzirane snovi

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Teorija trdnih snovi in nanosistemov J. Bonča 60 12
Spektroskopija trdnih snovi J. Dolinšek, J. Seliger 45 9
Atomska fizika A. Kodre 45 9
Fizika mehkih snovi R. Podgornik, S. Žumer 45 9
Eksperimentalna fizika površin in nanostruktur I. Muševič, D. Cvetko 45 9
Teorija polja II M. Cvetič 30 6
Jedrska magnetne resonance J. Dolinšek 45 9
Statistična fizika A. Ramšak 45 9
Teorija grup N. Mankoč-Borštnik 45 9
Višja kvantna mehanika P. Prelovšek 45 9
Seminar P. Križan 60 12
Izbrana poglavja iz fizike S. Žumer 60 12
Dinamični sistemi T.Prosen 45 9

Elektrooptika

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Optična spektroskopija in fizika laserjev M. Čopič 60 12
Kvantna optika M. Zgonik 45 9
Statistična fizika A. Ramšak 45 9
Klasična optika Zgonik 45 9
Nelinearni optični pojavi Čopič 45 9
Teorija grup N.Mankoč-Borštnik 45 9
Teorija trdnih snovi J. Bonča 60 12
Seminar P. Križan 60 12
Izbrana poglavja iz fizike S. Žumer 60 12

Fizika osnovnih delcev in jedra

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Teorija osnovnih delcev in jedra I S. Fajfer 60 12
Eksperimentalna fizika osnovnih delcev in jedra P. Križan 45 9
Teorija grup N. Mankoč-Borštnik 45 9
Teorija polja I S. Fajfer 45 9
Teorija polja II M. Cvetič 30 6
Višja kvantna mehanika P. Prelovšek 45 9
Astronomska spektroskopija T.Zwitter 45 9
Seminar P. Križan 60 12
Izbrana poglavja iz fizike S. Žumer 60 12
Teorija osnovnih delcev in jedra II S. Fajfer 30 6
Izbrana poglavja iz eksperimentalne fizike osnovnih delcev in jedra P. Križan 45 9
Izbrana poglavja iz teorije osnovnih delcev in jedra P. Križan 30 6

Biofizika

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Biofizika R. Podgornik 60 12
Spektroskopija trdnih snovi J. Dolinšek, J. Seliger 45 9
Fizika mehkih snovi R. Podgornik, S. Žumer 45 9
Statistična fizika A. Ramšak 45 9
Seminar P. Križan 60 12
Izbrana poglavja iz fizike S. Žumer 60 12