Domov > Študij fizike > Podiplomski program: Fizikalno izobraževanje
Na tej strani:

Podiplomski program: Fizikalno izobraževanje

Strokovni naslovi:
Profesor fizike - specialist, magister znanosti s področja fizikalnega izobraževanja, doktor znanosti s področja fizikalnega izobraževanja.

Trajanje študija:

Vodja programa:
doc. dr. Gorazd Planinšič

Pogoji študija

Pogoji za vpis v začetni letnik

Na podiplomski študij programa Fizikalno izobraževanje se lahko vpišejo profesorji fizike in univerzitetni diplomirani fiziki, ki so si pridobili pedagoško izobrazbo. Vključijo se lahko tudi profesorji fizike z vezavami, ko opravijo program za izpopolnjevanje iz fizike ali opravijo diferencialni izpit. V program Fizikalno izobraževanje - specializacija se lahko vključijo kandidati, ki imajo univerzitetno diplomo iz pedagoške ali kake druge smeri fizike. Za ostale kandidate je za vstop potreben uspešno opravljen diferencialni izpit iz Fizike I in Fizike II.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora opraviti obveznosti najmanj v višini 45 KT, pri čemer znaša delež iz raziskovalnega dela največ 15 KT, kar odobri vodja smeri na predlog mentorja kandidata.

Pogoji za napredovanje iz II. v III. letnik

V III. letnik podiplomskega študija se lahko vpišejo tisti študenti, ki bodo študij nadaljevali na doktorskem študiju in so opravili študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Ob vpisu v III. letnik študija morata študent in njegov mentor podpisati izjavo, da bo študent nadaljeval študij na doktorskem študiju.

Pogoji za napredovanje iz III. v IV. letnik

Študenti se lahko vpišejo v IV. letnik podiplomskega študija, če so opravili vse študijske obveznosti ( 90 KT ) in izdelali magistrsko nalogo oz. imajo do vpisa v IV. letnik odobren neposreden prehod na doktorski študij s soglasjem k temi doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje magistrskega in specialističnega študija

Za dokončanje specialističnega študija mora študent opraviti predpisane obveznosti in zbrati 60 KT.

Za dokončanje magistrskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 120 KT, pri čemer je 30 KT iz raziskovalnega dela z magistrsko nalogo. Do 15 KT je lahko pridobljenih na drugih fakultetah ali univerzah. Ključni predmet smeri opravi študent s komisijskim izpitom, ki se dodatno ovrednoti s 9 KT.

Pogoj za neposredni prehod na doktorski študij

Študentu se lahko omogoči neposredni prehod na doktorski študij brez opravljene magistrske naloge, če se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in je opravil vse študijske obveznosti magistrskega študija v vrednosti 90 KT, ter je uspešen pri raziskovalnem delu. Rezultate svojega dela mora izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikaciji, ki jo stroka označuje kot mednarodno priznano in to pred zagovorom doktorske disertacije

Obveznosti za dokončanje doktorskega študija

Za dokončanje doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 240 KT, od tega 90 KT v okviru organiziranega podiplomskega študija, 150 KT pa z raziskovalnim delom, ki vključuje doktorsko disertacijo in njen zagovor.

Predmetnik

I. letnik

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Seminar I G. Planinšič 30 6
Didaktika fizike s projekti G. Planinšič 30 6
Delavnice iz fizike G. Planinšič 30 6
*Izbrana poglavja iz klasične fizike A. Čadež 45 9
**Izbirni predmet iz fizike      

II. letnik

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Seminar II G. Planinšič 30 6
Didaktika fizike s projekti G. Planinšič 30 6
Fizika snovi (trdna snov) A. Ramšak 30 6
Fizika snovi (mehka snov) R. Podgornik 30 6
Fizika snovi (optične metode) I. Poberaj 30 6
*Izbrana poglavja iz klasične fizike A. Čadež 45 9
***Izbirni predmet na FF      

* Izpit pri predmetu Izbrana poglavja iz klasične fizike se opravlja kot zadnji izpit, pred komisijo, ki jo sestavljajo predavatelj (kot izpraševalec) in vsaj še en član komisije, praviloma vodja smeri Izobraževalna fizika. V skladu s pravili prinese komisijska oblika izpita dodatnih 9 kreditnih točk.

** Kandidat lahko izbira med ostalimi predmeti v programu podiplomskega izobraževanja ali med predmeti dodiplomskega študija na Oddelku za fiziko FMF UL.

***Izbirni predmet na Filozofski fakulteti (npr psihologija, pedagogika, filozofija ...).
V primeru, da želi kandidat izbrati predmet z druge univerze, mora vložiti prošnjo in podati utemeljitev. Prošnjo obravnava študijska komisija FMF UL.