Domov > Študij fizike > Podiplomski program: Jedrska tehnika
Na tej strani:

Podiplomski program: Jedrska tehnika (glej opombo nižje)

Strokovni naslovi:
Magister znanosti s področja jedrske tehnike, doktor znanosti s področja jedrske tehnike

Trajanje študija:

Vodja programa:
prof. dr. Borut Mavko

Asociacija ENEN:
Podiplomski študij jedrske tehnike je član Asociacije ENEN (European Nuclear Engineering Education Network) - evropske mreže za izobraževanje na področju jedrske tehnike.

Pogoji študija

OPOMBA !

V študijskem letu 2009/2010 vpis na stari podiplomski študij jedrske tehnike ni več mogoč.

Študentje, ki so se vpisali na stari magistrski ali doktorski program Jedrska tehnika pred letom 2009, bodo lahko študij po starem programu tudi nadaljevali in zaključili.

Študentje, ki želijo po letu 2009 začeti s študijem jedrske tehnike, se lahko vpišejo na bolonjski doktorski študijski program matematike in fizike, smer: Fizika, modul: Jedrska tehnika. Vabljeni kandidati z univerzitetnimi diplomami starih programov s področja matematike, fizike, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, kemije in ostalih naravoslovno-tehničnih smeri.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora opraviti obveznosti najmanj v višini 45 KT, pri čemer znaša delež iz raziskovalnega dela največ 15 KT, kar odobri vodja smeri na predlog mentorja kandidata.

Pogoji za napredovanje iz II. v III. letnik

V III. letnik podiplomskega študija se lahko vpišejo tisti študenti, ki bodo študij nadaljevali na doktorskem študiju in so opravili študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Ob vpisu v III. letnik študija morata študent in njegov mentor podpisati izjavo, da bo študent nadaljeval študij na doktorskem študiju.

Pogoji za napredovanje iz III. v IV. letnik

Študenti se lahko vpišejo v IV. letnik podiplomskega študija, če so opravili vse študijske obveznosti ( 90 KT ) in izdelali magistrsko nalogo oz. imajo do vpisa v IV. letnik odobren neposreden prehod na doktorski študij s soglasjem k temi doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje magistrskega in specialističnega študija

Za dokončanje specialističnega študija mora študent opraviti predpisane obveznosti in zbrati 60 KT.

Za dokončanje magistrskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 120 KT, pri čemer je 30 KT iz raziskovalnega dela z magistrsko nalogo. Do 15 KT je lahko pridobljenih na drugih fakultetah ali univerzah. Ključni predmet smeri opravi študent s komisijskim izpitom, ki se dodatno ovrednoti s 9 KT.

Pogoj za neposredni prehod na doktorski študij

Študentu se lahko omogoči neposredni prehod na doktorski študij brez opravljene magistrske naloge, če se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in je opravil vse študijske obveznosti magistrskega študija v vrednosti 90 KT, ter je uspešen pri raziskovalnem delu. Rezultate svojega dela mora izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikaciji, ki jo stroka označuje kot mednarodno priznano in to pred zagovorom doktorske disertacije

Obveznosti za dokončanje doktorskega študija

Za dokončanje doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 240 KT, od tega 90 KT v okviru organiziranega podiplomskega študija, 150 KT pa z raziskovalnim delom, ki vključuje doktorsko disertacijo in njen zagovor.

Brošure

Predstavitev podiplomskega študija jedrske tehnike:

Predstavitev Asociacije ENEN (European Nuclear Engineering Education Network) - evropske mreže za izobraževanje na področju jedrske tehnike:

Predmetnik

Skupno jedro

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Reaktorska tehnika Mavko 90 18
Seminar I Mentor 30 6
Seminar II Mentor 30 6
Magistrsko delo Mentor   30

Obvezni izbirni predmeti

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Matematika Kramar 60 12
Materiali v jedrski tehniki Jenčič 60 12
Prenos toplote Petelin 60 12
Radioekologija in zaščita pred sevanjem Likar 60 12
Reaktorska fizika Trkov 60 12
Tehnologija jedrskega goriva Jenčič 60 12
Tehnologija jedrskih naprav Mavko 60 12
Mehanika konstrukcij Cizelj 60 12
Transportna teorija nevtronov Peternelj 60 12
Varnost in zanesljivost jedrskih naprav Mavko 60 12
Vplivi jedrskih naprav na okolje Likar 60 12
Radioaktivne snovi v ekosistemih Stegnar, Smodiš 60 12

Individualni izbirni predmeti

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Biološki indikatorji, kritične verige za izračun doz Stegnar, Smodiš 60 12
Fizika pogona fuzijskih reaktorjev Čerček 60 12
Goriva in jedrski materiali Jenčič 60 12
Izgorevanje goriva in upravljanje z gorivom Trkov 60 12
Kemija in analitika radionuklidov Benedik 60 12
Kemija in tehnologija urana Žemva 60 12
Kinetika reaktorja Trkov 60 12
Matematično modeliranje procesov Kodre 60 12
Mehanika fluidov Tiselj 60 12
Mehanika loma Cizelj 60 12
Projektni izračuni jedrske sredice Trkov 60 12
Radioaktivni odpadki, predelava in odlaganje Mele 60 12
Reaktorske meritve Glumac 60 12
Regulacija in instrumentacija jedrskih elektrarn Čepin 60 12
Ionske metode Pelicon 60 12

Zadnja sprememba: 10/5/10