Domov > Študij fizike > Podiplomski program: Meteorologija
Na tej strani:

Podiplomski program: Meteorologija

Strokovni naslovi:
Magister znanosti s področja meteorologije, doktor znanosti s področja meteorologije.

Trajanje študija:

Vodja programa:
prof. dr. Jože Rakovec

Pogoji študija

Pogoji za vpis v začetni letnik

Na podiplomski študij programa Meteorologija se lahko vpišejo kandidati, ki imajo univerzitetno diplomo iz meteorologije in povprečno oceno na dodiplomskem študiju najmanj 8. Kandidat, ki je končal kak drugi univerzitetni študij oz. ima povprečno oceno na dodiplomskem študiju nižjo od 8, se lahko vpiše, če opravi sprejemni izpit, katerega vsebino in obseg se določita individualno.

Pogoji za napredovanje iz I. v II. letnik

Študent mora opraviti obveznosti najmanj v višini 45 KT, pri čemer znaša delež iz raziskovalnega dela največ 15 KT, kar odobri vodja smeri na predlog mentorja kandidata.

Pogoji za napredovanje iz II. v III. letnik

V III. letnik podiplomskega študija se lahko vpišejo tisti študenti, ki bodo študij nadaljevali na doktorskem študiju in so opravili študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 KT. Ob vpisu v III. letnik študija morata študent in njegov mentor podpisati izjavo, da bo študent nadaljeval študij na doktorskem študiju.

Pogoji za napredovanje iz III. v IV. letnik

Študenti se lahko vpišejo v IV. letnik podiplomskega študija, če so opravili vse študijske obveznosti ( 90 KT ) in izdelali magistrsko nalogo oz. imajo do vpisa v IV. letnik odobren neposreden prehod na doktorski študij s soglasjem k temi doktorske disertacije.

Pogoji za dokončanje magistrskega in specialističnega študija

Za dokončanje specialističnega študija mora študent opraviti predpisane obveznosti in zbrati 60 KT.

Za dokončanje magistrskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 120 KT, pri čemer je 30 KT iz raziskovalnega dela z magistrsko nalogo. Do 15 KT je lahko pridobljenih na drugih fakultetah ali univerzah. Ključni predmet smeri opravi študent s komisijskim izpitom, ki se dodatno ovrednoti s 9 KT.

Pogoj za neposredni prehod na doktorski študij

Študentu se lahko omogoči neposredni prehod na doktorski študij brez opravljene magistrske naloge, če se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in je opravil vse študijske obveznosti magistrskega študija v vrednosti 90 KT, ter je uspešen pri raziskovalnem delu. Rezultate svojega dela mora izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikaciji, ki jo stroka označuje kot mednarodno priznano in to pred zagovorom doktorske disertacije

Obveznosti za dokončanje doktorskega študija

Za dokončanje doktorskega študija mora študent opraviti obveznosti v višini 240 KT, od tega 90 KT v okviru organiziranega podiplomskega študija, 150 KT pa z raziskovalnim delom, ki vključuje doktorsko disertacijo in njen zagovor.

Predmetnik

Obvezni in glavni predmeti

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Numerične metode J. Kozak, E. Žagar 45 9
Seminar J. Rakovec 60 12
Izbrani problemi iz dinamične meteorologije J. Rakovec, N. Žagar 90 18
Meteorološko modeliranje J. Rakovec 90 18

Izbirni predmeti

PredmetPredavateljŠt. urECTS
Radarska meteorologija J. Rakovec 45 9
Modeliranje klime L. Kajfež-Bogataj 45 9
Satelitska meteorologija J. Rakovec, V. Zwatz-Meise 45 9
Izbrane metode analize vremena J. Rakovec, R.Steinacker 45 9
Disperzijski modeli J. Rakovec 45 9
Izbrana poglavja iz fizikalne meteorologije J. Rakovec 45 9
Predmeti iz drugih študijskih programov   60 12

Predmet Numerične metode in Seminar sta obvezna za vse študente (21 KT).

Študenti si v soglasju z mentorjem izberejo enega od obeh glavnih predmetov (Izbrani problemi iz dinamične meteorologije ali Meteorološko modeliranje), kar prinaša dodatnih 18 KT, skupaj dajejo obvezni in glavni predmeti torej 39 KT.

Izbirnih predmetov si študenti izberejo toliko, da je skupen fond 90 KT. Delež izbirnih predmetov, ki jih študenti izberejo na drugih študijskih programih pri nas ali v tujini je najmanj 15 KT. Če za te predmete kreditne točke niso opredeljene, ali pa če so opredeljene po drugih načelih, tedaj število KT, ki pripadajo takemu predmetu, skupaj in sporazumno opredelita študent in mentor.

Magistrsko delo in individualno raziskovalno delo je ovrednoteno s 30 KT.